1
z 29. novembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Ak sa jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme vzťahuje na medzinárodnú osobnú železničnú dopravu medzi miestom odchodu a miestom určenia vlaku na území Slovenskej republiky, môže byť pre navrhovanú novú službu medzinárodnej železničnej dopravy právo prístupu železničného podniku k tejto časti železničnej infraštruktúry obmedzené, ak táto nová služba medzinárodnej železničnej dopravy závažný negatívny vplyv.18a) Účastníkmi konania o obmedzení prístupu železničného podniku k železničným službám osoby, ktoré oprávnené podať regulačnému orgánu žiadosť podľa osobitného predpisu.18b) V konaní o obmedzení prístupu železničného podniku k železničným službám regulačný orgán postupuje podľa osobitného predpisu.18c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18c znejú:
18a) Čl. 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 239, 12.8.2014).
18b) Čl. 5 a 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 869/2014.
2
18c) Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 869/2014.“.
2.V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) je regulačným orgánom, ktorý rozhoduje v konaní podľa osobitného predpisu.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
24a) Čl. 9 a 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 869/2014.“.
3.Za § 46d sa vkladá § 46e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
(1)Preukazy rušňovodičov vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2016 sa považujú za preukazy vydané podľa tohto zákona.
(2)Konania regulačného orgánu podľa § 37 ods. 1 písm. l) začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. januára 2017.“.
4.V prílohe č. 4 časti II ôsmy bod znie:
„8. JAZYKOVÉ ZNALOSTI
8.1 Rušňovodič, ktorý sa musí dorozumievať s manažérom infraštruktúry o otázkach dôležitých z hľadiska bezpečnosti, musí mať znalosti aspoň jedného jazyka z jazykov, ktoré určí príslušný manažér infraštruktúry. Rušňovodič musí mať také jazykové znalosti, aby sa mohol aktívne a účinne dorozumievať v bežných, poruchových a núdzových situáciách. Rušňovodič musí byť schopný používať metódu hlásení a metódu dorozumievania, ktorá je uvedená v technických špecifikáciách interoperability pre prevádzku a riadenie dopravy.
8.2 Rušňovodič musí byť schopný rozumieť a komunikovať ústne aj písomne v určenom jazyku aspoň na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
8.3 Ak ide o úseky medzi hranicami a stanicami nachádzajúcimi sa v blízkosti hraníc a určenými pre cezhraničnú prevádzku, môže manažér infraštruktúry udeliť výnimku z požiadavky podľa podbodu 8.2, ak sa uplatní tento postup:
a) železničný podnik požiada manažéra infraštruktúry o výnimku pre dotknutého rušňovodiča; v snahe zabezpečiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi manažér infraštruktúry uplatní v prípade každej predloženej žiadosti o výnimku rovnaký postup posudzovania, ktorý je súčasťou podmienok používania železničnej siete,
b) železničný podnik preukáže, že prijal dostatočné opatrenia na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a personálom manažéra infraštruktúry v bežných, poruchových a núdzových situáciách,
c) železničné podniky a manažéri infraštruktúry zabezpečia, že dotknutí zamestnanci budú o uvedených pravidlách a opatreniach informovaní a absolvujú primeranú odbornú prípravu prostredníctvom systémov riadenia bezpečnosti.“.
5.Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky (Ú. v. L 146, 3.6.2016).“.
3
Čl. II
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 316/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „so sídlom v inom členskom štáte“.
2.V § 39 odsek 1 znie:
„(1) Regulačný orgán môže na žiadosť osôb uvedených v osobitnom predpise14a) v medzinárodnej osobnej doprave obmedziť prístup železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry v súvislosti s prístupom na železničnú infraštruktúru, medzi miestom odchodu vlaku a miestom určenia vlaku na území Slovenskej republiky, ak sa na túto časť železničnej infraštruktúry vzťahuje zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme. Regulačný orgán v konaní rozhodne, či sa prístup železničnému podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry, poskytne, upraví, poskytne za určitých podmienok alebo prístup odmietne.14b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
14a) Čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 239, 12.8.2014).
14b) Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 869/2014.“.
3.V § 39 ods. 2, 5 a 7 sa vypúšťajú slová „so sídlom v inom členskom štáte“.
4.V § 39 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Regulačný orgán na žiadosť oprávneného subjektu vykoná analýzu vplyvu narušenia hospodárskej rovnováhy zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme podľa odseku 4 aj v prípade, ak medziročne dôjde k zmene časovej polohy trasy zavedeného vlaku do takej miery, že objednávateľ dopravných služieb, manažér infraštruktúry alebo železničný podnik sa môžu domnievať, že takáto zmena časovej polohy vlaku bude mať vplyv na hospodársku rovnováhu zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
5.V § 39 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
4
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky