Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný celkom 15-krát. Napriek početnej novelizácii súčasná právna úprava dostatočne nerieši praktické potreby držiteľov zbrojných preukazov.
V súčasnej právnej úprave slúžia v zmysle § 27 ods. 1 citovaného zákona na zabezpečenie ochrany osoby a majetku skupiny zbrojných preukazov A a B. Tieto oprávňujú držiteľov na držanie, prípadne aj nosenie výlučne krátkych strelných zbraní.
Zhoršovanie bezpečnostnej situácie a s ním spojená potreba účinnejšej ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov vyvoláva verejný tlak na rozšírenie možnosti použiť na obranu zbraň, ktorá bude čo najlepšie prispôsobená fyzickým danostiam a schopnostiam majiteľa (strelca, obrancu). Zároveň potreba účinnej ochrany vyvoláva v kruhoch odbornej verejnosti aj diskusiu o vhodnosti, resp. o dostatočnej účinnosti krátkych zbraní najmä pri ochrane a obrane majetku, alebo pri obrane proti útoku viacerých útočníkov – napríklad v chatových oblastiach, alebo oblastiach s lazníckym osídlením.
Najjednoduchšou možnosťou, ako občanom poskytnúť efektívnejšie zbrane na ochranu ich životov, zdravia aj majetku, je poskytnúť im možnosť na tento účel využívať nielen strelné zbrane krátke, ale aj strelné zbrane dlhé. Dlhé zbrane však podľa súčasnej legislatívy nie je možné používať inak, ako výlučne na športové účely alebo na výkon práv poľovníctva.
Dlhé zbrane poskytujú možnosť efektívnej obrany aj strelcom, ktorí z dôvodu subtílnosti fyzickej stavby tela alebo z dôvodu zlého znášania spätného rázu výkonnejších krátkych zbraní nemôžu na obranu svojho života, zdravia, alebo majetku použiť dostatočne výkonné krátke zbrane.
Ľudia aj ich majetok sa môžu, a žiaľ aj čoraz častejšie sa stávajú, terčom útokov páchateľov priamo v súkromí svojich nehnuteľností, najčastejšie rekreačných chát a domov lazníckeho typu. Je nepochybné, že každý občan SR právo na ochranu života, zdravia a majetku seba aj svojich blízkych. Špecifickým príkladom je použitie opakovacej dlhej zbrane v krajnej núdzi v riedko osídlených oblastiach (napr. pri útoku divej zveri na záujem chránený zákonom).
Z tohto dôvodu by tí, ktorí splnia zákonom stanovené požiadavky (držitelia zbrojných preukazov príslušnej skupiny), mali mať možnosť disponovať dostatočne účinnou zbraňou, prispôsobenou svojim schopnostiam. Preto nevidíme dôvod na to, aby boli držitelia zbrojného preukazu skupiny B naďalej obmedzovaní v práve držať dlhú strelnú zbraň, a predkladaná novela takúto diskrimináciu a obmedzenie odstraňuje.
Zároveň však nami predkladaná novela akceptuje v súčasnosti platné obmedzenia týkajúce sa nosenia zbrane podľa oprávnení zbrojného preukazu skupiny A. Novela tiež akceptuje ochranu spoločnosti pred možným zneužitím vojenských zbraní a zbraní z nich odvodených. Preto sa rozšírenie možnosti držať dlhé zbrane pre držiteľov zbrojného preukazu skupiny B nevzťahuje na samonabíjacie dlhé zbrane, odvodené z vojenských zbraní.
Predložený legislatívny návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Návrh pozitívny dopad na štátny rozpočet.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Za účelom zvýšenia úrovne možnosti individuálnej ochrany osoby a majetku sa pre držiteľov zbrojného preukazu skupiny B 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z.) zavádza možnosť držby všetkých dlhých zbraní kategórie B okrem zbraní podľa § 5 ods. 1 písm. f), a tiež možnosť držby všetkých dlhých zbraní kategórie C. Zavádza sa tiež možnosť držať strelivo do týchto zbraní.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť ústavného zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.