Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
20. schôdza
1717/2016
105
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 15. novembra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 105
20. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K názvu vládneho návrhu zákona
V názve vládneho návrhu zákona sa slová „dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Navrhuje sa spresniť názov vládneho návrhu zákona z dôvodu návrhu novelizácie ďalšieho právneho predpisu.
2.K čl. I, § 68a ods. 1
V čl. I v § 68a ods. 1 sa za slovo „povinné“ vkladajú slová „z poistných zmlúv uzavretých po 31. decembri 2016“ a slová „prvý kalendárny štvrťrok do konca apríla príslušného roka, za druhý kalendárny štvrťrok do konca júla príslušného roka, za tretí kalendárny štvrťrok do konca októbra príslušného roka a za štvrtý kalendárny štvrťrok“ nahrádzajú slovami “mesiace január november do konca decembra príslušného kalendárneho roka a za mesiac december“.
Navrhuje sa zavedenie odvodu z prijatého poistného len na novo uzavreté poistné zmluvy od účinnosti zákona, t. j. od 1. januára 2017, z dôvodu právnej istoty, aby sa predišlo možnej retroaktivite.
Taktiež sa za účelom zníženia administratívnej záťaže pre dotknuté subjekty poistného trhu, ako aj Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty navrhuje zníženie frekvencie platenia odvodu finančných prostriedkov na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty a predkladania údajov preukazujúcich položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.
3.K čl. I, § 68a ods. 1
V § 68a ods. 1 sa slová „bodoch 1 9 a 10 písm. b) 18“ nahrádzajú slovami „bodoch 1 až 9, bode 10 písm. b) a bodoch 11 až 18“.
Pripomienka precizuje formuláciu vnútorného odkazu.
3
4.K čl. I, § 68a ods. 4
V § 68a ods. 4 sa za slovo „poistného“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
Pripomienka precizuje a zjednocuje navrhované znenie ustanovenia so znením § 68a ods. 3 doplnením vnútorného odkazu.
5.Návrh nového čl. II
Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z. a zákona č. 253/2015 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 235/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z.“.
Doterajšie čl. II a III je potrebné primerane prečíslovať.
Navrhuje sa doplniť nový článok, ktorý novelizuje zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to doplnením osobitného zákona o poisťovníctve v poznámke pod čiarou k odkazu 20a, ktorá uvádza taxatívny výpočet osobitných predpisov, podľa ktorých vykonáva Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty správu odvodu a zároveň sa táto poznámka pod čiarou legislatívne precizuje.
Úprava vyplýva zo stanoviska Odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.