z 29. novembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 písmeno c) znie:
„c) môže exekútora na jeho žiadosť preložiť s účinnosťou k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho polroka do územného obvodu iného krajského súdu; na tento účel si minister môže vyžiadať stanovisko komory,“.
2. § 9a a 9b vrátane nadpisu nad paragrafom § 9a sa vypúšťajú.
2
3. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) spĺňa personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon činnosti podľa tohto zákona.“.
4. V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Exekútor je povinný vyhlásiť, že spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. d), pri zložení sľubu. Komora overí splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. d) do troch mesiacov od zloženia sľubu. Splnenie podmienok komora bezodkladne oznámi ministerstvu, ktoré exekútora bezodkladne zaradí do systému náhodného prideľovania vecí podľa § 55.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5. V § 12 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Peňažné prostriedky uložené na osobitnom bankovom účte podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. 1 písm. f) sa na účely osobitného predpisu3cb) považujú za vklad chránený podľa osobitného predpisu.3cb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cb znie:
3cb) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6. § 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Exekútor spĺňa materiálne a technické podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona, ak
a) používa programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku exekútora,
b) má zriadený exekútorský úrad, ktorý je
1.označený v súlade s § 15 ods. 3,
2.verejne prístupný podľa § 15 ods. 4,
3.primerane materiálne a technicky vybavený,
c) v sídle exekútorského úradu je zriadená verejne prístupná podateľňa v súlade s § 15 ods. 4, d) má zriadené osobitné bankové účty vedené v banke na účely podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. 1 písm. f),
e) komunikuje prostriedkami elektronickej komunikácie s tretími osobami, s ktorými komora uzavrela dohodu o elektronickej komunikácii.
(8) Podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí exekútor spĺňať na riadny výkon svojej funkcie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
7. V § 15 ods. 1 druhá veta znie: „Okrem prípadu podľa § 9 písm. c) možno sídlo exekútorského úradu určené podľa prvej vety zmeniť len v rámci územného obvodu krajského súdu; zmenu sídla exekútorského úradu exekútor bezodkladne oznámi komore a ministerstvu.“.
8. V § 15 ods. 4 sa slová „najmenej štyri pracovné dni v týždni v obvyklých úradných hodinách aspoň štyri hodiny denne“ nahrádzajú slovami aj bez predchádzajúceho oznámenia
3
každý pracovný deň aspoň päť hodín, z toho vždy medzi 13. a 15. hodinou a aspoň v jeden pracovný deň aj medzi 15. a 16. hodinou.“.
9. V § 16a ods. 5 sa slová „§ 44 ods. 4, § 57 alebo § 60“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 3, § 61k, § 61n alebo § 61o“.
10. V § 17 ods. 4 sa slovo „§ 33“ nahrádza slovom „§ 31“.
11. Tretia časť vrátane nadpisu znie:
TRETIA ČASŤ
EXEKUČNÁ ČINNOSŤ
§ 29
Základné povinnosti exekútora
(1) Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona čestne, zodpovedne a svedomito; exekútor je povinný dohliadať aj na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť konania svojich zamestnancov.
(2) Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí.
(3) Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona bez zbytočných prieťahov; za tým účelom je povinný zamestnávať dostatočný počet zamestnancov a spĺňať materiálne a technické podmienky umožňujúce riadny výkon exekučnej činnosti.
(4) Exekútor nesmie od osoby zúčastnenej na veci, v ktorej vykonáva činnosť podľa tohto zákona, prijať dar ani inú výhodu. Exekútor je povinný odmietnuť dar alebo inú výhodu od každého, ak možno odôvodnene predpokladať, že dar alebo iná výhoda je poskytnutá s úmyslom ovplyvniť nestrannosť jeho rozhodovania alebo úsudku.
(5) Exekútor je povinný používať pri výkone exekučnej činnosti programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku; elektronická schránka exekútora sa na účely tohto zákona považuje za elektronickú schránku orgánu verejnej moci.
(6) Exekútor je povinný o vymožených nárokoch viesť prehľadnú evidenciu podľa jednotlivých vecí, ktoré mu boli pridelené. Údaje o aktuálnom stave vymoženia nároku a trov exekútora v každej pridelenej veci je exekútor povinný raz mesačne elektronickými prostriedkami zasielať súdu; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj vtedy, ak sa plní automatizovaným spôsobom prostredníctvom programových prostriedkov a technických prostriedkov určených ministerstvom po dohode s komorou.
(7) Exekútor je povinný v lehotách stanovených týmto zákonom informovať oprávneného o stave exekúcie elektronickými prostriedkami.
(8) Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia, ak odsek 9 alebo štvrtá časť tohto zákona neustanovuje inak alebo ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota na
4
poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohoda, podľa ktorej lehota presiahnuť 90 dní, je neplatná. Ak exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora, uplatní sa povinnosť podľa prvej vety uplynutím sedemdňovej lehoty počítanej odo dňa, keď sa zástupca alebo náhradník ujal exekútorského úradu.
(9) Lehota na poukázanie plnenia podľa odseku 8 sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie alebo čiastkové plnenia presiahnu päť eur a pri platbách poukazovaných exekútorom oprávnenému do zahraničia 50 eur.
(10) Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva.
(11) Porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 je závažným disciplinárnym previnením. Za opakované porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. c).
(12) Ak exekútor oprávnenému peňažné prostriedky podľa odsekov 8 a 9 nepoukáže, môže súd na návrh oprávneného uložiť exekútorovi povinnosť poukázať peňažné prostriedky oprávnenému do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia; na ten účel vyzve exekútora na vyjadrenie. Porušenie povinnosti exekútora uloženej takýmto rozhodnutím je závažným disciplinárnym previnením, za ktoré sa mu uloží disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. c).
§ 30
Mlčanlivosť exekútora
(1) Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti podľa tohto zákona a pri činnosti v orgánoch komory. Táto povinnosť nezaniká pozastavením výkonu funkcie exekútora, prerušením výkonu funkcie exekútora ani zánikom výkonu funkcie exekútora.
(2) Povinnosť mlčanlivosti sa v rovnakom rozsahu ako na exekútora vzťahuje aj na zamestnancov exekútora, a to aj po zániku pracovnoprávneho vzťahu u exekútora, ako aj na iné osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s výkonom činnosti podľa tohto zákona.
(3) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona sa nevzťahuje na poskytnutie informácií týkajúcich sa výkonu exekučnej činnosti
a) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, prokuratúre a Policajnému zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,4)
b) súdu na účely súdneho konania,
c) komore, ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad podľa tohto zákona na účely dohľadu,
d) orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na účely správy daní a vykonania colného dohľadu a obci na účely správy daní,
e) účastníkom exekučného konania a ich zástupcom,
f) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely konania podľa osobitného predpisu,5)
g) pri plnení povinností podľa osobitného predpisu,6)
5
h) príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,7)
i) iným orgánom verejnej moci na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, ak je ich oznamovanie zákonnou povinnosťou exekútora.
(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti zbavená ministrom alebo sa chránená skutočnosť stala v súlade so zákonom bežne dostupnou.
(5) Exekútor nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči svojim zamestnancom v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne vykonanie tých úkonov exekučnej činnosti, vykonaním ktorých ich poveril.
(6) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov7a) nie je týmto zákonom dotknutá.
§ 31
Zodpovednosť za škodu
(1) Exekútor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona. Na zodpovednosť exekútora sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Exekútor zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona spôsobí jeho zamestnanec; zodpovednosť zamestnanca podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
(2) Exekútor sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.
(3) Náhradu škody, za ktorej vznik zodpovedá exekútor podľa tohto zákona a ktorú podľa poistnej zmluvy platiť poisťovateľ, uhrádza poisťovateľ priamo poškodenému. Poškodený právo uplatniť nárok na náhradu tejto škody priamo od poisťovateľa; na tento účel mu komora na jeho žiadosť poskytne potrebné údaje.
(4) Štát zodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, len ak ju nebolo možné uspokojiť z majetku poisťovateľa alebo exekútora; to platí rovnako v prípade, ak súd uložil povinnosť podľa § 29 ods. 12.
§ 32
Oprávnenia súdu voči exekútorovi
Súd je oprávnený požadovať od exekútora vysvetlenia alebo správy o priebehu každej exekučnej veci, ktorá bola exekútorovi pridelená, ktoré je exekútor povinný súdu v určenej lehote poskytnúť. Ak pri výkone exekúcie dochádza k prieťahom alebo porušovaniu povinností ustanovených týmto zákonom, môže súd uložiť exekútorovi vykonanie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov. Nesplnenie povinnosti uloženej súdom je závažným disciplinárnym previnením.
6
§ 33
Vylúčenie exekútora
(1) Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Svoj možný pomer k veci exekútor posudzuje sústavne a s odbornou starostlivosťou.
(2) Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie vždy, ak
a) je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,
b) spriaznená osoba exekútora je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,
c) je veriteľom alebo dlžníkom povinného alebo osoby spriaznenej s povinným,
d) s ním spriaznená osoba je veriteľom alebo dlžníkom povinného, alebo veriteľom, alebo dlžníkom osoby spriaznenej s povinným,
e) v posledných troch rokoch osobne alebo svojím majetkom zabezpečil záväzky oprávneného alebo povinného,
f) v posledných troch rokoch s ním spriaznená osoba zabezpečovala záväzky oprávneného alebo povinného,
g) je s oprávneným alebo s povinným v súdnom alebo inom konaní, v ktorom sa rozhodnúť ich spor, ktorý nevyplýva z exekučnej činnosti,
h) poskytol oprávnenému alebo povinnému vklad alebo sa podieľal na jeho podnikaní alebo zisku, alebo akékoľvek práva alebo povinnosti k cennému papieru, s ktorým sú spojené práva alebo povinnosti oprávneného alebo povinného,
i) v posledných troch rokoch prijal od povinného alebo oprávneného dar alebo inú výhodu alebo
j) bol zamestnancom alebo zamestnávateľom oprávneného alebo povinného.
(3) Spriaznenou osobou exekútora sa na účely tohto zákona rozumie jeho blízka osoba, jeho zamestnanec, ako aj právnická osoba, v ktorej exekútor alebo jeho blízka osoba alebo jeho zamestnanec kvalifikovanú účasť. Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
(4) Exekútor je vylúčený z exekúcie vždy, ak sa zúčastňoval na konaní, v ktorom bol vydaný exekučný titul, najmä ako sudca, prokurátor, zástupca účastníka konania, notár alebo iná zúčastnená osoba.
(5) Dôvodom na vylúčenie exekútora nie okolnosti, ktoré spočívajú v jeho postupe v exekučnom konaní alebo iných exekučných konaniach. Dôvodom vylúčenia exekútora nie je skutočnosť, že účastník konania podal sťažnosť na činnosť exekútora, podnet na disciplinárne konanie alebo že sa účastník konania v súvislosti s výkonom funkcie exekútora dopustil proti exekútorovi urážlivého konania alebo konania, ktoré môže byť trestným činom. Dôvodom na vylúčenie exekútora nie je ani skutočnosť, že exekútor oprávnenému poskytol súčinnosť pri podávaní návrhu na vykonanie exekúcie.
(6) Len čo sa exekútor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti alebo pre ktoré je vylúčený, oznámi to bezodkladne súdu.
7
(7) Námietku zaujatosti exekútora môže účastník konania uplatniť u exekútora najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do piatich dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. Námietka zaujatosti uplatnená účastníkom konania najneskôr do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má odkladný účinok.
(8) V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý byť exekútor vylúčený a kedy sa účastník konania podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel.
(9) Ak odsek 11 neustanovuje inak, exekútor predloží námietku zaujatosti so svojím vyjadrením a prípadne s vyjadrením iných účastníkov konania bezodkladne na rozhodnutie súdu. O tom, či je exekútor vylúčený, rozhodne súd do siedmich dní.
(10) Na námietku zaujatosti podanú z dôvodov podľa odseku 5, na námietku zaujatosti, ktorá nebola podaná v lehote podľa odseku 7 alebo na námietku zaujatosti, ktorá neobsahuje náležitosti podľa odseku 8, súd neprihliada; súd o tom bezodkladne upovedomí exekútora, ktorý informuje účastníka konania, ktorý námietku zaujatosti podal.
(11) Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu exekútor neprihliadne, ak o nich rozhodol súd; v tomto prípade sa vec súdu nepredkladá. O tejto skutočnosti exekútor informuje účastníka konania, ktorý námietku zaujatosti podal.
(12) Rozhodnutie o tom, či je exekútor z exekúcie vylúčený, súd doručí účastníkom konania a exekútorovi. Ak sa dôvod vylúčenia týka aj iných vecí, ktoré exekútorovi pridelené, môže súd rozhodnúť o vylúčení exekútora aj v iných veciach.
(13) Ak súd vylúči exekútora z exekúcie, vec zároveň pridelí postupom podľa § 55 novému exekútorovi tak, že vydá dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie. Dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie sa doručí vylúčenému exekútorovi a novému exekútorovi; novému exekútorovi sa doručí aj pôvodné poverenie na vykonanie exekúcie. Vylúčený exekútor odošle najneskôr do piatich pracovných dní, novému exekútorovi exekučný spis a poukáže doteraz vymožené a nevyplatené plnenia. Porušenie povinnosti exekútora podľa predchádzajúcej vety je závažným disciplinárnym previnením.
§ 34
Zmena exekútora
(1) Súd aj bez návrhu zmení exekútora, ak opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím súdu. Pred rozhodnutím o zmene exekútora prihliadne na vyjadrenia účastníkov konania a exekútora.
(2) Návrh na zmenu exekútora môže z dôvodov podľa odseku 1 podať účastník konania. Návrh účastníka konania na zmenu exekútora nemá odkladný účinok. Na opakované návrhy z dôvodov, o ktorých súd rozhodol, sa neprihliada; súd o tom bezodkladne upovedomí exekútora, ktorý informuje dotknutého účastníka konania.
(3) Ustanovenia o vylúčení exekútora sa na zmenu exekútora použijú primerane. Ak súd vyhovie návrhu účastníka konania na zmenu exekútora, môže uložiť pôvodnému
8
exekútorovi poriadkovú pokutu a povinnosť nahradiť účastníkom konania trovy, ktoré im dovtedy v konaní vznikli.
(4) Rozhodnutím o zmene exekútora nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť exekútora podľa tohto zákona.
§ 35
Účastníci konania
(1) Do vydania poverenia na vykonanie exekúcie je účastníkom konania oprávnený. Po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie účastníkmi konania oprávnený a povinný; iné osoby účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekútora, účastníkom konania je aj exekútor.
(2) Účastníkom konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
(3) Ak exekútor určil spôsob vykonania exekúcie postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, neskoršie vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemá právne účinky voči oprávnenému.
(4) Ak zo zápisu v osobitnom registri, pri ktorom sa predpokladá, že údaje v ňom záväzné, vyplýva, že v exekúcii sa postihuje majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, koná sa vo vzťahu k postihovanému majetku s bezpodielovým spoluvlastníkom v rozsahu, v ktorom sa koná s povinným. V ostatných prípadoch sa koná s bezpodielovým spoluvlastníkom v rozsahu, v ktorom sa koná s povinným odvtedy, odkedy sa osvedčí, že ide o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
§ 36
Zmena osoby oprávnenej alebo povinnej z exekučného titulu
pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie
(1) Proti inému než tomu, kto je v exekučnom titule označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v exekučnom titule označený ako oprávnený, možno navrhnúť vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu.
(2) Prevod alebo prechod práv alebo povinností musí byť doložený verejnou listinou alebo inou listinou, z ktorej takáto skutočnosť vyplýva; to neplatí, ak táto skutočnosť vyplýva zo zákona alebo z obchodného registra.
(3) Súd na zmenu osoby oprávnenej alebo povinnej z exekučného titulu prihliadne tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie.
§ 37
Zmena účastníkov konania
po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie
(1) Ak po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie nastane skutočnosť, na základe ktorej dochádza k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností vyplývajúcich z exekučného
9
titulu, účastníci konania povinní bezodkladne túto skutočnosť oznámiť exekútorovi a jej vznik doložiť. Počas exekúcie je postúpenie vymáhaného nároku účinné iba vtedy, ak sa postúpi celý vymáhaný nárok. V pochybnostiach platí, že pôvodný oprávnený postúpil celý vymáhaný nárok. Ustanovenie § 36 ods. 2 sa použije rovnako.
(2) Oznámenie exekútor predloží súdu. Ustanovenie prvej vety sa použije primerane aj vtedy, ak skutočnosti podľa odseku 1 exekútor zistí pri výkone svojej činnosti inak.
(3) Súd na skutočnosť podľa odseku 1 prihliadne tak, že vydá dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, ktorý doručí exekútorovi. Ak tu nie dôvody na zmenu účastníka konania, súd podľa povahy veci exekúciu celkom alebo sčasti zastaví alebo oznámi exekútorovi, že na vydanie dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie nie je dôvod; v takom prípade sa v exekúcii pokračuje s pôvodnými účastníkmi konania.
§ 38
Smrť povinného
(1) Ak povinný počas exekúcie zomrie, exekútor odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii pokračuje na základe dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie s dedičmi povinného alebo s orgánom spravujúcim dedičstvo, ktoré pripadlo štátu.
(2) Ak ide o vymáhanie nároku na peňažné plnenie, exekútor po tom, čo mu bol doručený dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie vydá upovedomenie o pokračovaní exekúcie, v ktorom okrem všeobecných náležitostí, ktoré sa uvádzajú v upovedomení o začatí exekúcie, uvedie aj výšku zodpovednosti jednotlivých dedičov (povinných) za vymáhaný nárok. Upovedomenie o pokračovaní exekúcie doručí účastníkom konania.
(3) Proti upovedomeniu o pokračovaní exekúcie môže každý z dedičov (povinných) podať návrh na zastavenie exekúcie rovnako, ako by išlo o upovedomenie o začatí exekúcie.
(4) Do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie podľa odseku 3, alebo do právoplatnosti rozhodnutia súdu o takomto návrhu, exekútor nemôže vykonávať úkony smerujúce k zabezpečeniu iného majetku dedičov (povinných) ako majetku, ktorý nadobudli ako dedičstvo.
(5) Zastavenie exekúcie celkom alebo sčasti z dôvodu, že tu skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku spočívajúce v tom, že dedič za dlhy povinného nezodpovedá, nezakladá prekážku rozhodnutej veci pre žalobu oprávneného proti dedičom (povinným).
§ 39
Zoznam majetku povinného
(1) Po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý odkladný účinok, exekútor v rozsahu primeranom vymáhanému nároku na peňažné plnenie vyhotoví zoznam majetku povinného. Zoznam majetku povinného možno v priebehu exekúcie dodatkom doplniť.
(2) Zoznam majetku povinného obsahuje
a) údaje o platiteľovi mzdy povinného alebo platiteľovi iného príjmu, s ktorým sa nakladá ako so mzdou, údaje o výške mzdy alebo iného príjmu,
10
b) zoznam účtov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky, pri ktorých je ako majiteľ alebo spolumajiteľ účtu vedený povinný, s uvedením banky a ich označenia,
c) zoznam pohľadávok povinného proti tretím osobám (poddlžníkom) s uvedením poddlžníka, právneho titulu pohľadávky, jej výšky alebo odhadnej ceny (hodnoty),
d) zoznam cenných papierov vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného s uvedením druhu cenného papiera, jeho nominálnej hodnoty a odhadnej ceny (hodnoty); ak z cenného papiera plynie bezpodmienečný záväzok zaplatiť peňažnú sumu, uvedie sa namiesto hodnoty táto suma,
e) zoznam podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách, ktorých majiteľom alebo spolumajiteľom je povinný a to podľa údajov v príslušných registroch, s uvedením údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve, menovitej hodnote alebo výške podielu povinného na nich,
f) údaj, či je povinný prevádzkovateľom podniku, a ak áno, aj jeho stručné vymedzenie s uvedením miest a povahy vykonávanej činnosti, údaje o jeho výnosoch za posledné tri účtovné obdobia, jeho prevoditeľnosti a o jeho odhadnej cene (hodnote),
g) údaje o iných majetkových právach, ktorých majiteľom alebo spolumajiteľom je povinný podľa údajov v príslušných registroch alebo podľa listín, ktoré exekútor k dispozícii, so stručným opisom obsahu a titulu tohto práva a výnosoch z tohto práva za posledné tri ukončené kalendárne roky, a ak je toto právo prevoditeľné, aj o jeho odhadnej cene (hodnote),
h) zoznam nehnuteľností, ktoré podľa údajov katastra nehnuteľností alebo listín, ktoré exekútor k dispozícii, vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného, s ich označením podľa predpisov o katastri nehnuteľností a ich odhadnej cene (hodnote),
i) uvedenie adries nehnuteľností, kde možno očakávať, že umiestnené hnuteľné veci povinného,
j) zoznam hnuteľných vecí, ktorých vlastníkom je povinný podľa údajov v príslušných registroch alebo podľa listín, ktoré exekútor k dispozícii a ich odhadnej cene (hodnote).
(3) Výnosy a odhadné ceny (hodnoty) zisťuje exekútor z verejne dostupných údajov alebo z listín, ktoré mu boli sprístupnené príslušnými orgánmi alebo tretími osobami, alebo svojím odhadom. Ak niektorý z účastníkov konania predloží znalecký posudok, exekútor z neho vychádza. Pri viacerých znaleckých posudkoch vychádza z posudku, v ktorom je určená vyššia cena (hodnota).
(4) Ak veci, práva alebo iné majetkové hodnoty sporné, poznamená sa to v zozname majetku s uvedením dôvodu spornosti. Rovnako sa poznamená, či ide o veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré v bezpodielovom spoluvlastníctve povinného alebo či sú zaťažené právami tretích osôb.
Súčinnosť povinného
§ 40
(1) Povinný musí poskytnúť exekútorovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky exekútorom požadované vysvetlenia vo forme a v lehote určenej exekútorom. V žiadosti o poskytnutie súčinnosti môže exekútor povinného vyzvať na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá exekučný titul. V žiadosti o poskytnutie súčinnosti exekútor poučí povinného o následkoch nesplnenia tejto povinnosti.
11
(2) Povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako ako povinný aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu povinného, prokurista povinného, odborný zástupca zodpovedný za podnikanie povinného, likvidátor povinného, nútený správca povinného a zákonný zástupca povinného; ak je povinným právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť exekútorovi rovnako ako povinný aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu naposledy.
(3) Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona a tento nedostatok bráni ukončeniu exekúcie a exekútor ich poučil o možnosti predvedenia alebo uloženia poriadkovej pokuty, exekútor môže dožiadať orgány Policajného zboru o ich predvedenie k exekútorovi. Trovy predvedenia hradí predvádzaný.
(4) Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh exekútora poriadkovú pokutu. Uznesenie o uložení poriadkovej pokuty súd doručí exekútorovi a tomu, komu bola poriadková pokuta uložená. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 41
Vyhlásenie povinného o majetku
(1) Ak je to na ukončenie exekúcie potrebné a je to primerané vymáhanému nároku, exekútor povinného vyzve, aby uskutočnil vyhlásenie o svojom majetku. Popri povinnom možno na vyhlásenie o majetku vyzvať osobu podľa § 40 ods. 2. Na účel podania vyhlásenia o majetku exekútor povinného predvolá alebo ho vyzve, aby vyhlásenie podal písomne v lehote, ktorú určí.
(2) Výzva podľa odseku 1 sa musí doručiť do vlastných rúk. Exekútor vo výzve upozorní na trestnoprávne následky uvedenia nepravdivých údajov, ako aj na právne následky odopretia poskytnutia vyhlásenia o majetku.
(3) V súvislosti s vyhlásením o majetku sa nemožno dovolávať zákonom uloženej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti ako dôvodu, pre ktorý nemožno splniť povinnosť urobiť vyhlásenie o svojom majetku.
(4) Vyhlásenie o majetku musí okrem skutočností, ktoré sa uvádzajú v zozname majetku, obsahovať aj
a) zoznam hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného vrátane hotovosti s ich opisom a uvedením odhadnej ceny (hodnoty),
b) údaje o majetkových hodnotách, ku ktorým právo povinného nevyplýva z úradných registrov alebo listín alebo ku ktorým z úradných registrov alebo listín vyplýva právo inej osoby,
c) zoznam bezodplatných právnych úkonov povinného uskutočnených v posledných troch rokoch s výnimkou obvyklých darov nepatrnej hodnoty,
d) zoznam právnych úkonov povinného v posledných troch rokoch vykonaných s osobami podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka.
12
(5) Vyhlásenie o majetku sa musí urobiť u exekútora ústne do zápisnice alebo na tlačive, ktoré na tento účel zverejní komora na svojom webovom sídle a ktoré exekútor povinnému odošle spolu s výzvou podľa odseku 1.
(6) Ustanovenia § 40 ods. 3 až 4 sa použijú rovnako.
Súčinnosť tretích osôb
§ 42
(1) Počas exekúcie tretie osoby povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom vymáhanému nároku, ak sa im preukázal poverením na vykonanie exekúcie.
(2) Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, notári, iné fyzické osoby a právnické osoby, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, poskytnú údaje potrebné na výkon jeho činnosti podľa tohto zákona; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
(3) Policajný zbor poskytuje exekútorovi ochranu podľa osobitného predpisu.7b)
(4) Štátne orgány, iné orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, poskytnú údaje potrebné na výkon jeho činností podľa tohto zákona; túto povinnosť najmä orgán ktorý vedie evidenciu nehnuteľností, orgán, ktorý vedie evidenciu motorových vozidiel, vodičských preukazov a centrálny depozitár cenných papierov.
(5) Tretie osoby, ktoré majú u seba záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho exekúcii alebo majetok podliehajúci exekúcii, umožnia exekútorovi tieto záznamy, dokumenty alebo majetok prehliadnuť a na žiadosť mu záznamy alebo dokumenty vydajú alebo urobia iné opatrenie požadované exekútorom na zabezpečenie týchto záznamov, dokumentov alebo majetku; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
(6) Banky oznámia exekútorovi na žiadosť čísla účtov povinného, stavy účtov povinného a ich zmeny, informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižiek.
(7) Poskytovateľ univerzálnej poštovej služby oznámi exekútorovi údaje potrebné na výkon jeho činností podľa tohto zákona, najmä skutočnosť, či dlžník poštové priečinky, údaje o počte tam došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm dochádzajúcich povinnému poštou alebo do jeho poštového priečinka, alebo umožní exekútorovi tieto údaje získať a správnosť údajov na mieste preveriť. Túto povinnosť majú aj iné poštové podniky v rozsahu poskytovaných služieb.
(8) Podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby7c) oznámia exekútorovi údaje o telefónnych číslach povinného, ktoré nie sú uvedené vo verejne dostupných zoznamoch.
(9) Poisťovne oznámia exekútorovi údaje o predpokladoch vzniku práva povinného na poistné a výplaty poistných plnení v prospech povinného.
13
(10) Vydavatelia tlače oznámia exekútorovi meno podávateľa inzerátu týkajúceho sa nakladania s majetkom povinného uverejneného pod značkou.
(11) Dopravcovia oznámia exekútorovi príjemcu prepravovaného nákladu povinného, ako aj údaje o prepravovanom tovare.
(12) Súčinnosť podľa tohto zákona tretie osoby povinné poskytnúť exekútorovi bezodkladne, bezodplatne a prednostne elektronicky. Ak tretia osoba na to vytvorené technické podmienky, poskytuje súčinnosť zdieľaným, nepretržitým a priamym prístupom7d) na základe dohody podľa odseku 13. Exekútor nesmie tretiu osobu obťažovať žiadosťami o poskytnutie súčinnosti nad mieru, ktorú možno od nej spravodlivo vyžadovať.
(13) Na účely poskytovania súčinnosti môže komora so záujmovým združením bánk, s orgánmi verejnej moci alebo inými osobami povinnými poskytovať súčinnosť uzavrieť dohodu o elektronickej komunikácii; ak je dohoda uzavretá a neexistujú technické prekážky elektronickej komunikácie, komunikuje exekútor prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode.
(14) Ak je údaje potrebné zistiť v cudzine, exekútor požiada súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, o vypracovanie dožiadania o právnu pomoc a jeho zaslanie do cudziny. To platí aj v prípade, ak je potrebné doručiť písomnosť adresátovi v cudzine.
(15) Pri neposkytnutí súčinnosti sa ustanovenia o poriadkovej pokute pri neposkytnutí súčinnosti povinným použijú rovnako.
§ 43
Každý, kto je výkonom exekúcie dotknutý, právo, aby sa mu exekútor preukázal svojím poverením na vykonanie exekúcie. Každý, s kým exekútor koná pri výkone exekučnej činnosti, je povinný na požiadanie exekútora preukázať svoju totožnosť.
§ 44
Vylúčenie veci z exekúcie a vylučovacia žaloba
(1) Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň tvrdí a preukáže, že mu patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu. Právo namietať neprípustnosť exekúcie nepatrí dlžníkovi povinného vo vzťahu k pohľadávke povinného voči nemu. Námietka na exekúciu vo vzťahu k dotknutej veci odkladný účinok. Na opakované námietky z tých istých dôvodov, o ktorých už bolo rozhodnuté, sa neprihliada.
(2) O uplatnení práva podľa odseku 1 exekútor upovedomí oprávneného a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadril, či súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec.
(3) Ak oprávnený súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec alebo ak sa na výzvu exekútora včas nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, ktoré doručí oprávnenému a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila.
14
(4) Ak oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec trvá, súd na podnet exekútora vyzve osobu, ktorá právo podľa odseku 1 uplatnila, alebo oprávneného podľa toho, koho právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby do 30 dní od doručenia výzvy uplatnil právo na vylúčenie veci, alebo aby strpel vedenie exekúcie na vec, a to na všeobecnom súde žalovaného príslušnom podľa Civilného sporového poriadku, a túto skutočnosť exekútorovi osvedčil.
(5) Namiesto výzvy podľa odseku 2 môže súd o vylúčení veci rozhodnúť v prípadoch, ak rozhodnutie závisí len na jednoduchom právnom posúdení veci. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.
(6) Ak žaloba oprávneného nie je podaná včas alebo ju súd zamietne, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, ktoré doručí oprávnenému a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila. Ak žaloba osoby, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila, nie je podaná včas alebo ju súd zamietne, predpokladá sa, že vedenie exekúcie na dotknutú vec je nesporné a v exekúcii sa pokračuje. O týchto následkoch musí súd vyzvanú osobu poučiť.
(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane použijú aj na
a) prípady, ak tu je pochybnosť, či exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,
b) prípady, ak ide o exekúciu postihujúcu majetok podľa § 61s ods. 2,
c) zapretie pravosti, výšky alebo poradia niektorej z pohľadávok prihlásených na rozvrh výťažku v prípade, keď sa vykonáva exekúcia prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku.
(8) Vecou sa na účely tohto ustanovenia podľa povahy rozumie aj právo alebo iná majetková hodnota.
(9) Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu možno uplatniť len spôsobom ustanoveným týmto zákonom; to neplatí, ak pred začatím exekučného konania začalo konanie o určenie vlastníckeho práva k veci, ktorá byť postihnutá exekúciou. V takom prípade môže oprávnený vstúpiť do takéhoto konania ako intervenient na strane povinného. Ustanovenia odsekov 2 až 6 sa v takom prípade nepoužijú.
§ 45
Exekučný titul
(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
(2) Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj
a) rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,7e)
b) cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
c) notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
d) vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
e) rozhodnutie o dedičstve,
15
f) vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
g) platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,
h) vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
i) iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,
j) doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,7f)
k) upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3,
l) exekučný titul podľa osobitného predpisu.7g)
(3) Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov z omeškania. Inak sa záväzok v notárskej zápisnici nemôže týkať zmluvných pokút.
§ 46
Potvrdenie o vykonateľnosti
(1) Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul
a)podľa § 45 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa,
b)podľa § 45 ods. 2 písm. a) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ak ide o rozhodnutia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie, okrem rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktoré opatrí potvrdením o vykonateľnosti ministerstvo; tieto orgány pri potvrdzovaní vykonateľnosti skúmajú a overujú iba pravosť rozhodnutia,
c)podľa § 45 ods. 2 písm. b) orgán cudzieho štátu, v ktorom bol exekučný titul vydaný,
d)v ostatných prípadoch orgán na to oprávnený alebo orgán, ktorý schválil dohodu, na podklade ktorej exekúciu zákon pripúšťa.
(2) Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje pri exekučnom titule podľa § 45 ods. 2 písm. c).
§ 47
Vykonateľnosť viazaná na podmienku
(1) Ak sa to, čo exekučný titul ukladá povinnému, viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti oprávneného, možno vykonať exekúciu, len ak oprávnený preukáže, že sa podmienka splnila alebo že svoju vzájomnú povinnosť voči povinnému sám už splnil, prípadne jej splnenie zabezpečil.
(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 treba k potvrdeniu o vykonateľnosti exekučného titulu pripojiť listinu vydanú alebo overenú oprávneným orgánom alebo osobou, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo že oprávnený splnil, prípadne zabezpečil splnenie svojej vzájomnej povinnosti.
16
§ 48
Návrh na vykonanie exekúcie
(1) Exekučné konanie sa začína na návrh.
(2) Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá. Z dôvodov podľa osobitného predpisu7h) môže návrh podať aj Justičná pokladnica.
(3) Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí obsahovať
a) označenie súdu, ktorému je určený,
b) označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania
1. fyzická osoba, označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom,
2. právnická osoba, označuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojeným výpisom z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná,
c) označenie zástupcu oprávneného a ak návrh podáva viacero oprávnených, označenie spoločného zástupcu oprávnených,
d) označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie podáva prostredníctvom exekútora,
e) označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno viesť exekúciu, z ktorého vyplýva oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému; ak ide o právne nástupníctvo, opis skutočností, z ktorých právne nástupníctvo vyplýva,
f) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov týkajúcich sa vlastného vzťahu s povinným, ak byť exekúcia vedená na podklade exekučného titulu, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou; to platí aj v prípade, ak sa preukazuje oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie nepretržitým radom indosamentov,
g) označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na istinu, opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky, kapitalizované príslušenstvo pohľadávky, zmluvnú pokutu, trovy exekúcie oprávneného,
h) označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu byť poukázané vymožené plnenie,
i) uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ide o oprávneného, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,
j) vyhlásenie oprávneného o splnení podmienky alebo vzájomnej povinnosti, ak to, čo exekučný titul ukladá povinnému, sa viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti a označenie dôkazov,
k) vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nebola dobrovoľne splnená; ak povinnosť nebola splnená čiastočne, vyhlásenie, v akej časti ku dňu podania návrhu na vykonanie exekúcie,
l) dátum podania.
(4) K návrhu na vykonanie exekúcie sa musí pripojiť
a) rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní nie je potrebné pripojiť,
b) listina, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona alebo z obchodného registra, postačí na ne odkázať,
17
c) listina, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z exekučného titulu,
d)spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje, ak ide exekúciu na podklade exekučného titulu priznávajúceho nárok zo spotrebiteľskej zmluvy; to neplatí, ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní.
(5) K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.7i) Ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje na vykonanie exekúcie rozhodnutie o vyhlásení vykonateľnosti,7j) oprávnený pripojí aj rozhodnutie súdu o vyhlásení vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu. Ak o uznaní cudzieho exekučného titulu rozhodol súd v osobitnom konaní podľa osobitného predpisu,7k) oprávnený pripojí aj rozhodnutie o uznaní. Ak bol cudzí exekučný titul osvedčený podľa osobitného predpisu7l) a ako podmienka jeho výkonu sa nevyžaduje rozhodnutie súdu o jeho vykonateľnosti, oprávnený pripojí aj osvedčenie.
(6) Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe.
(7) Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.
(8) Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie; jednotlivé úkony uskutočňuje bezodkladne. Návrh na vykonanie exekúcie podľa prvej vety exekútor zašle súdu do 15 dní. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorých výšku a spôsob určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(9) Ak návrh na vykonanie exekúcie podávajú viacerí oprávnení, musia mať v exekučnom konaní spoločného zástupcu.
§ 49
Príslušnosť exekučného súdu
Na exekučné konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.
18
§ 50
Začatie exekučného konania
(1) Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu.
(2) Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. Ak sa exekučné konanie začalo, konanie o neskôr podaných návrhoch na vykonanie exekúcie v tej istej veci súd uznesením zastaví.
(3) Ak sa v priebehu exekúcie zistí, že vec, právo alebo iná majetková hodnota je súčasne predmetom exekúcie vykonávanej podľa osobitného predpisu,7m) prednosť exekúcia, v ktorej bola vec, právo alebo iná majetková hodnota postihnutá skôr.
§ 51
Späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie
(1) Ak oprávnený vezme návrh na vykonanie exekúcie späť skôr, ako súd poverí exekútora vykonaním exekúcie, exekučné konanie sa zastavuje dňom, keď bolo späťvzatie návrhu doručené súdu. Na späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie sa primerane vzťahuje ustanovenie § 48 ods. 7.
(2) Ak bol návrh na vykonanie exekúcie doručený súdu prostredníctvom exekútora, späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie možno doručiť súdu len prostredníctvom toho istého exekútora.
§ 52
Odstraňovanie vád návrhu na vykonanie exekúcie
(1) Ak v návrhu na vykonanie exekúcie chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný alebo neúplný, súd vyzve toho, kto návrh na vykonanie exekúcie podal, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil a poučí ho, že inak návrh na vykonanie exekúcie odmietne. Ak bol návrh podaný prostredníctvom exekútora, opraviť sa musí prostredníctvom toho istého exekútora.
(2) Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak sa na opravu neprihliada.
§ 53
Posudzovanie návrhu na vykonanie exekúcie
(1) Súd preskúma návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy. Ak nie dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie, súd do 15 dní od doručenia návrhu vydá poverenie na vykonanie exekúcie a upovedomí o tom oprávneného. Lehota podľa druhej vety neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 45 ods. 2 písm. c) a d) alebo ak byť exekúcia vykonaná na podklade exekučného titulu, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou.
19
(2) Súd postupuje podľa odseku 1 aj vtedy, ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu
a) vyhláseného za vykonateľný podľa osobitného predpisu,7j)
b) uznaného osobitným rozhodnutím výrokom súdu,7k)
c) na výkon ktorého sa podľa osobitného predpisu vyžaduje osvedčenie7l) alebo
d) o ktorom bolo rozhodnuté, že neexistujú dôvody neuznania.7n)
(3) Súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak
a) zistí rozpor návrhu alebo exekučného titulu s týmto zákonom,
b) sú tu dôvody, pre ktoré by exekúcia musela byť zastavená,
c) oprávnený alebo povinný nie právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule,
d) sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi a táto okolnosť má vplyv na vymáhaný nárok,
e) bol exekučný titul vydaný v konaní, v ktorom nebolo možné namietať alebo preskúmavať neprijateľné zmluvné podmienky a existencia neprijateľnej podmienky má vplyv na vymáhaný nárok, ktorý vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou,
f) sa exekúcia vykonať na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom spore a
1. spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nespĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,
2. rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané rozhodcom, ktorý bol v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania