NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania, trestného činu nepriamej korupcie, trestného činu znásilnenia, trestného činu sexuálneho násilia, trestného činu sexuálneho zneužívania, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a trestného činu výroby detskej pornografie sa za bezúhonného nepovažuje ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený.“.
2.V § 9 ods. 1 druhej vete sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.
3.V § 9 ods. 2 prvej vete sa slová úmyselného trestného činu alebo trestného činu spáchaného z nedbanlivosti“ nahrádzajú slovami „trestného činu“.
4.V § 9 ods. 2 druhej vete sa slová úmyselného trestného činu alebo pre spáchanie trestného činu z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti” nahrádzajú slovami “trestného činu podľa odseku 1”.
5.Za § 61d sa vklad § 61e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 61d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2017
(1)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť podľa doterajších predpisov, je povinný preukázať svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov podľa § 9 v znení účinnom od 15. marca 2017 najneskôr do 31. decembra 2017.
(2)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý nepreukáže svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov v lehote podľa odseku 1 sa považuje za pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý prestal spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.“.
Čl. II
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Odpis registra trestov sa vydáva aj oprávnenej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, alebo ktorou je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec na účely preukázania bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.33aa) Použitie odpisu z registra trestov na iné účely je zakázané. Správnosť údajov uvedených v žiadosti potvrdí oprávnená osoba podpisom na žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:
33aa) § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2017.