NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012, Z. z. ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 427/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 20 ods. 2 sa v prvej vete za slová „zabezpečovanie potrieb spoločnosti,“ vkladajú slová „potravinovej bezpečnosti štátu,“ a vypúšťa sa slovo „právnických“.
2.V čl. 44 ods. 4 sa za slová „využívanie prírodných zdrojov,“ vkladajú slová „o ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, o podporu vidieckeho charakteru života,“.
3.V čl. 44 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
4.V čl. 44 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.