Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je systémové riešenie úpravy platových pomerov niektorých ústavných činiteľov tak, aby nebola nutná každoročná novelizácia zákona so všetkými jej sprievodnými javmi. Takouto každoročnou novelizáciou boli napríklad zákony č. 532/2011 Z. z., č. 392/2012 Z. z., č. 462/2013 Z. z., č. 362/2014 Z. z. a č. 338/2015 Z. z. Máme za to, že na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky by mali byť predmetom každoročného rokovania zákony riešiace skutočné problémy občanov Slovenskej republiky, k čomu každoročná novelizácia a otváranie otázky platových pomerov niektorých ústavných činiteľov rozhodne nepatrí.
Za účelom systémového riešenia sa navrhuje zníženie paušálnych náhrad poslancov Národnej rady Slovenskej republiky z doterajšej výšky 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak poslanec trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, na 1,5-násobok. Rovnako sa navrhuje zníženie pri poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja (z 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, na 1,8-násobok). Zároveň sa navrhuje odstrániť z doterajšieho znenia zákona výhodu ústavných činiteľov, na základe ktorej im poskytnuté paušálne náhrady nepodliehajú zdaneniu. Schválením návrhu zákona by tieto paušálne náhrady podliehali rovnakému režimu zdanenia ako platy, funkčné príplatky a odmeny ústavných činiteľov. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že osobitná daň vybraných ústavných činiteľov podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ostáva nedotknutá.
Podrobná kvantifikácia je súčasťou nižšie priloženej tabuľky:
v BAmimo BAv BAmimo BA2 794,50876,603 671,101 9611 3851 6153 3463 5761 844876,602 7211 3351 3851 6152 7202 9504 086876,604 962,602 7241 6351 9074 3594 6312 625876,603 5011 8011 6351 9073 4363 7084 086100,004 1862 7252 7241 3631 6354 0874 3592 7622 953*/ u poslancov bez funkčných príplatkov pohybujúcich sa v rozpätí 82,99 - 497,91 11.10.2016čístý príjemPorovnanie platu ministra a poslanca1. SCENÁRminister poslanec */ platpaušálna náhradaPRÍJEMplatpaušálna náhradaPRÍJEMA. súčasný stav hrubý príjemčístý príjemB. zrušenie zmrazenia platuhrubý príjemD. znížiť paušálne náhrady poslancov na 1,5 násobok, resp. na 1,8 násobok priemernej mzdy v HSR za predchádzajúci rok, zdaniť a zachovať 5% daňhrubý príjemčístý príjemPoznámka: Kvantifkácia vychádza zo súčasne platných vymeriavacich základov; IFP prognózy sept. 2016 a životného minima platného pre R 2016; uplatnený odpočet nezdaniteľnej časti základu dane; zaokrúhlené na celé C. znížiť paušálne náhrady ministrov približne na 100 eurhrubý príjemčístý príjem
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zníženie paušálnych náhrad v súlade s cieľom návrhu zákona, ktorým je systémové riešenie úpravy platových pomerov niektorých ústavných činiteľov bez nutnosti každoročnej novelizácie zákona.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby paušálne náhrady ústavných činiteľov podliehali rovnakému režimu zdanenia ako ich platy, funkčné príplatky a odmeny.
K bodu 3
Aktualizuje sa odkaz v poznámke pod čiarou, nakoľko zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov bol zrušený zákonom č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, pričom v súčasnosti je platným a účinným zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom na zdaňovanie paušálnych náhrad ústavných činiteľov.
K čl. II
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2017. Tento termín je v prípade potreby možné upraviť pozmeňujúcimi návrhmi v druhom čítaní.