1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1727/2016
247a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
2
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
3
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám
v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247)
prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 102 zo 16. novembra 2016,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 89 z 15. novembra a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 67 z 10. novembra 2016.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„.3. V § 10a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa 19. bodom, ktorý znie:
„19. miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach vedených podľa druhej a tretej časti tohto zákona.“.
4. § 10a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle štatistické údaje o konaniach podľa tohto zákona, a to najmä údaje o priemernej dĺžke týchto konaní, priemernej miere uspokojenia veriteľov a priemerných nákladoch týchto konaní.“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa, aby súčasťou registra úpadcov boli informácie o priemernej miere uspokojenia veriteľov, ktorá informácia môže byť dôležitá nielen pre veriteľov, ale aj pre ministerstvo a iné inštitúcie, ktoré hodnotia efektivitu insolvenčných konaní. V záujme posilnenia transparentnosti vedenia je dôležité, aby ministerstvo aktívne pracovalo so štatistickými údajmi zistenými v takýchto konaniach, či z pohľadu dohľadu, ale aj efektívneho zacielenia prípadných zmien do budúcna.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
2.V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 47 ods. 2 a § 87 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „maloleté“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým deti nie schopné samé sa živiť, t.j. každé dieťa právo na výživné do času, kým nie je schopné živiť sa samé. Nie je opodstatnené vytvárať rozdielny prístup k výživnému, resp. konaniu o výživnom, vo vzťahu k vyživovanému dieťaťu vzhľadom na jeho vek; odkázanosť dieťaťa na výživné môže trvať aj keď nie je maloletým.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 50 ods. 1 sa za slová „pred vyhlásením konkurzu“ vkladajú slová „a okrem záložného práva zriadeného správcom“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Cieľom pozmeňujúceho návrhu je umožniť financovanie nadobúdania vecí z konkurznej podstaty z bankových úverov. Absencia možnosti financovať nadobudnutie majetku z konkurzu cudzími zdrojmi vedie k zúženiu okruhu záujemcov o speňažovaný majetok a k zníženiu výťažnosti dosiahnutej zo speňažovania v rámci konkurzu oproti predaju mimo režimu insolvencie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I doterajší bod 5 znie:
„5. V § 83 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) pokračovanie v prevádzkovaní podniku, ak je úpadcom inštitúcia podľa § 176 ods. 1, na ktorú sa vzťahuje šiesta časť tohto zákona,
k) zriadenie záložného práva na majetok úpadcu.“.“.
Cieľom pozmeňujúceho návrhu je umožniť financovanie nadobúdania vecí z konkurznej podstaty z bankových úverov. Absencia možnosti financovať nadobudnutie majetku z konkurzu
5
cudzími zdrojmi vedie k zúženiu okruhu záujemcov o speňažovaný majetok a k zníženiu výťažnosti dosiahnutej zo speňažovania v rámci konkurzu oproti predaju mimo režimu insolvencie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I sa za doterajší bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 93 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Cieľom pozmeňujúceho návrhu je umožniť financovanie nadobúdania vecí z konkurznej podstaty z bankových úverov. Absencia možnosti financovať nadobudnutie majetku z konkurzu cudzími zdrojmi vedie k zúženiu okruhu záujemcov o speňažovaný majetok a k zníženiu výťažnosti dosiahnutej zo speňažovania v rámci konkurzu oproti predaju mimo režimu insolvencie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bode 6 § 104 ods. 1 sa slová „dlžníkovými dedičmi“ nahrádzajú slovom „dedičia21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text rešpektujúc terminológiu vo vnútroštátnom právnom poriadku 460 Občianskeho zákonníka „Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa“, a nie dlžníka) a súčasne sa zavádza nový odkaz na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú dedenie; (bod 18, tretí pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov; č. 19/1997 Z. z.).
6
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I bod 9 § 107a ods. 5 sa slovo „uvedie“ nahrádza slovom „vedie“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny pojem v ustanovení.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I bod 11 sa za slová „vypracovanie posudku“ vkladajú slová „a za ďalšiu súčinnosť v súvislosti s reštrukturalizáciou“.
Navrhuje sa rozšíriť ustanovenie § 110 tak, aby zahŕňalo nie len odmenu správcu za vypracovanie posudku, ale aj na úkony v rámci ďalšej činnosti správcu v reštrukturalizácii.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 114 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred začatím reštrukturalizačného konania, vopred, môže svoje plnenie odoprieť do času, keď sa jej poskytne alebo zabezpečí vzájomné plnenie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. marca 2017, čo sa premietne do čl. III upravujúceho účinnosť.
Navrhuje sa vloženie nového odseku 3 do § 114 upravujúceho účinky začatia reštrukturalizačného konania. Zámerom je umožniť druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred začatím reštrukturalizačného konania, odoprieť svoje plnenie do času, keď sa jej poskytne alebo
7
zabezpečí vzájomné plnenie. Dôvodom predloženia tohto pozmeňujúceho návrhu skúsenosti z praxe, kde druhá zmluvná je povinná poskytovať na základe zmluvy plnenie dlžníkovi, hoci osoba dlžníka s ohľadom na všetky skutočnosti nedáva záruku, že druhá zmluvná strana dostane primeranú protihodnotu za ňou dodané práce, tovary a služby.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie:
„22. § 155 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) V prípade zrušenia rozhodnutia o schválení plánu sa obnovuje právo veriteľov domáhať sa svojich pôvodných pohľadávok.“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa zavedenie práva domáhať sa svojich pohľadávok v prípade zrušenia rozhodnutia o schválení plánu (napr. Ústavným súdom SR).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I bod 23 v § 166 ods. 3 sa za slovo „konkurzu“ vkladajú slová „alebo návrh na určenie splátkového kalendára“, slová „je na jeho majetok vedená exekúcia“ sa nahrádzajú slovami „sa voči nemu vedie exekučné konanie“.
Navrhuje sa zavedenie podmienky vedeného exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania voči dlžníkovi aj v pri splátkovom kalendári. Precizuje sa právna úprava spresnením, ktoré štádium konania, ktorým sa nútene vykonáva exekučný titul je dôvodom na riešenie úpadku cestou konkurzu alebo splátkovým kalendárom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I bod 23 v § 166a ods. 1 sa za slová „§ 166b“ vkladajú slová „a § 166c“.
Precizuje sa právna úprava doplnením vnútorného odkazu na § 166c upravujúci nedotknuté pohľadávky, ktoré predstavujú výnimku
8
z pravidla uspokojenia pohľadávok konkurzom alebo splátkovým kalendárom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. I bod 23 v § 166b ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za obdobie kratšie ako kalendárny rok, zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,“.
Ide o spresňujúci návrh. Z aktuálneho znenia navrhovaného § 166b ods. 1 písm. a) nie je zrejmé ako sa hľadí na príslušenstvo, ktoré narastie za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok. Pre tieto prípady sa navrhuje spresniť, že vymáhateľným zostáva alikvotná časť príslušenstva za príslušné obdobie, čiže pokiaľ za kalendárny rok patrí veriteľovi maximálne 5 % príslušenstva pohľadávky, za pol roka patrí veriteľovi maximálne 2,5 % príslušenstva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. I bod 23 v § 166b ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,“.
Precizuje sa právna úprava tak, aby sa predišlo situácii, keď by dlžník podľa aktuálneho znenia § 166b ods. 1 písm. b) bol zbavený povinnosti platiť budúci úrok z úveru na bývanie, pokiaľ by došlo k jeho oddlženiu napriek tomu, že by nedošlo k speňaženiu jeho nehnuteľnosti a následne by bol povinný platiť iba istinu hypotéky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. I bod 23 v § 166b ods. 2 sa slová „Nevymáhateľnosť pohľadávky“ nahrádzajú slovami „Nevymáhateľnosť podľa odseku 1“.
Ide o spresňujúci návrh. Znenie navrhovaného odseku 2 sa spresňuje tak, aby bolo zrejmé, že nevymáhateľnosť sa vzťahuje nielen na
9
pohľadávku, ale aj na príslušenstvo upravené v odseku 1.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.V čl. I bod 23 v § 166c ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie :
„f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,“.
Ostávajúce písmená sa primerane prečíslujú.
Zo spoločenského hľadiska uhradenie mzdy za vykonanú prácu byť postavené na roveň s povinnosťou uhrádzať výživné na deti dlžníka. Čo sa rozumie pracovnoprávnym nárokom definuje zákon v § 87 ods. 2 písm. g).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V čl. I bod 23 v § 166e ods. 4 druhej vete sa za slovo „nevymáhateľná“ vkladajú slová „(§ 166b)“.
Precizuje sa právna úprava tak, aby z navrhnutého ustanovenia bolo zrejmé, že nevymáhateľnosť sa vzťahuje na pohľadávku vrátane príslušenstva špecifikovaného v § 166b.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.V čl. I bod 23 v § 166f ods. 1 prvá veta znie: „Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.“ a na konci sa pripája táto veta „Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom“.
Navrhuje sa zavedenie možnosti zrušenia oddlženia aj bez žaloby veriteľa. Zachováva sa pravidlo, podľa ktorého sa zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer majú primárne domáhať veritelia žalobou, avšak navrhuje sa v prípade prihlásených pohľadávok vo vyššej úhrnnej sume, aby súd mohol oddlženie zrušiť pre nepoctivý
10
zámer hoc aj len na základe podnetu veriteľa, alebo inej osoby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.V čl. I bod 23 sa § 166f dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.“.
Navrhuje sa zavedenie možnosti zrušenia oddlženia aj bez žaloby veriteľa. Zachováva sa pravidlo, podľa ktorého sa zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer majú primárne domáhať veritelia žalobou, avšak navrhuje sa v prípade prihlásených pohľadávok vo vyššej úhrnnej sume, aby súd mohol oddlženie zrušiť pre nepoctivý zámer hoc aj len na základe podnetu veriteľa, alebo inej osoby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.V čl. I bod 23 § 166j ods. 3 sa slová „Voči uzneseniu“ nahrádzajú slovami „Proti uzneseniu“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny pojem v súlade so zaužívanou terminológiou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V čl. I bod 23 § 166k vrátane nadpisu znie:
㤠166k
Povinné zastúpenie dlžníka
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci25a) alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.“.
Precizuje sa právna úprava za účelom zabezpečenia odbornej právnej pomoci v konaní
11
o oddlžení tak, že dlžník bude zastúpený centrom alebo advokátom určeným centrom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. I § 166k sa slovo „zákona25)“ nahrádza slovom „predpisu25)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súlade s bodom 18 štvrtý pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
23.V čl. I bod 23 v § 167 ods. 2 sa bodka na konci písmena e) nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno f), ktoré znie:
„f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.“.
Účelom navrhovanej zmeny je zavedenie pravidla, podľa ktorého, lustráciu ohľadom exekučného konania bude vykonávať dlžník, ktorý o tom lepšiu vedomosť. Súd nebude vždy schopný zistiť, či ohľadom dlžníka prebieha exekúcia, najmä ak pôjde napríklad o daňovú exekúciu, prípadne exekúciu sociálnej poisťovne.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V čl. I bod 23 v § 167a ods. 1 písmeno c) znie:
„c) dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu vo vzťahu k navrhovanej zmene v bode 21.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.V čl. I bod 23 v § 167a ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Ostávajúce písmená sa primerane prečíslujú.
12
Ide o legislatívno-technickú úpravu vo vzťahu k navrhovanej zmene v bode 23.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.V čl. I bod 23 v § 167a ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „dlžníkom alebo“.
Vzhľadom na zmeny navrhované v čl. II je potrebné vypustiť možnosť skladania preddavku dlžníkom; skladať ho bude len Centrum právnej pomoci.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.V čl. I bod 23 § 167f ods. 3 sa v druhej vete vypúšťa slovo „však“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zosúlaďuje použitá terminológia (čl. I bod 23 § 167e ods. 2).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.V čl. I bod 23 § 167i ods. 3 sa slová „ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 5“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz nakoľko § 167o obsahuje len päť odsekov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.V čl. I bod 23 § 167k ods. 2 sa v druhej vete slová „zabezpečeného veriteľa“ nahrádzajú slovami „neskoršieho zabezpečeného veriteľa“ a v tretej vete sa slová „zabezpečený veriteľ“ nahrádzajú slovami „neskorší zabezpečený veriteľ“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa spresňuje použitý pojem v kontexte znenia príslušného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
13
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.V čl. I bod 23 § 167r ods. 1, 2 a 5 sa slová „oprávnená osoba“ v každom tvare nahrádza slovami „oprávnená osoba podľa odseku 4“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa spresňuje použitý pojem z dôvodu odlíšenia tohto pojmu od pojmu oprávnená osoba používaného v zmysle ustanovenia čl. I bod 23 § 167a ods. 1 písm. a) a § 167.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.V čl. I bod 23 v § 167u ods. 3 sa slovo „schválenia“ nahrádza slovom „zostavenia“.
Ide o spresňujúci návrh., v konkurze sa rozvrh výťažku neschvaľuje, preto začiatok plynutia lehoty podľa navrhovaného znenia by mohol byť zmätočný.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.V čl. I bod 23 v § 168 ods. 2 sa bodka na konci písmena h) nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno i), ktoré znie:
„i) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.“.
Účelom navrhovanej zmeny je zavedenie pravidla, podľa ktorého, lustráciu ohľadom exekučného konania bude vykonávať dlžník, ktorý o tom lepšiu vedomosť. Súd nebude vždy schopný zistiť, či ohľadom dlžníka prebieha exekúcia, najmä ak pôjde napríklad o daňovú exekúciu, prípadne exekúciu sociálnej poisťovne.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.V čl. I bod 23 v § 168a ods. 1 písmeno c) znie:
14
„c) dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu vo vzťahu k navrhovanej zmene v bode 21.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.V čl. I bod 23 § 168a ods. 1 písm. c) sa slová „je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený“ nahrádzajú slovami „je zastúpený podľa § 166k“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zosúlaďuje použitá terminológia [čl. I bod 23 § 167a ods. 1 písm. c].
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
35.V čl. I bod 23 v § 168c ods. 4 sa slovo „poskytne“ nahrádza slovom „zaplatí“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.V čl. I bod 23 v § 168d ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí.“.
Precizuje sa právna úprava tak, aby bol súd dostatočne oboznámený s návrhom splátkového kalendára. Za týmto účelom bude správca povinný predložiť súdu návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov a s jeho vyjadreniami k nim.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.V čl. I bod 23 v § 169 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V konaní o určení splátkového kalendára účastníkmi konania aj veritelia, ktorí podali voči návrhu splátkového kalendára námietky.“.
Precizuje sa právna úprava za účelom spresnenia postavenia veriteľa, ktorý podal námietku voči návrhu splátkového kalendára. Výslovne sa
15
navrhuje upraviť, že takýto veriteľ postavenie účastníka konania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
38.V čl. I bod 23 § 171c ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 25f sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Čl. 3 nariadenia“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právne neurčitý odkaz na konkrétne ustanovenie, čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848, ktorý vymedzuje centrum hlavných záujmov dlžníka; (bod 18, tretí pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov; č. 19/1997 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
39.V čl. I sa za bod 27 vkladá nový bod 28, ktorý znie:
„28. § 204 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) podrobnosti o vedení registra úpadcov.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa, aby súčasťou registra úpadcov boli informácie o priemernej miere uspokojenia veriteľov, ktorá informácia môže byť dôležitá nielen pre veriteľov, ale aj pre ministerstvo a iné inštitúcie, ktoré hodnotia efektivitu insolvenčných konaní. V záujme posilnenia transparentnosti vedenia je dôležité, aby ministerstvo aktívne pracovalo so štatistickými údajmi zistenými v takýchto konaniach, či z pohľadu dohľadu, ale aj efektívneho zacielenia prípadných zmien do budúcna.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16
40.V čl. I bod 28 znie:
„28. Za § 206d sa vkladajú § 206e a 206f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠206e
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1) Ustanovenia § 134 ods. 1 a § 154 ods. 1 písm. g) a h) sa použijú aj na konania začaté pred 1. januárom 2017, ak do 31. decembra 2016 nebol súdu predložený návrh na potvrdenie plánu.
(2) Na plán dlžníka schválený podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2016 sa vzťahuje ustanovenie § 155a v znení účinnom do 31. decembra 2016.
206f
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1) Konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017.
(2) Konkurz vyhlásený v konaní, ktoré začalo pred 1. marcom 2017 na účely § 166 ods. 2 nie je prekážkou, aby sa dlžník domáhal zbavenia dlhov podľa právnych predpisov účinných po 28. februári 2017.
(3) Ak súd rozhodol o oddlžení dlžníka podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017, nevymáhateľné sa stávajú voči dlžníkovi všetky pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené.
(4) Ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po zrušení konkurzu dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.
(5) Ak súd určil dlžníkovi skúšobné obdobie podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 súd po uplynutí prebiehajúceho skúšobného roka rozhodne o oddlžení dlžníka, ibaže zistí, že tu dôvody na zrušenie skúšobného obdobia. O rozhodnutie vo veci správca požiada bez zbytočného odkladu po uplynutí prebiehajúceho skúšobného roka.“.“.
Ustanovenie § 206e nadobúda účinnosť 1. januára 2017 a ustanovenie § 206f nadobúda účinnosť 1. marca 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Vzhľadom na zmenu ustanovenia o účinnosti vládneho návrhu zákona sa navrhuje rozdeliť doterajšie prechodné ustanovenie pre úpravy účinné od 1. januára 2017 a pre úpravy účinné od 1. marca 2017.
17
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
41.V čl. I bod 28 sa v celom texte slová „§ 206c“ nahrádzajú slovami „§ 206d“ a slová „§ 206d“ sa nahrádzajú slovami „§ 206e“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa reaguje na vloženie § 206d v čl. XIV (pôvodne čl. XII) v návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 173) schváleného na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. októbra 2016.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
42.V čl. I bod 28 § 206d ods. 3, 4 a 5 sa slová „doterajších právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „právnych predpisov účinných do 28. februára 2017“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text prechodného ustanovenia.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
43.V čl. I bod 28 § 206d ods. 6 sa slová „doterajších predpisov“ nahrádzajú slovami „právnych predpisov účinných do 28. februára 2017“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text prechodného ustanovenia.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
44.V čl. II bod 3 znie:
„3. Za § 24g sa vkladajú § 24h a 24i, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Právna pomoc v konaní o oddlžení
§ 24h
18
(1) Dlžník právo na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení, ak požiada o poskytnutie právnej pomoci a ak
a)osvedčí, že sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie,
b)tu nie zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár,
c)uzavrel s centrom dohodu o splátkach podľa § 24i, ak ide o konanie o oddlžení konkurzom.
(2) Ak nie je ďalej ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci dlžníkovi sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem posudzovania materiálnej núdze, finančnej spoluúčasti a ustanovenia § 9 ods. 4.
(3) Právna pomoc v konaní o oddlžení zahŕňa
a)zastupovanie dlžníka v konaní o oddlžení do ustanovenia správcu,
b)poskytnutie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení konkurzom na účet príslušného súdu, ak je dlžníkovi poskytovaná právna pomoc.
(4) V konaní o oddlžení konkurzom zastupuje dlžníka centrum; v odôvodnených prípadoch môže dlžníka zastupovať advokát určený centrom.
(5) V konaní o oddlžení splátkovým kalendárom zastupuje dlžníka advokát určený centrom; centrum môže určiť advokáta, ktorého označí dlžník.
(6) Advokátovi určenému centrom podľa odsekov 4 a 5 patrí tarifná odmena podľa osobitného predpisu. Odmenu advokáta uhrádza v konaní o oddlžení konkurzom centrum a v konaní o oddlžení splátkovým kalendárom dlžník.
§ 24i
Hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení je dlžník povinný vrátiť centru v mesačných splátkach do troch rokov od jeho poskytnutia; výška mesačných splátok sa určí v dohode o splátkach, ktorú uzatvára centrum a dlžník.“.
Precizuje sa právna úprava zavedením osobitných ustanovení vzťahujúcich sa na poskytovanie právnej pomoci v konaní o oddlžení fyzických osôb podľa osobitného predpisu. Účelom je zabezpečenie kvalifikovanej, odbornej a prístupnej právnej pomoci v konaní o oddlžení.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19
45.V čl. II sa vypúšťajú body 4 a 5.
Ide vypustenie nadbytočných novelizačných bodov, ktoré po novom zohľadnené v nových § 24h a 24i.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
46.V čl. II bod 5 § 14b sa slová „Hodnotu poskytnutého preddavku“ nahrádzajú slovami „Poskytnutý preddavok“.
Legislatívno-technická pripomienka. Oprávnená osoba musí vrátiť poskytnutý preddavok v peniazoch a nie jeho hodnotu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
47.Body 2, 11, 18 až 22 v čl. I nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Účinnosť bodov 2, 11, 18 22 v čl. I sa navrhuje 1. januára 2017.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne:
a) spoločne o bodoch 1 až 21, 23 až 33, 35 až 40, 44, 45 a 47 s návrhom schváliť;
b) spoločne o bodoch 22, 34, 41, 42, 43 a 46 s návrhom neschváliť.
V.
20
Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Janu Laššákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 22. novembra 2016