Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
16. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1727/2016 - VHZ
67
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 10. novembra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Michal B a g a č k a Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
16. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 67
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 247)
1.K čl. I bod 6 § 104 ods. 1
V čl. I bode 6 § 104 ods. 1 sa slová „dlžníkovými dedičmi“ nahrádzajú slovom „dedičia21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text rešpektujúc terminológiu vo vnútroštátnom právnom poriadku 460 Občianskeho zákonníka „Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa“, a nie dlžníka) a súčasne sa zavádza nový odkaz na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú dedenie; (bod 18, tretí pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov; č. 19/1997 Z. z.).
2.K čl. I bod 9 § 107a ods. 5
V čl. I bod 9 § 107a ods. 5 sa slovo „uvedie“ nahrádza slovom „vedie“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny pojem v ustanovení.
3.K čl. I bod 11
V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 114 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred začatím reštrukturalizačného konania, vopred, môže svoje plnenie odoprieť do času, keď sa jej poskytne alebo zabezpečí vzájomné plnenie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. marca 2017, čo sa premietne do čl. III upravujúceho účinnosť.
Navrhuje sa vloženie nového odseku 3 do § 114 upravujúceho účinky začatia reštrukturalizačného konania. Zámerom je umožniť druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred začatím reštrukturalizačného konania, odoprieť svoje plnenie do času, keď sa jej poskytne alebo zabezpečí vzájomné plnenie. Dôvodom predloženia tohto pozmeňujúceho návrhu skúsenosti z praxe, kde druhá zmluvná je povinná poskytovať na základe zmluvy plnenie dlžníkovi, hoci osoba dlžníka s ohľadom na všetky skutočnosti nedáva záruku, že druhá zmluvná strana dostane primeranú protihodnotu za ňou dodané práce, tovary a služby.
4.K čl. I bod 23 § 166j ods. 3
V čl. I bod 23 § 166j ods. 3 sa slová „Voči uzneseniu“ nahrádzajú slovami „Proti uzneseniu“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny pojem v súlade so zaužívanou terminológiou.
5.K čl. I bod 23 § 166k
V čl. I § 166k sa slovo „zákona25)“ nahrádza slovom „predpisu25)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súlade s bodom 18 štvrtý pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).
6.K čl. I bod 23 § 167f ods. 3
V čl. I bod 23 § 167f ods. 3 sa v druhej vete vypúšťa slovo „však“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zosúlaďuje použitá terminológia (čl. I bod 23 § 167e ods. 2).
7.K čl. I bod 23 § 167i ods. 3
V čl. I bod 23 § 167i ods. 3 sa slová „ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 5“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz nakoľko § 167o obsahuje len päť odsekov.
8.K čl. I bod 23 § 167k ods. 2
V čl. I bod 23 § 167k ods. 2 sa v druhej vete slová „zabezpečeného veriteľa“ nahrádzajú slovami „neskoršieho zabezpečeného veriteľa“ a v tretej vete sa slová „zabezpečený veriteľ“ nahrádzajú slovami „neskorší zabezpečený veriteľ“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa spresňuje použitý pojem v kontexte znenia príslušného ustanovenia.
9.K čl. I bod 23 § 167r ods. 1, 2 a 5
V čl. I bod 23 § 167r ods. 1, 2 a 5 sa slová „oprávnená osoba“ v každom tvare nahrádza slovami „oprávnená osoba podľa odseku 4“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa spresňuje použitý pojem z dôvodu odlíšenia tohto pojmu od pojmu oprávnená osoba používaného v zmysle ustanovenia čl. I bod 23 § 167a ods. 1 písm. a) a § 167.
10.K čl. I bod 23 § 168a ods. 1 písm. c)
V čl. I bod 23 § 168a ods. 1 písm. c) sa slová „je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený“ nahrádzajú slovami „je zastúpený podľa § 166k“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zosúlaďuje použitá terminológia [čl. I bod 23 § 167a ods. 1 písm. c].
11.K čl. I bod 23 § 171c
V čl. I bod 23 § 171c ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 25f sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Čl. 3 nariadenia“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právne neurčitý odkaz na konkrétne ustanovenie, čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848, ktorý vymedzuje centrum hlavných záujmov dlžníka; (bod 18, tretí pododsek prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov; č. 19/1997 Z. z.).
12.K čl. I bod 28
V čl. I bod 28 sa v celom texte slová „§ 206c“ nahrádzajú slovami „§ 206d“ a slová „§ 206d“ sa nahrádzajú slovami „§ 206e“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorou sa reaguje na vloženie § 206d v čl. XIV (pôvodne čl. XII) v návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 173) schváleného na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. októbra 2016.
13.K čl. I bod 28 § 206d ods. 3, 4 a 5
V čl. I bod 28 § 206d ods. 3, 4 a 5 sa slová „doterajších právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „právnych predpisov účinných do 28. februára 2017“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text prechodného ustanovenia.
14.K čl. I bod 28 § 206d ods. 6
V čl. I bod 28 § 206d ods. 6 sa slová „doterajších predpisov“ nahrádzajú slovami „právnych predpisov účinných do 28. februára 2017“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text prechodného ustanovenia.
15.K čl. II bod 5 § 14b
V čl. II bod 5 § 14b sa slová „Hodnotu poskytnutého preddavku“ nahrádzajú slovami „Poskytnutý preddavok“.
Legislatívno-technická pripomienka. Oprávnená osoba musí vrátiť poskytnutý preddavok v peniazoch a nie jeho hodnotu.