Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
20. schôdza
1727/2016
89
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 15. novembra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 89
20. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších redpisov (tlač 247)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„.3. V § 10a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa 19. bodom, ktorý znie:
„19. miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach vedených podľa druhej a tretej časti tohto zákona.“.
4. § 10a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle štatistické údaje o konaniach podľa tohto zákona, a to najmä údaje o priemernej dĺžke týchto konaní, priemernej miere uspokojenia veriteľov a priemerných nákladoch týchto konaní.“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa, aby súčasťou registra úpadcov boli informácie o priemernej miere uspokojenia veriteľov, ktorá informácia môže byť dôležitá nielen pre veriteľov, ale aj pre ministerstvo a iné inštitúcie, ktoré hodnotia efektivitu insolvenčných konaní. V záujme posilnenia transparentnosti vedenia je dôležité, aby ministerstvo aktívne pracovalo so štatistickými údajmi zistenými v takýchto konaniach, či z pohľadu dohľadu, ale aj efektívneho zacielenia prípadných zmien do budúcna.
2.K čl. I bod 6 § 104 ods. 1
V čl. I bode 6 § 104 ods. 1 sa slová „dlžníkovými dedičmi“ nahrádzajú slovom „dedičia21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text rešpektujúc terminológiu vo vnútroštátnom právnom poriadku 460 Občianskeho zákonníka „Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa“, a nie dlžníka) a súčasne sa zavádza nový odkaz na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú dedenie; (bod 18, tretí pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov; č. 19/1997 Z. z.).
3
3.K čl. I bod 9 § 107a ods. 5
V čl. I bod 9 § 107a ods. 5 sa slovo „uvedie“ nahrádza slovom „vedie“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny pojem v ustanovení.
4.K čl. I bod 23 § 166j ods. 3
V čl. I bod 23 § 166j ods. 3 sa slová „Voči uzneseniu“ nahrádzajú slovami „Proti uzneseniu“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny pojem v súlade so zaužívanou terminológiou.
5.K čl. I bod 23 § 166k
V čl. I § 166k sa slovo „zákona25)“ nahrádza slovom „predpisu25)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súlade s bodom 18 štvrtý pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).
6.K čl. I bod 23 § 167f ods. 3
V čl. I bod 23 § 167f ods. 3 sa v druhej vete vypúšťa slovo „však“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zosúlaďuje použitá terminológia (čl. I bod 23 § 167e ods. 2).
7.K čl. I bod 23 § 167i ods. 3
V čl. I bod 23 § 167i ods. 3 sa slová „ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 5“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz nakoľko § 167o obsahuje len päť odsekov.
8.K čl. I bod 23 § 167k ods. 2
V čl. I bod 23 § 167k ods. 2 sa v druhej vete slová „zabezpečeného veriteľa“ nahrádzajú slovami „neskoršieho zabezpečeného veriteľa“ a v tretej vete sa slová „zabezpečený veriteľ“ nahrádzajú slovami „neskorší zabezpečený veriteľ“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa spresňuje použitý pojem v kontexte znenia príslušného ustanovenia.
9.K čl. I bod 23 § 167r ods. 1, 2 a 5
V čl. I bod 23 § 167r ods. 1, 2 a 5 sa slová „oprávnená osoba“ v každom tvare nahrádza slovami „oprávnená osoba podľa odseku 4“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa spresňuje použitý pojem z dôvodu odlíšenia tohto pojmu od pojmu oprávnená osoba používaného v zmysle ustanovenia čl. I bod 23 § 167a ods. 1 písm. a) a § 167.
4
10.K čl. I bod 23 § 168a ods. 1 písm. c)
V čl. I bod 23 § 168a ods. 1 písm. c) sa slová „je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený“ nahrádzajú slovami „je zastúpený podľa § 166k“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zosúlaďuje použitá terminológia [čl. I bod 23 § 167a ods. 1 písm. c].
11.K čl. I bod 23 § 171c
V čl. I bod 23 § 171c ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 25f sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Čl. 3 nariadenia“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právne neurčitý odkaz na konkrétne ustanovenie, čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848, ktorý vymedzuje centrum hlavných záujmov dlžníka; (bod 18, tretí pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov; č. 19/1997 Z. z.).
12.V čl. I sa za bod 27 vkladá nový bod 28, ktorý znie:
„28. § 204 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) podrobnosti o vedení registra úpadcov.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa, aby súčasťou registra úpadcov boli informácie o priemernej miere uspokojenia veriteľov, ktorá informácia môže byť dôležitá nielen pre veriteľov, ale aj pre ministerstvo a iné inštitúcie, ktoré hodnotia efektivitu insolvenčných konaní. V záujme posilnenia transparentnosti vedenia je dôležité, aby ministerstvo aktívne pracovalo so štatistickými údajmi zistenými v takýchto konaniach, či z pohľadu dohľadu, ale aj efektívneho zacielenia prípadných zmien do budúcna.
13.K čl. I bod 28
V čl. I bod 28 sa v celom texte slová „§ 206c“ nahrádzajú slovami „§ 206d“ a slová „§ 206d“ sa nahrádzajú slovami „§ 206e“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa reaguje na vloženie § 206d v čl. XIV (pôvodne čl. XII) v návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 173) schváleného na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. októbra 2016.
14.K čl. I bod 28 § 206d ods. 3, 4 a 5
V čl. I bod 28 § 206d ods. 3, 4 a 5 sa slová „doterajších právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „právnych predpisov účinných do 28. februára 2017“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text prechodného ustanovenia.
5
15.K čl. I bod 28 § 206d ods. 6
V čl. I bod 28 § 206d ods. 6 sa slová „doterajších predpisov“ nahrádzajú slovami „právnych predpisov účinných do 28. februára 2017“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text prechodného ustanovenia.
16.K čl. II bod 5 § 14b
V čl. II bod 5 § 14b sa slová „Hodnotu poskytnutého preddavku“ nahrádzajú slovami „Poskytnutý preddavok“.
Legislatívno-technická pripomienka. Oprávnená osoba musí vrátiť poskytnutý preddavok v peniazoch a nie jeho hodnotu.