Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
12. schôdza výboru
K číslu: CRD-1747/2016
34
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 22. novembra 2016
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (tlač 273a) vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. prerokoval
spoločnú správu výborov NR SR o prerokovaní uvedeného návrhu zákona (tlač 273a) vo výboroch NR SR v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
B. schvaľuje
spoločnú správu výborov NR SR o prerokovaní uvedeného návrhu zákona (tlač 273a) vo výboroch NR SR v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
C. poveruje Karola Farkašovského, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 80, § 81, § 83, § 84, § 85 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
D. ukladá predsedovi výboru
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Viera Dubačová, v. r.Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľka výborupredseda výboru