ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
24. schôdza
Číslo: CRD-1636/2016
93
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 93
zo 16. novembra 2016
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 6“ nahrádzajú slovami „Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú.v. ES L 31, 1. 2. 2002“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text poznámky pod čiarou sa dopĺňa v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou o informáciu o publikácii v úradnom vestníku.
2.V čl. I, 2. bode § 6 ods. 5 písm. d) sa slová „okrem umiestňovania potravín na trh podľa § 6 ods. 7“ nahrádzajú slovami „okrem bezodplatného prevodu podľa odseku 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (bod 51 LTP).
3. V čl. I, 3. bode § 6 ods. 7 sa slová „umiestňovať na trh bezodplatným prevodom subjektu vykonávajúcemu“ nahrádzajú slovami „bezodplatne previesť osobe vykonávajúcej“ a slová „každej výdajne“ sa nahrádzajú slovami „každej výdajne charitatívnej organizácie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť, ako aj s ohľadom na už zavedenú terminológiu.
4.V čl. I, 3. bode § 6 ods. 8 sa na konci úvodnej vety pripája čiarka a slovo „ktoré“, písmeno a) znie: „a) prevádzkovateľ vlastní“, v písmenách b) d) sa vypúšťa slovo „ktoré“, v písmene c) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“ a v písmene d) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť, ako aj gramatickú správnosť a zaužívanú legislatívnu techniku.
5.V čl. I, 3. bode § 6 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmenej“ a v písmene b) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť vo väzbe na plnenie si povinností.
6.V čl. I, 3. bode § 6 ods. 10 a 11 znejú:
„(10) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich odovzdania charitatívnej organizácii.
(11) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá charitatívna organizácia od prevzatia týchto potravín od prevádzkovateľa, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich bezodplatného poskytnutia konečnému spotrebiteľovi podľa odseku 9 písm. c).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje v záujme zrozumiteľnosti a jednoznačnosti, a to aj vo väzbe na časové ohraničenie zodpovednosti prevádzkovateľa a charitatívnej organizácie.
7.V čl. I, 3. bode poznámke pod čiarou k odkazu 8dad sa slová „a príloha“ nahrádzajú slovami „a čl. 4 ods. 2 a príloha“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; dopĺňa sa relevantné ustanovenie nariadenia (ES) č. 852/2004, ktoré ustanovuje povinnosť dodržiavať požiadavky ustanovené v prílohe II nariadenia (ES) č. 852/2004.
8. V čl. I, 7. bode poznámke pod čiarou k odkazu 9aaaa sa slovo „Príloha“ nahrádza
slovami „Čl. 16 ods. 3 a príloha“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; dopĺňa sa relevantné ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, ktoré ustanovuje, že pre potraviny uvedené v prílohe V nie je povinné označenie výživovými údajmi.
9.V čl. I 15. bod znie:
„15. V § 20 odsek 9 znie:
„(9) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa odseku 12, § 19 ods. 2 a opatrenia podľa osobitných predpisov.12a)“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; znenie novelizačného bodu sa upravuje v záujme jednoznačnosti a zrozumiteľnosti dotknutého ustanovenia.
10. V čl. I, 22. bode § 28 ods. 2 sa vypúšťajú písmená p) a q).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; úprava súvisí s vypustením ustanovení ukladajúcim sankcie za neexistujúce porušenia, keďže § 12a a § 8 ods. 3 sa navrhuje vypustiť (novelizačné body 6 a 12).
11. V čl. I, 22. bode § 28 ods. 11 sa slová „Výnos pokút je“ nahrádzajú slovami „Pokuty sú“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje, a to aj s ohľadom na v právnom poriadku zaužívanú formu.
12.V čl. I, 25. bode § 31ae sa slová „doterajšieho zákona“ nahrádzajú slovami „v znení účinnom do 31. decembra 2016“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť.
13. V čl. II, 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:
„106a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. L 317, 4.11.2014).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; nahrádza sa neexistujúci právny predpis platným a účinným nariadením (EÚ) č. 1143/2014.
14. V čl. III sa vypúšťajú slová „okrem čl. II druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na navrhovanú zmenu bodu 2 z čl. II.