Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
13. schôdza výboru
Číslo: CRD-1743/2016
45
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 21. novembra 2016
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248) schváliť s pripomienkami, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Dušan B u b l a v ý, v.r. Boris K o l l á r, v.r.
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzn. č. 42 tlač 248
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248)
1.K čl. I bod 7 § 45 ods. 2 písm. a)
V čl. I bod 7 § 45 ods. 2 písm. a) sa v poznámke pod čiarou k odkazu 7f na konci pripájajú slová „(Ú. v. EÚ C 202, 7. júna 2016)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zaužívaným spôsobom citácie Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.K čl. I bod 7 § 48 ods. 5
V čl. I bod 7 § 48 ods. 5 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 7k slová „nariadenie (ES) č. 650/2012 z júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. ES L
201, 27. 7. 2012)“ nahrádzajú slovami „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu názvu citovaného právneho aktu EÚ.
3.K čl. bod 7 § 53 ods. 2 písm. d)
V čl. I bod 7 § 53 ods. 2 písm. d) sa v poznámke pod čiarou k odkazu 7o vypúšťajú slová“ v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zaužívaným spôsobom skrátenej citácie právneho aktu EÚ.
4.K čl. I bod 7 § 54 ods. 2
V čl. I bod 7 § 54 ods. 2 sa slovo „výkonu“ nahrádza slovami „vykonania exekúcie“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zosúlaďuje pojem v celom ustanovení.
5.K čl. I bod 11
V čl. I bod 11 sa v celom texte slová „8c“ nahrádzajú slovami „8d“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje označenie nového odkazu, nakoľko odkaz „8c“ je použitý v § 71 ods. 2 písm. f) Exekučného poriadku.
6.K čl. I bod 29
V čl. I bod 29 sa slová „8c“ nahrádzajú slovami „8d“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje označenie nového odkazu, nakoľko odkaz „8c“ je použitý v § 71 ods. 2 písm. f) Exekučného poriadku.
7.K čl. I bod 46 § 122
V čl. I bod 46 § 122 sa v poslednej vete slová „Tretia a štvrtá“ nahrádzajú slovami „Druhá a tretia.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny odkaz na vety v odseku, nakoľko celý odsek má len štyri vety.
8.K čl. I bod 81
V čl. I sa za bod 81 vkladá nový bod 82, ktorý znie:
„82. V § 165 ods. 2 sa slová „(§ 162 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 162)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa reaguje na znenie bodu 79 v čl. I, v ktorom sa
navrhuje nové znenie § 162 bez delenia na odseky.
9.K čl. I bod 97
V čl. I sa za bod 97 vkladá nový bod 98, ktorý znie:
„98. V § 205 sa vypúšťa nadpis nad paragrafom.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa vypúšťa nadbytočný nadpis nad paragrafom, nakoľko rovnaký nadpis sa vkladá pod paragraf v čl. I bod 98.
10.K čl. I bod 107
V čl. I sa vypúšťa bod 107.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vypúšťa sa nadbytočné ustanovenie, nakoľko poznámka pod čiarou k odkazu 3j sa nevypúšťa a zostáva súčasťou právneho predpisu.
11.K čl. I bod 110 § 243g ods. 1
V čl. I bod 110 § 243g ods. 1 sa slová „15. februárom“ nahrádzajú slovami „1. februárom“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa opravuje nesprávny dátum v prechodnom ustanovení, nakoľko zákon nadobudnúť účinnosť 1. februára 2017.
12.K čl. I bod 110 § 243i ods. 1
V čl. I bod 110 § 243i ods. 1 sa slová „po 1. júli“ nahrádzajú slovami „po 30. júni“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa opravuje nesprávny dátum vzhľadom na znenie predchádzajúceho textu prechodného ustanovenia.
13.K čl. II bod 4
V čl. II bod 4 v celom texte sa slová „§ 11b“ nahrádzajú slovami „§ 11c“ a slová „§ 11c“ sa nahrádzajú slovami „§ 11d“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa reaguje na vloženie § 11c v čl. II návrhu zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (tlač 176) schváleného na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. októbra 2016.