NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z.
o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 300/2014 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a skupiny B“.
2.V § 27 sa za ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Držiteľ skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený
a)nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) a zbraň kategórie C uvedenú v § 6;
b)nadobudnúť do vlastníctva, držať a nosiť strelivo do zbrane, na ktorú vydaný preukaz zbrane (§ 37 ods. 2).
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.