Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
16. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1757/2016 - VHZ
56
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 10. novembra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240) schváliť.
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 10. novembra 2016 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov T. Jančulu (P. Pamulu), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru