1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1743/2016
248a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu n
ávrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248)
podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 103 zo 16. novembra 2016,
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 45 z 21. novembra 2016 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 29 z 15. novembra 2016.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 9 písmeno c) znie:
„c) môže exekútora na jeho žiadosť preložiť s účinnosťou k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho polroka do územného obvodu iného krajského súdu; na tento účel si minister môže vyžiadať stanovisko komory,“.“.
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa, aby exekútor mohol zmeniť sídlo exekútorského úradu do územného obvodu iného krajského súdu len po predchádzajúcom súhlase ministra spravodlivosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bod 2 v § 12 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa čiarka za slovom „zákona“ a slová „ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo“.
Z hľadiska systematického sa materiálne a technické podmienky na výkon činnosti exekútora vrátane splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie vykonávacieho predpisu, ktorý ustanoví ich podrobnosti, upravia v samostatných odsekoch § 12, preto sa splnomocňovacie ustanovenie vypúšťa z navrhovanej dikcie § 12 ods. 1 písm. d).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
3.V čl. I sa za bod 3 vkladajú nové body 4 až 6, ktoré znejú:
„4. V § 12 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Peňažné prostriedky uložené na osobitnom bankovom účte podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. 1 písm. f) sa na účely osobitného predpisu3cb) považujú za vklad chránený podľa osobitného predpisu.3cb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cb znie:
3cb) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
5. § 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Exekútor spĺňa materiálne a technické podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona, ak
a) používa programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku exekútora,
b) má zriadený exekútorský úrad, ktorý je
1.označený v súlade s § 15 ods. 3,
2.verejne prístupný podľa § 15 ods. 4,
3.primerane materiálne a technicky vybavený,
c)v sídle exekútorského úradu je zriadená verejne prístupná podateľňa v súlade s § 15 ods. 4, d) zriadené osobitné bankové účty vedené v banke na účely podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. 1 písm. f),
e) komunikuje prostriedkami elektronickej komunikácie s tretími osobami, s ktorými komora uzavrela dohodu o elektronickej komunikácii.
(8) Podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí exekútor spĺňať na riadny výkon svojej funkcie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. februára 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
6. V § 15 ods. 1 druhá veta znie: „Okrem prípadu podľa § 9 písm. c) možno sídlo exekútorského úradu určené podľa prvej vety zmeniť len v rámci územného obvodu krajského súdu; zmenu sídla exekútorského úradu exekútor bezodkladne oznámi komore a ministerstvu.“.“.
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Odstraňujú sa výkladové nejasnosti ohľadne peňažných prostriedkov na osobitných účtoch súdneho exekútora vo vzťahu k zákonu o ochrane vkladov.
5
V zákone sa upresňujú materiálne a technické podmienky riadneho výkonu funkcie súdneho exekútora. Podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí exekútor spĺňať, ustanoví vykonávací predpis Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Vzhľadom na zavedenie systému náhodného výberu súdneho exekútora sa umožňuje exekútorovi meniť sídlo exekútorského úradu. Túto zmenu len oznámi Slovenskej komore exekútorov, ako aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré vedie zoznam súdnych exekútorov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I bod 7 v § 29 odsek 6 znie:
„(6) Exekútor je povinný o vymožených nárokoch viesť prehľadnú evidenciu podľa jednotlivých vecí, ktoré mu boli pridelené. Údaje o aktuálnom stave vymoženia nároku a trov exekútora v každej pridelenej veci je exekútor povinný raz mesačne elektronickými prostriedkami zasielať súdu; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj vtedy, ak sa plní automatizovaným spôsobom prostredníctvom programových prostriedkov a technických prostriedkov určených ministerstvom po dohode s komorou.“.
Upresňujú sa predpoklady vedenia evidencie o vymožených nárokoch súdnym exekútorom a ich vykazovania exekučnému súdu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I bod 7 v § 33 odsek 3 znie:
„(3) Spriaznenou osobou exekútora sa na účely tohto zákona rozumie jeho blízka osoba, jeho zamestnanec, ako aj právnická osoba, v ktorej exekútor alebo jeho blízka osoba alebo jeho zamestnanec kvalifikovanú účasť. Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.“.
Na účely Exekučného poriadku sa definuje, kto sa rozumie spriaznenou osobou súdneho exekútora. Ustanovenie je inšpirované obdobnou
6
konštrukciou k zákone o konkurze a reštrukturalizácii.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bod 7 sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7b. Ostávajúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením poznámky 7b v bode 5 pozmeňujúceho návrhu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I bod 7 v § 39 odsek 3 znie:
„(3) Výnosy a odhadné ceny (hodnoty) zisťuje exekútor z verejne dostupných údajov alebo z listín, ktoré mu boli sprístupnené príslušnými orgánmi alebo tretími osobami, alebo svojím odhadom. Ak niektorý z účastníkov konania predloží znalecký posudok, exekútor z neho vychádza. Pri viacerých znaleckých posudkoch vychádza z posudku, v ktorom je určená vyššia cena (hodnota).“.
Upravujú sa jednoznačne následky konkurencie viacerých znaleckých posudkov v exekučnom konaní.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I bod 7 v § 42 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Exekútor nesmie tretiu osobu obťažovať žiadosťami o poskytnutie súčinnosti nad mieru, ktorú možno od nej spravodlivo vyžadovať.“.
Precizuje sa zásada primeranosti výkonu exekúcie vo vzťahu k povinnosti súčinnosti tretích osôb.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I bod 7 § 45 ods. 2 písm. a) sa v poznámke pod čiarou k odkazu 7f na konci pripájajú slová „(Ú. v. EÚ C 202, 7. júna 2016)“.
7
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zaužívaným spôsobom citácie Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I bod 7 v § 48 ods. 3 písm. b) prvý bod sa slová „a rodným číslom, dátumom narodenia alebo identifikačným číslom organizácie“ nahrádzajú slovami „a dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom“.
Náležitosti návrhu na vykonanie exekúcie sa uvádzajú do súladu so znením Civilného sporového poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I bod 7 v poznámke pod čiarou k odkazu 7k sa slová „nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. L 7, 10. 1. 2009) v platnom znení v prípade rozhodnutia vydaného v členskom štáte, ktorý nie je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007“ nahrádzajú slovami „čl. 26 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. L 7, 10. 1. 2009) v platnom znení“.
Legislatívno-technická zmena, ktorou sa upravuje znenie poznámky pod čiarou k odkazu 7k.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I bod 7 § 48 ods. 5 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 7k slová „nariadenie (ES) č. 650/2012 z júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. ES L 201, 27. 7. 2012)“ nahrádzajú slovami „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu názvu citovaného právneho aktu EÚ.
Ústavnoprávny výbor NR SR
8
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. I bod 7 v § 48 ods. 6 sa slová „dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou“ nahrádzajú slovami „dokument, ktorý je autorizovaný“.
Uvedenou zmenou sa znenie zákona zosúlaďuje s režimom zákona o e-Govermente.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. I bod 7 v § 48 ods. 7 sa v druhej vete slová „podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „autorizovaný“ a na konci tretej vety sa pripájajú tieto slová: „spolu s návrhom na vykonanie exekúcie“.
Uvedenou zmenou sa znenie zákona zosúlaďuje s režimom zákona o e-Govermente.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. I bod 7 v § 48 ods. 8 štvrtá veta znie: „Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú.“ a pripája sa piata veta, ktorá znie: „Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorých výšku a spôsob určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Navrhovanou zmenou sa znenie zákona zosúlaďuje s režimom zákona o e-Govermente. Súčasne sa ustanovuje, že súdnemu exekútorovi, prostredníctvom ktorého oprávnený podá elektronickými prostriedkami návrh na vykonanie exekúcie, bude patriť odmena a náhrada výdavkov, ktorej výšku a spôsob ustanoví vykonávací predpis Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9
16.V čl. I bod 7 § 53 ods. 2 písm. d) sa v poznámke pod čiarou k odkazu 7o vypúšťajú slová“ v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zaužívaným spôsobom skrátenej citácie právneho aktu EÚ.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V čl. I bod 7 v § 53 ods. 3 písm. f) štvrtý bod sa slovo „alebo“ za slovom „vykonateľné“ nahrádza čiarkou a v § 53 ods. 3 písm. g) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
Vzhľadom na povahu notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa navrhuje jej komplexnejšie skúmanie exekučným súdom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.V čl. I bod 7 v § 53 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi.“.
Vzhľadom na povahu notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa navrhuje jej komplexnejšie skúmanie exekučným súdom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.V čl. I bod 7 § 54 ods. 2 sa slovo „výkonu“ nahrádza slovami „vykonania exekúcie“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zosúlaďuje pojem v celom ustanovení.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.V čl. I bod 7 v § 56 odsek 3 znie:
10
„(3) Údaje z vydaných poverení na vykonanie exekúcie s výnimkou rodného čísla sa po dobu exekúcie zverejňujú na webovom sídle ministerstva v registri poverení na vykonanie exekúcie; ustanovenia osobitného predpisu o zverejňovaní súdnych rozhodnutí7s) sa použijú primerane.“.
Navrhovanou právnou úpravou sa zavádza inštitút registra poverení. V tomto registri sa budú zverejňovať údaje z vydaných poverení na vykonanie exekúcie s výnimkou rodného čísla po dobu trvania exekúcie, to znamená len údaje z tzv. „živých“ exekučných konaní, a to primerane podľa pravidiel použiteľných pre zverejňovanie súdnych rozhodnutí, t.j. na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, do 15 dní od vydania poverenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V čl. I bod 7 v § 58 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Exekútor nemôže požadovať preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania, ak ide o exekúciu na peňažné plnenie.“.
V záujme predísť výkladovým a aplikačným nejasnostiam sa explicitne ustanovuje, že exekútor nemôže žiadať preddavok na nevyhnutné výdavky v exekúcii vedenej na peňažné plnenie. Túto možnosť len v prípade exekúcie na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. I bod 7 v § 59 ods. 1 sa v štvrtej vete slová „značné náklady“ nahrádzajú slovami „náklady vo výške neprimeranej k výške vymáhanej povinnosti“.
Navrhovanou zmenou sa precizuje dikcia ustanovenia § 59 ods. 1.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.V čl. I bod 7 v § 61h odsek 3 znie:
„(3) Exekútor žiadosti povinného podľa odseku 1 písm. d) vyhovie tak, že odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.“.
11
Ide o legislatívno-technickú úpravu vo väzbe na znenie § 61j ods. 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V čl. I bod 7 v § 61j odsek 3 znie:
„(3) Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d), odklad exekúcie trvá dobu, na ktorú exekútor povolil odklad exekúcie.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu vo väzbe na znenie § 61h ods. 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.V čl. I bod 7 v § 61n ods. 1 písm. c) sa číslo „18“ nahrádza číslom „30“.
Navrhuje sa predĺžiť lehotu na posúdenie nemajetnosti u povinného, ktorý je právnickou osobou, na 30 mesiacov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.V čl. I bod 7 v § 61n ods. 1 písm. c) a d) sa slová „majetok, ktorý by mohol byť postihnutý exekúciou a ktorý by stačil“ nahrádzajú slovami „majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili“.
V záujme predísť spornému výkladu sa dopĺňa navrhované ustanovenie § 61n ods. 1 písm. c) a d).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.V čl. I bod 7 v § 61n ods. 1 písm. d) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.
Navrhuje sa predĺžiť lehotu na posúdenie nemajetnosti u povinného, ktorý je fyzickou osobou, na päť rokov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12
28.V čl. I bod 7 v § 61n ods. 3 sa slová „úhradu trov exekútora“ nahrádzajú slovami „zaplatenie náhrady výdavkov 198 ods. 2)“ a slová „úhradu trov doručí“ sa nahrádzajú slovami „zaplatenie náhrady výdavkov doručí“.
Ide o terminologické upresnenie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.V čl. bod 7 v § 61p sa slová „najneskôr nasledujúci pracovný deň“ nahrádzajú slovami „do troch pracovných dní“ a za slovo „úkony“ sa vkladá čiarka a slová „ktoré uskutočnil,“.
Navrhuje sa predĺžiť lehotu na úkony súdneho exekútora súvisiace s odblokovaním majetku povinného tak, aby ju bolo možné zo strany súdneho exekútora reálne dodržať.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.V čl. I bod 11 sa v celom texte slová „8c“ nahrádzajú slovami „8d“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje označenie nového odkazu, nakoľko odkaz „8c“ je použitý v § 71 ods. 2 písm. f) Exekučného poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.V čl. I bod 15 v 79 ods. 2 sa slovo „povinnému“ nahrádza slovom „exekútorovi“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.V čl. I bod 29 sa slová „8c“ nahrádzajú slovami „8d“.
13
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje označenie nového odkazu, nakoľko odkaz „8c“ je použitý v § 71 ods. 2 písm. f) Exekučného poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.V čl. I sa vypúšťa bod 42.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na opustenie konceptu skladania povinného preddavku na trovy exekúcie v priebehu legislatívneho procesu je predmetné ustanovenie nadbytočné.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.V čl. I bod 46 § 122 sa v poslednej vete slová „Tretia a štvrtá“ nahrádzajú slovami „Druhá a tretia.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny odkaz na vety v odseku, nakoľko celý odsek má len štyri vety.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35.V čl. I sa za bod 81 vkladá nový bod 82, ktorý znie:
„82. V § 165 ods. 2 sa slová „(§ 162 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 162)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa reaguje na znenie bodu 79 v čl. I, v ktorom sa navrhuje nové znenie § 162 bez delenia na odseky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
14
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.V čl. I bod 96 § 196 vrátane nadpisu znie:
㤠196
Trovy exekútora
Trovami exekútora odmena exekútora a náhrada výdavkov ustanovených týmto zákonom.“.
Ide o terminologické upresnenie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.V čl. I bod 96 § 198 znie:
㤠198
(1) Ak došlo k zmene exekútora alebo k vylúčeniu exekútora, odmena ani náhrada výdavkov pôvodnému exekútorovi nepatrí.
(2) Ak došlo k zastaveniu exekúcie, patrí exekútorovi náhrada výdavkov, ktorú znáša účastník konania povinný platiť trovy exekútora podľa tohto zákona. Ak exekútor pred zastavením exekúcie sčasti vymohol alebo prijal plnenie na uspokojenie vymáhaného nároku, patria mu aj trovy, ktoré si ponechal v súlade s § 60, a to v rozsahu, v akom prevyšujú náhradu výdavkov podľa prvej vety.“.
Zavádzajú sa pravidlá pre rozhodovanie o náhrade trov exekútora v prípade zastavenia exekúcie. V zásade platí, že pri zastavení exekúcie patrí exekútorovi na trovách čo do výšky len náhrada výdavkov. Ak však exekútor do zastavenia exekúcie vymohol trovy v rozsahu, ktorý si bol oprávnený ponechať v súlade s § 60 Exekučného poriadku, patria mu tieto trovy, ak presahujú sumu náhrady výdavkov podľa prvej vety. Ak by suma podľa druhej vety bola nižšia, ako náhrada výdavkov, ktorá exekútorovi patrí podľa prvej vety, exekútor nárok len na rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15
38.V čl. I bod 96 v §199c odsek 1 znie:
„(1) Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, alebo z dôvodu, pre ktorý prináleží exekútorovi vydať upovedomenie o zastavení exekúcie, platí trovy podľa § 198 ods. 2 oprávnený. Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa, platí trovy exekúcie zastavenej podľa § 61n ods. 1 písm. d) súd.“.
Ide o terminologické a legislatívno-technické upresnenie dikcie § 199c ods. 1.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
39.V čl. I sa za bod 97 vkladá nový bod 98, ktorý znie:
„98. V § 205 sa vypúšťa nadpis nad paragrafom.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa vypúšťa nadbytočný nadpis nad paragrafom, nakoľko rovnaký nadpis sa vkladá pod paragraf v čl. I bod 98.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
40.V čl. I bod 103 znie:
„103. V § 211a odsek 5 znie:
„(5) Do registra exekúcií majú bezplatný prístup exekútori, orgány verejnej moci, Centrum právnej pomoci a právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora. Oprávnený a povinný majú bezplatný prístup do registra vo svojej veci.“.“.
Rozširuje sa okruh osôb, ktoré majú bezplatný prístup do Centrálneho registra exekúcií.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
41.V čl. I sa vypúšťa bod 107.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
16
Vypúšťa sa nadbytočné ustanovenie, nakoľko poznámka pod čiarou k odkazu 3j sa nevypúšťa a zostáva súčasťou právneho predpisu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
42.V čl. I bod 110 § 243g ods. 1 sa slová „15. februárom“ nahrádzajú slovami „1. februárom“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa opravuje nesprávny dátum v prechodnom ustanovení, nakoľko zákon nadobudnúť účinnosť 1. februára 2017.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
43.V čl. I bod 110 v § 243g sa vypúšťajú odseky 3 a 5. Ostávajúce ustanovenia sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. Ustanovenia odsekov 3 a 5 § 243g boli z hľadiska systematického presunuté do § 243h, t. j. do prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. apríla 2017.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
44.V čl. I bod 110 § 243h znie:
㤠243h
(1)Ak tento zákon v § 243i 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Pravidlá pre prideľovanie vecí exekútorom podľa § 55 ods. 4 a 5 sa použijú len s ohľadom na veci pridelené podľa predpisov účinných po 1. apríli 2017.
(2)Ustanovenie § 55 ods. 1 sa použije na exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie v lehote podľa § 243g ods. 1.
(3)Ustanovenie § 55 ods. 1 sa použije vo vzťahu k exekútorom podľa § 243g ods. 3 od 1. marca 2018.“.
17
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
45.V čl. I bod 110 § 243i ods. 1 sa slová „po 1. júli“ nahrádzajú slovami „po 30. júni“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa opravuje nesprávny dátum vzhľadom na znenie predchádzajúceho textu prechodného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
46.V čl. I bod 110 sa za § 243i vkladajú § 243j a 243k, ktoré znejú:
㤠243j
V exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017, ak sa exekúcia zastavila, môže súd rozhodnúť, že exekútor nemá nárok na náhradu trov exekúcie, ak tu dôvody hodné osobitného zreteľa, a to najmä, ak exekútor
a)v upovedomení o začatí exekúcie alebo v upovedomení o ďalších trovách exekúcie žiadal zaplatenie takých plnení, o ktorých musel predpokladať, že na ich úhradu ako trov exekúcie nemá nárok,
b)nepredložil súdu vec na zastavenie podľa § 57 ods. 4,
c)pri vykonávaní exekúcie nepostupoval bez zbytočných prieťahov.
§ 243k
Ak došlo k zmene exekútora alebo k vylúčeniu exekútora v exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017, patria exekútorovi trovy v rozsahu, v akom boli plnenia vymožené alebo prijaté z majetku povinného do rozhodnutia o zmene exekútora alebo o vylúčení exekútora použité na uspokojenie nárokov exekútora v súlade s § 60 v znení účinnom od 1. apríla 2017.“.
Ustanovenia § 243j a 243k nadobudnú účinnosť 1. apríla 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V právnej praxi nie je ojedinelé, že v prípade zastavenia exekúcie je potrebné posúdiť, či exekútorovi prináleží náhrada trov aj v prípadoch, keď treba do úvahy vziať niektoré dôvody hodné osobitného zreteľa. To, že súd pri určovaní
18
trov prihliadať na dôvody hodné osobitného zreteľa, vyplývalo pôvodne z § 150 Občianskeho súdneho poriadku, resp. v súčasnosti z § 257 Civilného sporového poriadku. Občiansky súdny poriadok a Civilný sporový poriadok sa na oblasť exekučného konania používajú subsidiálne ako lex generalis 9a Exekučného poriadku).Takýmito dôvodmi hodnými osobitného zreteľa dôvody explicitne vymedzené v ustanovení § 243j písm. a) c). Ide o také záväzné prípady, ktoré by dokonca mohli zakladať disciplinárnu zodpovednosť súdneho exekútora.
V ustanovení § 243k sa rieši sporná situácia nároku exekútora na náhradu trov exekúcie v prípadoch zmeny a vylúčenia súdneho exekútora a to tak, aby sa zamedzilo neodôvodnenému navyšovaniu týchto trov. V súčasnej konštrukcii hrozí potenciálne riziko, že povinný bude hradiť zvýšené trovy exekúcie v dôsledku zmien v osobe súdneho exekútora.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
47.V čl. II bod 4 v celom texte sa slová „§ 11b“ nahrádzajú slovami „§ 11c“ a slová „§ 11c“ sa nahrádzajú slovami „§ 11d“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa reaguje na vloženie § 11c v čl. II návrhu zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (tlač 176) schváleného na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. októbra 2016.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
48.V čl. II sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. Za § 18f sa vkladá § 18g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017
Z úkonov navrhnutých do 31. marca 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, i keď sa stanú splatnými po 1. apríli 2017.“.“.
19
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Z prihliadnutím na zavedenie nových súdnych poplatkov sa navrhuje zavedenie štandardného prechodného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
49.V čl. II sa vypúšťajú body 6 a 7.
Navrhuje sa vypustenie bodov 6 a 7 z novely zákona o súdnych poplatkoch, keďže rovnaká právna úprava bola schválená v zákone z 25. októbra 2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov, a teda je bezpredmetné schvaľovať takú istú právnu úpravu. Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
50.V čl. IV bod 4 znie:
„4. V § 142 ods. 1 druhej vete sa za slovo „Zaplatením“ vkladajú slová „odplaty za postúpenie“.“.
Legislatívno-technická úprava reagujúca na vo vládnom návrhu zákona nesprávne vyskloňované slovo „postúpenú“.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
51.V čl. IV bod 6 znie:
„6. V § 148 ods. 4 prvej vete sa za slovo „osobu“ vkladá slovo „najskôr“.“.
V právnej úprave „mandátnej správy“ pohľadávok Sociálnej poisťovne na inú osobu navrhujem spresnenie okamihu, ktorým môže Sociálna poisťovňa previesť vymáhanie pohľadávok na inú osobu. Navrhujem, aby okamih prevedenia pohľadávok do „mandátnej správy“ inej osobe nebol viazaný výlučne len na deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, ale aby sa umožnilo previesť pohľadávky do „mandátnej
20
správy“ inej osobe aj po nadobudnutí právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
52.V čl. IV bod 14 § 225k odsek 3 znie:
„(3) Ak účastník konania, ktorý je klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky, predloží banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné vyhlásenie o tom, že na jeho účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky aj peňažné prostriedky, ktoré nepodliehajú vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky a súčasne uvedie výšku týchto peňažných prostriedkov, banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie odpísať z účtu klienta, ktorý je účastníkom konania, tieto peňažné prostriedky od predloženia tohto písomného vyhlásenia.“.
Navrhujem, aby zákonom ustanovené peňažné prostriedky, ktoré nepodliehajú vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky z účtu účastníka konania vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky, preukazoval účastník konania písomným vyhlásením priamo banke alebo pobočke zahraničnej banky. Súčasne navrhujem ustanoviť zákaz banke alebo pobočke zahraničnej banky odpísať preukázané peňažné prostriedky nepodliehajúce vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky z účtu účastníka konania, a to od okamihu preukázania. Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje právna úprava preukazovania peňažných prostriedkov, ktoré zo zákona nepodliehajú vymáhaniu pohľadávok v sociálnom poistení prikázaním pohľadávky z účtu účastníka konania vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky s právnou úpravou daňového exekučného konania podľa daňového poriadku.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
53.V čl. IV bod 14 § 225l sa za slovami „začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a oznámenie podľa § 225k ods. 3“
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v § 225k ods. 3.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21
54.Čl. IV sa dopĺňa 19. bodom, ktorý znie:
„19. § 240 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak ide o nevymáhateľnú pohľadávku podľa osobitného predpisu.102ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102ab znie:
102ab) Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Čl. VI o účinnosti zákona sa upraví tak, aby 19. bod čl. IV nadobudol účinnosť 1. marca 2017.
Nevymáhateľné pohľadávky podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii by sa podľa súčasného znenia zákona o sociálnom poistení museli aj napriek ich nevymáhateľnosti (podľa zákona č. 7/2005 Z. z.) predpísať a následne odpísať. Z dôvodu zadefinovania týchto pohľadávok ako trvalo nevymáhateľných v osobitnom predpise, ako aj irelevantnosti predpísania a následného odpísania pohľadávky sa navrhuje ustanoviť priamo v zákone o sociálnom poistení výnimku z povinnosti Sociálnej poisťovne predpísať penále, ktoré by po jeho vzniku, t. j. predpísaní zostalo naďalej nevymáhateľné. Tento krok je možné považovať za nadbytočný.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
55.Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. …/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 39 ods. 1 sa za slová „nad 70 sudcov“ vkladajú slová „a na Okresnom súde Banská Bystrica“.“.
Ostávajúce články sa primerane prečíslujú.
Cieľom pozmeňujúceho návrhu je vzhľadom na očakávaný rozsah agendy na exekučnom súde, ktorým je podľa vládneho návrhu zákona
22
Okresný súd Banská Bystrica umožniť kreovanie ďalšej funkcie podpredsedu súdu, ktorý bude mať v pôsobnosti práve agendu exekučných konaní a aj upomínacie konanie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
56.Čl. V znie:
„Čl. V
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 45 odsek 8 znie:
„(8) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby počas trvania náhradnej osobnej starostlivosti, najdlhšie však do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa poukazovali výživné úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak povinný podľa prvej vety neplní vyživovaciu povinnosť poukazovaním výživného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, tento úrad právo vykonávať úkony vo veciach uplatňovania nárokov na výživné maloletého dieťaťa vrátane uplatňovania týchto nárokov v exekučnom konaní vo svojom mene a na účet tohto maloletého dieťaťa. Ak je maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti podľa odseku 2 druhej vety osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súd povinnému uloží povinnosť, aby výživné poukazoval tejto osobe; úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nemá v tomto prípade právo vykonávať úkony vo veciach uplatňovania nárokov na výživné maloletého dieťaťa. Po dovŕšení plnoletosti dieťaťa, ktoré bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti rodičia povinní poukazovať výživné dieťaťu.“.
2. V § 51 sa na konci pripája táto veta: „Ak povinný podľa prvej vety neplní vyživovaciu povinnosť poukazovaním výživného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, tento úrad právo vykonávať úkony vo veciach uplatňovania nárokov na výživné maloletého dieťaťa vrátane uplatňovania týchto nárokov v exekučnom konaní vo svojom mene a na účet tohto maloletého dieťaťa.“.
3. V § 81 ods. 2 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane uplatňovania týchto nárokov v exekučnom konaní vo svojom mene a na účet maloletého dieťaťa.“.“.
Podľa aktuálnej právnej úpravy súd pri rozhodovaní o zverení maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému
23
dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti (výživné) a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali počas trvania náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti (najdlhšie však do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa), úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“). Výnimku tvoria len prípady náhradnej osobnej starostlivosti, ak je dieťa zverené osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 45 ods. 2) v tomto prípade súd povinnému uloží povinnosť poukazovať výživné tejto osobe (t.j. nie úradu).
Navrhuje sa, aby rovnako ako v prípade výživného dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou (kedy je výživné poukazované na základe rozhodnutia súdu zariadeniu) aj v prípade náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti, kedy je výživné poukazované úradu, mal úrad (tak ako zriadenie) oprávnenie vykonávať úkony vo veciach uplatňovania nárokov na výživné maloletého dieťaťa, ak povinný neplní vyživovaciu povinnosť poukazovaním výživného úradu. Je potrebné utvoriť podmienky nielen zariadeniu ale aj úradu na konanie za dieťa, za ktoré preberá, resp. preberať výživné v prípadoch, kedy si povinné osoby neplnia vyživovaciu povinnosť. Zároveň je potrebné jednoznačne upraviť (bod 1), že úrad nemá oprávnenia vo veciach uplatňovania nárokov na výživné maloletého dieťaťa v prípadoch, ak bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nakoľko v tomto prípade nie je výživné poukazované úradu ale priamo tejto osobe.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
57.V čl. VI sa účinnosť zákona upraví tak, aby novelizácia ustanovenia § 240 obsiahnutá v 18. bode čl. IV nadobudla účinnosť 1. apríla 2017.
Podľa novely exekučného poriadku navrhovanej v čl. I 61f) účinky splnenia vymáhaného nároku nastávajú len vtedy, ak sa plnenie v rozsahu, v ktorom prislúcha exekútorovi, dostane exekútorovi. To znamená, že na rozdiel od súčasnej platnej právnej úpravy, kedy môže
24
povinný splniť svoju pohľadávku aj priamo oprávnenému, podľa navrhovanej úpravy aj pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré bude vymáhať exekútor, sa musia plniť výlučne exekútorovi. Novelizáciou § 240 obsiahnutou v 18. bode čl. IV sa zabezpečuje určovanie sumy penále do dňa zaplatenia dlžnej sumy poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie exekútorovi. Je potrebné, aby účinky tejto právnej úpravy nastali súčasne s účinkami právnej úpravy § 61f novely exekučného poriadku obsiahnutej v čl. I, t. j. od 1. apríla 2017.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 až 57) s návrhom schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu
zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač
248)
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
25
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Róberta Madeja, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 22. novembra 2016