1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1717/2016
252a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 264 z 12. októbra 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252) na prerokovanie týmto výborom:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 105 zo dňa 15. novembra 2016)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 110 zo dňa 16. novembra 2016)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K názvu vládneho návrhu zákona
V názve vládneho návrhu zákona sa slová „dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Navrhuje sa spresniť názov vládneho návrhu zákona z dôvodu návrhu novelizácie ďalšieho právneho predpisu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I, § 68a ods. 1
V čl. I v § 68a ods. 1 sa za slovo „povinné“ vkladajú slová „z poistných zmlúv uzavretých po 31. decembri 2016“ a slová „prvý kalendárny štvrťrok do konca apríla príslušného roka, za druhý kalendárny štvrťrok do konca júla príslušného roka, za tretí kalendárny štvrťrok do konca októbra príslušného roka a za štvrtý kalendárny štvrťrok“ nahrádzajú slovami “mesiace január november do konca decembra príslušného kalendárneho roka a za mesiac december“.
Navrhuje sa zavedenie odvodu z prijatého poistného len na novo uzavreté poistné zmluvy od účinnosti zákona, t. j. od 1. januára 2017, z dôvodu právnej istoty, aby sa predišlo možnej retroaktivite.
Taktiež sa za účelom zníženia administratívnej záťaže pre dotknuté subjekty poistného trhu, ako aj Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty navrhuje zníženie frekvencie platenia odvodu finančných prostriedkov na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty a predkladania údajov preukazujúcich položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.K čl. I, § 68a ods. 1
V § 68a ods. 1 sa slová „bodoch 1 9 a 10 písm. b) 18“ nahrádzajú slovami „bodoch 1 až 9, bode 10 písm. b) a bodoch 11 až 18“.
Pripomienka precizuje formuláciu vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I, § 68a ods. 4
V § 68a ods. 4 sa za slovo „poistného“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
Pripomienka precizuje a zjednocuje navrhované znenie ustanovenia so znením § 68a ods. 3 doplnením vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.Návrh nového čl. II
Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z. a zákona č. 253/2015 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 235/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z.“.
Doterajšie čl. II a III je potrebné primerane prečíslovať.
Navrhuje sa doplniť nový článok, ktorý novelizuje zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to doplnením osobitného zákona o poisťovníctve v poznámke pod čiarou k odkazu 20a, ktorá uvádza taxatívny výpočet osobitných predpisov, podľa ktorých vykonáva Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty správu odvodu a zároveň sa táto poznámka pod čiarou legislatívne precizuje.
Úprava vyplýva zo stanoviska Odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5 (1 5) hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 112 z 21. novembra 2016.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Náhlika, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 21. novembra 2016
Ladislav Kamenický
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet