NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 338/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa slovo „1,8-násobku“ nahrádza slovom „1,5-násobku“ a slovo „2,1-násobku“ sa nahrádza slovom „1,8-násobku“.
2. V § 26 odseku 1 sa za slová „funkčné príplatky“ vkladajú slová „paušálne náhrady“.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 26 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.