1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
13. schôdza výboru
Číslo: CRD-1636/2016
33
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 15. novembra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1.V Čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ďalej nie je ustanovené inak, nevzťahuje sa tento zákon ani na subjekt vykonávajúci činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov1ae) (ďalej len „charitatívna organizácia“), ak povaha jeho činnosti vo vzťahu
2
k potravinám nevykazuje väčší ako minimálny stupeň kontinuity alebo organizácie.1af)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1ae) a 1af) znejú:
1ae) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
1af) Nariadenie (ES)
č. 852/2004
v platnom znení.“.
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín v platnom znení (ďalej len „nariadenie“) vo svojej preambule upravuje klauzulu, podľa ktorej by sa predpisy spoločenstva týkajúce sa potravinového práva (výroba, manipulácia, skladovanie potravín) mali uplatňovať len na podniky, ktorých koncepcia zahŕňa určitú kontinuitu činností a určitý stupeň organizácie, ako i na prvovýrobu na súkromné domáce použitie, ani na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín pre súkromnú domácu spotrebu. Pri zohľadnení tohto nariadenia v rámci slovenského právneho poriadku (vzhľadom na jeho prednosť a priamu aplikovateľnosť) sa do zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“) prevzala len druhá časť predmetného ustanovenia.
Vládnym návrhom zákona sa pre charitatívne organizácie zavádza možnosť prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, čo predstavuje výrazne pozitívny vplyv na znižovanie strát potravín a odpadu z potravín. Vládny návrh zákona však, odlišne od preambuly nariadenia, nezohľadňuje špecifické postavenie charitatívnej organizácie a stanovuje jej rovnakú povinnosť registrácie v zmysle § 6 ods. 1 zákona o potravinách, aká náleží prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku.
Podľa príručky na uplatňovanie európskeho potravinového práva vládnej agentúry Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Guidance on the application of EU food hygiene law to community and charity food provision, Food
3
Standards Agency, March 2016, dostupné na:
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/hall-
provision-guidance.pdf
), ktorá je kontaktným bodom
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), nie činnosti ako príležitostná manipulácia, príprava, skladovanie a podávanie jedál súkromnými osobami na udalostiach napr. v kostoloch a spoločenstvách pokryté reguláciou európskeho práva. S poukazom na preambulu nariadenia v príručke zastávajú názor, že registrácia prevádzkovateľa, resp. subjektu, ktorý umiestňuje potraviny na trh, nie je bezpodmienečne nutná v prípadoch, keď je splnená aspoň jedna z dvoch podmienok, a to, že takýto subjekt nevykazuje určitý stupeň organizácie alebo určitý stupeň kontinuity.
Charitatívne organizácie môžu disponovať potravinami po dátume minimálnej trvanlivosti, čo zahŕňa potraviny typu čaj, cestoviny, sušienky, teda také, ktoré skladované pri izbovej teplote a nevyžadujú naplnenie prísnejších podmienok napr. na ich skladovanie a prepravu. Podľa príručky je toto dôvod, pre ktorý nemôže byť naplnená požiadavka európskeho práva vyžadujúca určitý stupeň organizácie. To možno demonštrovať na príklade uvedenom vo vyššie spomenutej príručke na uplatňovanie európskeho potravinového práva, podľa ktorej činnosť malej potravinovej banky vykonávajúcej činnosť nepravidelne a napr. dve hodine denne dobrovoľníkmi, ktorí zberajú konzervy a balené potraviny, ktoré darujú a distribuujú miestnym obyvateľom, sa nepovažuje za činnosť spĺňajúcu určitý stupeň organizácie. Tento výklad nariadenia týkajúci sa pojmov určitý stupeň kontinuity a určitý stupeň organizácie bol zohľadnený pri vymedzení pojmov „väčší ako minimálny stupeň kontinuity“ a „väčší ako minimálny stupeň organizácie“.
Vzhľadom k tomu by sa aj v slovenskom právnom poriadku malo k charitatívnym organizáciám pristupovať špecificky, s ohľadom na náplň činností charitatívnych organizácií a cieľom, ktorý distribúciou potravín sledujú, a nezahlcovať tieto organizácie nadmernou reguláciou. S poukazom na vyššie uvedené sa navrhuje obmedziť povinnosť registrácie podľa § 6 ods. 1 zákona o potravinách pre charitatívne organizácie. Disponovať vlastnou výdajňou je pre mnohé charitatívne organizácie nadmerné zaťaženie. Z toho dôvodu pozmeňujúci
4
a doplňujúci návrh umožňuje existenciu charitatívnych organizácii, ktoré môžu nakladať s potravinami aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, bez výdajne. V takom prípade charitatívne organizácie nemusia splniť povinnosť registrácie, avšak musia spĺňať najmenej požiadavky na skladovanie a prepravu podľa § 10 a 11 zákona o potravinách a podľa § 6 ods. 9 vládneho návrhu zákona. Konečný spotrebiteľ následne obdrží potraviny od charitatívnej organizácie prostredníctvom distribúcie v teréne. Na charitatívne organizácie, ktoré budú chcieť potraviny poskytovať prostredníctvom výdajne, sa vzťahuje povinnosť registrácie a nahlásenia prevádzkarne podľa § 6 ods. 1 zákona o potravinách a povinnosť podľa § 6 ods. 7 vládneho návrhu zákona, t. j. pred začatím činnosti podľa § 6 ods. 9 písm. c) vládneho návrhu zákona, požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie kontroly každej výdajne podľa osobitného predpisu. Pre výdajne zostáva zachované obmedzenie umiestnenia uvedené v § 6 ods. 8 vládneho návrhu zákona.
2.V Čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 2 sa dopĺňa písmena i) a j), ktoré znejú:
„i) väčším ako minimálnym stupňom kontinuity sústavná činnosť1c),
j) väčším ako minimálnym stupňom organizácie činnosť vykonávaná za odplatu alebo činnosť, ktorá sa týka iných potravín ako potravín s dátumom minimálnej trvanlivosti.“.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c) a 1d) znejú:
1c) Napr. § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Odôvodnenie ako v bode 1.
3.V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 6“ nahrádzajú slovami „Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú.v. ES L 31, 1. 2. 2002“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text poznámky pod čiarou sa dopĺňa v súlade so zaužívanou
5
legislatívnou praxou o informáciu o publikácii v úradnom vestníku.
4.V čl. I, 2. bode § 6 ods. 5 písm. d) sa slová „okrem umiestňovania potravín na trh podľa § 6 ods. 7“ nahrádzajú slovami „okrem bezodplatného prevodu podľa odseku 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (bod 51 LTP).
5.V Čl. I, 3. bode § 6 ods. 7 prvej vete sa za slová „subjektu vykonávajúcemu činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov8dac) (ďalej len „charitatívna organizácia“)“ nahrádzajú slovami „charitatívnej organizácii“.
Odkaz 8dad a poznámka pod čiarou k odkazu 8dad sa označujú ako odkaz 8dac a poznámka pod čiarou k odkazu 8dac.
Odôvodnenie ako v bode 1.
6.V Čl. I, 3. bode § 6 ods. 7 druhej vete sa za slová „charitatívna organizácia“ vkladá čiarka a slová „ktorá má výdajňu,“.
Odôvodnenie ako v bode 1.
7.V čl. I, 3. bode § 6 ods. 7 sa slová „umiestňovať na trh bezodplatným prevodom subjektu vykonávajúcemu“ nahrádzajú slovami „bezodplatne previesť osobe vykonávajúcej“ a slová „každej výdajne“ sa nahrádzajú slovami „každej výdajne charitatívnej organizácie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť, ako aj s ohľadom na už zavedenú terminológiu.
8.V čl. I, 3. bode § 6 ods. 8 sa na konci úvodnej vety pripája čiarka a slovo „ktoré“, písmeno a) znie: „a) prevádzkovateľ vlastní“, v písmenách b) d) sa vypúšťa slovo „ktoré“, v písmene c) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“ a v písmene d) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť, ako aj gramatickú správnosť a zaužívanú legislatívnu techniku.
9. V čl. I, 3. bode § 6 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmenej“ a v písmene b) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“.
6
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť vo väzbe na plnenie si povinností.
10.V čl. I, 3. bode § 6 ods. 10 a 11 znejú:
„(10) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich odovzdania charitatívnej organizácii.
(11) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá charitatívna organizácia od prevzatia týchto potravín od prevádzkovateľa, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich bezodplatného poskytnutia konečnému spotrebiteľovi podľa odseku 9 písm. c).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje v záujme zrozumiteľnosti a jednoznačnosti, a to aj vo väzbe na časové ohraničenie zodpovednosti prevádzkovateľa a charitatívnej organizácie.
11.V čl. I, 3. bode poznámke pod čiarou k odkazu 8dad sa slová „a príloha“ nahrádzajú slovami „a čl. 4 ods. 2 a príloha“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; dopĺňa sa relevantné ustanovenie nariadenia (ES) č. 852/2004, ktoré ustanovuje povinnosť dodržiavať požiadavky ustanovené v prílohe II nariadenia (ES) č. 852/2004.
12. V čl. I, 7. bode poznámke pod čiarou k odkazu 9aaaa sa slovo „Príloha“ nahrádza slovami „Čl. 16 ods. 3 a príloha“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; dopĺňa sa relevantné ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, ktoré ustanovuje, že pre potraviny uvedené v prílohe V nie je povinné označenie výživovými údajmi.
13.V čl. I 15. bod znie:
„15. V § 20 odsek 9 znie:
„(9) Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa odseku 12, § 19 ods. 2 a opatrenia podľa osobitných predpisov.12a)“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; znenie novelizačného bodu sa upravuje v záujme jednoznačnosti a zrozumiteľnosti dotknutého ustanovenia.
7
14. V čl. I, 22. bode § 28 ods. 2 sa vypúšťajú písmená p) a q).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; úprava súvisí s vypustením ustanovení ukladajúcim sankcie za neexistujúce porušenia, keďže § 12a a § 8 ods. 3 sa navrhuje vypustiť (novelizačné body 6 a 12).
15.V čl. I, 22. bode § 28 ods. 11 sa slová „Výnos pokút je“ nahrádzajú slovami „Pokuty sú“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje, a to aj s ohľadom na v právnom poriadku zaužívanú formu.
16.V čl. I, 25. bode § 31ae sa slová „doterajšieho zákona“ nahrádzajú slovami „v znení účinnom do 31. decembra 2016“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa spresňuje s ohľadom na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť.
17. V čl. II, 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:
„106a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; nahrádza sa neexistujúci právny predpis platným a účinným nariadením (EÚ) č. 1143/2014.
18. V čl. III sa vypúšťajú slová „okrem čl. II druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na navrhovanú zmenu bodu 2 z čl. II.
8
C.u k l ad á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Štefan Z e l n í k
predseda výboru
Jana C i g á n i k o v á
overovateľka výboru