Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
10. schôdza výboru
CRD:1636/2016
47
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 15. novembra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233) s týmito pripomienkami:
1.V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6“ nahrádzajú slovami „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text poznámky pod čiarou sa dopĺňa v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou o informáciu o publikácii v úradnom vestníku.
2
2.V čl. I, 2. bode § 6 ods. 5 písm. d) sa slová „okrem umiestňovania potravín na trh podľa § 6 ods. 7“ nahrádzajú slovami „okrem bezodplatného prevodu podľa odseku 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (bod 51 LTP).
3. V čl. I, 3. bode § 6 ods. 7 sa slová „umiestňovať na trh bezodplatným prevodom subjektu vykonávajúcemu“ nahrádzajú slovami „bezodplatne previesť osobe vykonávajúcej“ a slová „každej výdajne“ sa nahrádzajú slovami „každej výdajne charitatívnej organizácie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť, ako aj s ohľadom na už zavedenú terminológiu.
4. V čl. I, 3. bode § 6 ods. 8 sa na konci úvodnej vety pripája čiarka a slovo „ktoré“, písmeno a) znie: „a) prevádzkovateľ vlastní“, v písmenách b) d) sa vypúšťa slovo „ktoré“, v písmene c) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“ a v písmene d) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť, ako aj gramatickú správnosť a zaužívanú legislatívnu techniku.
5. V čl. I, 3. bode § 6 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmenej“ a v písmene b) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť vo väzbe na plnenie si povinností.
6. V čl. I, 3. bode § 6 ods. 10 a 11 znejú:
„(10) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich odovzdania charitatívnej organizácii.
(11) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá charitatívna organizácia od prevzatia týchto potravín od prevádzkovateľa, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich bezodplatného poskytnutia konečnému spotrebiteľovi podľa odseku 9 písm. c).“.
3
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje v záujme zrozumiteľnosti a jednoznačnosti, a to aj vo väzbe na časové ohraničenie zodpovednosti prevádzkovateľa a charitatívnej organizácie.
7. V čl. I, 3. bode poznámke pod čiarou k odkazu 8dad sa slová „a príloha“ nahrádzajú slovami „a čl. 4 ods. 2 a príloha“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; dopĺňa sa relevantné ustanovenie nariadenia (ES) č. 852/2004, ktoré ustanovuje povinnosť dodržiavať požiadavky ustanovené v prílohe II nariadenia (ES) č. 852/2004.
8. V čl. I, 4. bode poznámka pod čiarou k odkazu 8ea) znie:
8ea) Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
Zmena nariadenia v poznámke pod čiarou vzhľadom na adekvátnejšie ustanovenie, ktoré sa nachádza v predmetnom článku nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení, a ktoré ustanovuje, že úradné kontroly majú brať do úvahy okrem iného aj všetky informácie, ktoré môžu naznačovať nedodržiavanie predpisov.
9. V čl. I 5. bod znie:
„5. § 7a a 7b znejú:
㤠7a
(1)Požiadavky ustanovené týmto zákonom sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo umiestnené na trh v súlade s právom niektorého členského štátu Európskej únie, alebo ktoré boli vyrobené v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(2)Obmedzenia voľného pohybu potravín8ba) môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 7b
(1)Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín, alebo ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu Európskej únie, je povinný podať informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke týchto potravín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy najneskôr 24 hodín po jej prijatí.
(2)Informácia o dovoze podľa odseku 1 alebo informácia o dodávke podľa odseku 1 musí obsahovať údaje o
4
a)mieste určenia dovozu alebo dodávky potraviny,
b)krajine pôvodu dovezenej alebo dodanej potraviny,
c)druhu dovezenej alebo dodanej potraviny,
d)množstve každého druhu dovezenej alebo dodanej potraviny,
e)druhu obalu alebo druhu baliaceho materiálu, v ktorom sa dovezená alebo dodaná potravina nachádza alebo je zabalená,
f)označení identifikujúcom dovezenú alebo dodanú potravinu.“.“.
V § 7a sa dopĺňa klauzula vzájomného uznávania v súlade s čl. 5 novely legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016. § 7b sa upravuje a dopĺňa na základe infringementu Európskej komisie tak, že sa mení kontrola potravín pred dovozom z tretej krajiny alebo pred dodávkou z iného členského štátu na ohlasovanie po ich dovoze alebo dodávke.
10. V čl. I 7. bod znie:
„ 7. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Výrobca malých množstiev potravín, ktorý svoje výrobky predáva priamo konečnému spotrebiteľovi, alebo ich dodáva do maloobchodnej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, nie je povinný svoje výrobky označovať údajom o výživovej hodnote ani tento údaj uvádzať v sprievodných dokladoch.9aaaa)Výrobcom malých množstiev potravín je výrobca podľa osobitných predpisov9aaab) alebo výrobca, ktorý zamestnáva najviac 15 osôb, ktoré vykonávajú výrobu potravín v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu a ktorého ročný obrat nepresahuje 700 000 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 9aaaa a 9aaab znejú:
9aaaa) Čl. 16 ods. 3 a príloha V bod 19 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
9aaab) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/2016 Z. z.“.
Poskytuje úľavy pre malých výrobcov v celom spektre potravinárskej výroby v oblasti označovania a poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom, pričom zohľadňuje platnú legislatívu pre výrobu malých množstiev potravín. Keďže platné nariadenia vlády nezohľadňujú všetky sortimentné skupiny potravinárskych výrobkov,
5
v predmetnom ustanovení sa rozširuje ich okruh tak, aby boli zahrnutí všetci malí výrobcovia.
11. V čl. I, 7. bode poznámke pod čiarou k odkazu 9aaaa sa slovo „Príloha“ nahrádza slovami „Čl. 16 ods. 3 a príloha“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; dopĺňa sa relevantné ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, ktoré ustanovuje, že pre potraviny uvedené v prílohe V nie je povinné označenie výživovými údajmi.
12. V čl. I sa za 9. bod vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 12 ods. 1 písm. k) sa za slová „potravín“ vkladá čiarka a slová „výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Potreba doplniť predmetné ustanovenie § 12 ods. 1 písm. k) o výživové doplnky a materiály a predmety určené na styk s potravinami vznikla v dôsledku zavedenia kontrolného nákupu na diaľku v § 20a.
13. V čl. I sa vypúšťa 11. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu vzniknutých obáv o dopade na informovanosť spotrebiteľa pri pôvodne navrhovanom znení.
14. V čl. I 15. bod znie:
„15. V § 20 odsek 9 znie:
„(9) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa odseku 12, § 19 ods. 2 a opatrenia podľa osobitných predpisov.12a)“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; znenie novelizačného bodu sa upravuje v záujme
6
jednoznačnosti a zrozumiteľnosti dotknutého ustanovenia.
15. V čl. I, 16. bode § 20a odsek 2 znie:
„(2) Orgán úradnej kontroly potravín je po vykonaní kontrolného nákupu povinný do desiatich dní od vykonania kontrolného nákupu oznámiť prevádzkovateľovi, že u neho vykonal kontrolný nákup na získanie úradnej vzorky. Prevádzkovateľ, u ktorého bol vykonaný kontrolný nákup, je povinný na požiadanie orgánu úradnej kontroly potravín mu poskytnúť doklad podľa § 12 ods. 1 písm. k).“
Nakoľko podľa § 6 ods. 5 písm. c) je zakázané na trh umiestňovať potraviny neznámeho pôvodu, musí mať každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vrátane predávajúceho na diaľku k dispozícii doklady o pôvode tovaru. Predmetným ustanovením sa zavádza povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť ich na požiadanie orgánu úradnej kontroly potravín.
16. V čl. I, 16. bode § 20a odsek 4 znie:
„(4) Ak prevádzkovateľ neposkytne orgánu úradnej kontroly potravín doklad podľa § 12 ods. 1 písm. k) v lehote piatich dní od požiadania podľa odseku 2, orgán úradnej kontroly potravín môže nariadiť okamžité stiahnutie potravín, výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami z obehu a pri ohrození života alebo zdravia ich zničenie na náklady prevádzkovateľa.“.
Pôvodne navrhovaná 10 dňová lehota na poskytnutie dokladov o pôvode predmetu kontrolného nákupu orgánu úradnej kontroly potravín orgánu úradnej kontroly potravín sa skracuje na 5 dňovú lehotu, keďže prevádzkovateľ musí mať podľa § 12 ods. 1 písm. k) k dispozícii takýto doklad už pri predaji.
17. V čl. I sa za 17. bod vkladá nový bod 18, ktorý znie:
„18. V § 23 odsek 4 znie:
„(4) Prevádzkovateľ zodpovedný za dovoz potravín z tretích krajín alebo za dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu Európskej únie alebo jeho zástupca je povinný uhradiť výdavky, ktoré vznikli príslušným orgánom v súvislosti s činnosťou uvedenou v osobitnom predpise. 17d)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie sa terminologicky zosúlaďuje s § 7b.
7
18. V čl. I, 22. bode § 28 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) nepodá informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke podľa § 7b príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,“.
Úpravy v § 28 sa týkajú zosúladenia a úpravy terminológie v odseku 2 písm. e) za nepodanie informácie o dovoze alebo dodávke v nadväznosti na zmenu v § 7b.
19. V čl. I, 22. bode § 28 ods. 2 sa vypúšťajú písmená p) a q).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; úprava súvisí s vypustením ustanovení ukladajúcim sankcie za neexistujúce porušenia, keďže § 12a a § 8 ods. 3 sa navrhuje vypustiť (novelizačné body 6 a 12).
20. V čl. I, 22. bode § 28 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia prítomnosti výrobkov a látok spôsobujúcich alergiu alebo neznášanlivosť, ak ich obsahujú,“.
Úpravy v § 28 sa týkajú úpravy terminológie odseku 4 písm. d) (alergénna zložka sa nahrádza výrobok alebo látka spôsobujúca alergiu alebo neznášanlivosť).
21. V čl. I, 22. bode § 28 ods. 11 sa slová „Výnos pokút je“ nahrádzajú slovami „Pokuty sú“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje, a to aj s ohľadom na v právnom poriadku zaužívanú formu.
22. V čl. I, 25. bode § 31ae sa slová „doterajšieho zákona“ nahrádzajú slovami „v znení účinnom do 31. decembra 2016“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť.
8
23. V čl. II, 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:
„106a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; nahrádza sa neexistujúci právny predpis platným a účinným nariadením (EÚ) č. 1143/2014.
24. V čl. II sa za 3. bod vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4. V § 52 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Orgán veterinárnej správy rozhodne o projekte, ktorý zahŕňa používanie zvierat v postupoch podľa osobitného predpisu,152a) do 40 pracovných dní od doručenia žiadosti o schválenie projektu, ktorá spĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu,152b) alebo od doplnenia žiadosti alebo odstránenia jej nedostatku podľa odseku 4. Orgán veterinárnej správy bezodkladne písomne potvrdí doručenie žiadosti a písomne poučí žiadateľa o lehote na rozhodnutie.
(3) Ak orgán veterinárnej správy vzhľadom na zložitosť veci nemôže rozhodnúť v lehote podľa odseku 2, môže lehotu na rozhodnutie primerane predĺžiť, najviac o 15 pracovných dní. Orgán veterinárnej správy upovedomí žiadateľa o predĺžení lehoty na rozhodnutie a o jeho dôvodoch pred uplynutím lehoty podľa odseku 2. Lehotu na rozhodnutie možno predĺžiť len raz.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 152a a 152b znejú:
152a) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
152b) § 35 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.“.
5. § 52 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Ak orgán veterinárnej správy zistí, že žiadosť o schválenie projektu podľa odseku 2 neobsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,152b) bezodkladne písomne vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo odstránil jej nedostatky a určí mu na to primeranú lehotu, najmenej 15 dní, pričom žiadateľa v tejto výzve poučí o následkoch nesplnenia výzvy na doplnenie žiadosti alebo odstránenie jej nedostatku.
(5) Ak žiadateľ žiadosť nedoplní alebo neodstráni jej nedostatok v lehote určenej podľa odseku 4 alebo ak sa preukáže, že projekt nespĺňa podmienky podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,152c) orgán veterinárnej správy žiadosť o schválenie projektu zamietne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 152c znie:
152c) § 3 31, § 35 a § 36 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Komisia sa v rámci prípadu č. 863/16ENVI, ktorý dňa 14.06.2016 zaregistrovala v systéme EU Pilot,
9
obrátila na Slovenskú republiku s pripomienkami ohľadom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (Ú. v. L 276, 20.10.2010) v platnom znení (ďalej len „smernica č. 2010/63/EÚ“) do jej právneho poriadku. Komisia poukázala na nedokonalosť tejto transpozície a odporučila Slovenskej republike vykonať legislatívne kroky potrebné k náprave. Pripomienky Komisie sa okrem iného týkali niektorých ustanovení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nedokonalosti transpozície smernice č. 2010/63/EÚ do zákona č. 39/2007 Z. z. je preto žiaduce napraviť a vykonať v tomto smere potrebnú novelizáciu.
25. V čl. III sa vypúšťajú slová „okrem čl. II druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na navrhovanú zmenu bodu 2 z čl. II.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233) schváliť s pripomienkami.