Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
14. schôdza výboru
K číslu: CRD-1742/2016
56
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 22. novembra 2016
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 271a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 271a)
B. p o v e r u j e
Dušana Bublavého, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru