z 30. novembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z., zákona č. 201/2007 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“.
2. V § 12 písm. d) sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“.
3. Za § 22 sa vkladá § 23, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Konania o registrácii cirkví alebo náboženských spoločností začaté do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky