Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predkladanou novelou živnostenského zákona sa navrhuje zaviesť inštitút všeobecnej voľnej živnosti a nanovo upraviť inštitút pozastavenia prevádzkovania živnosti.
Fyzické osoby a právnické osoby pri ohlasovaní živnosti povinné uviesť predmet podnikania. Pri remeselných a viazaných živnostiach je podmienkou prevádzkovania živnosti preukázanie odbornej spôsobilosti. Pri voľných živnostiach nie je potrebné odbornú spôsobilosť preukazovať. V rámci voľných živností teda môže živnostník ohlásiť ľubovoľný počet predmetov podnikania len na základe svojho vlastného rozhodnutia. V praxi však začínajúci živnostník nemusí vopred vedieť určiť všetky typy aktivít, ktorým sa bude v budúcnosti venovať. Rovnako sa môže stať, že sa časom rozhodne pre novú podnikateľskú aktivitu. A pokiaľ ju nemá uvedenú ako predmet podnikania, musí ju znovu ohlásiť.
Navrhuje sa preto, aby ako predmet podnikania bolo možné uviesť aj podnikanie v rozsahu voľnej živnosti, ktoré by pokrývalo všetky voľné živnosti. Zavedenie inštitútu všeobecnej voľnej živnosti umožní živnostníkom, aby s takýmto predmetom činnosti mohli vykonávať všetky živnosti, pre ktoré sa nevyžaduje splnenie osobitných podmienok, a aby nemuseli pri každom rozširovaní svojej podnikateľskej činnosti o nový typ aktivít ohlasovať živnostenskému úradu nový predmet podnikania.
Živnostník môže prevádzkovanie živnosti pozastaviť 57 ods. 4). Podľa súčasnej právnej úpravy musí byť pozastavenie živnosti urobené na dobu určitú a nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky 57 ods. 6). V realite sa však objavujú situácie, keď si živnostník potrebuje pozastaviť živnosť na inú dobu, napr. na dlhšie obdobie ako tri roky, alebo keď živnostník vopred nevie, ako dlho bude mať živnosť pozastavenú. Navrhuje sa preto zaviesť možnosť pozastavenia prevádzkovania živnosti aj na dobu neurčitú a zároveň pri pozastavení prevádzkovania živnosti na dobu určitú zrušiť jeho časové obmedzenie (minimálne 6 mesiacov a maximálne 3 roky).
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie. Bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v zložení Ondrej Dostál, Peter Osuský, Jana Kiššová, Miroslav Ivan, Martin Poliačik, Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Jozef Mihál
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších prepisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších prepisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Poznámka: Návrhom dochádza k zníženiu administratívneho zaťaženia živnostníkov, pretože im umožňuje uviesť v ohlásení živnosti všeobecnú voľnú živnosť bez potreby dopĺňania predmetu podnikania v prípade, že sa v budúcnosti rozhodne pre nový typ podnikateľskej aktivity, s ktorým pri ohlasovaní živnosti nepočítal.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa do zákona doplniť špecifickú definíciu bezúhonnosti vo vzťahu k živnostníkom, ktorých predmetom podnikania bude podnikanie v rozsahu voľnej živnosti. Platná definícia bezúhonnosti uvedená v § 6 ods. 2, ktorá je jednou z podmienok prevádzkovania živnosti, obsahuje odvolanie na trestné činy, ktorých skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Po zavedení inštitútu všeobecnej voľnej živnosti (podnikanie v rozsahu voľnej živnosti) je potrebné zadefinovať bezúhonnosť aj pre tých živnostníkov, ktorí budú mať predmet podnikania definovaný takto všeobecne a pri ktorých teda nie je možné určiť, s akým predmetom podnikania by nemalo súvisieť prípadné spáchanie úmyselného trestného činu, aby ich bolo možné považovať za bezúhonných. Pre takýchto živnostníkov sa ako podmienka bezúhonnosti navrhuje stanoviť, že nespáchali žiadny úmyselný trestný čin (ak sa naň nehľadí, akoby bol zahladený).
K bodu 2
Navrhuje sa, aby predmetom podnikania živnostníka mohlo byť všeobecne vymedzené podnikanie v rozsahu voľnej živnosti. Voľnými živnosťami podľa § 25 živnostenského zákona živnosti, ktoré nie uvedené v prílohách č. 1 a 2 zákona. Pre ich prevádzkovanie musia byť splnené iba všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej, ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. Vzhľadom na to neexistuje žiadny vecný dôvod viazať vykonávanie takýchto činností raz registrovaným živnostníkom na rozšírenie predmetu podnikania o ďalšiu činnosť a takáto podmienka predstavuje iba zbytočnú administratívnu záťaž podnikania. Schválením predkladanej novely sa živnostníkom umožní, aby mali predmet podnikania definovaný tak ako doteraz cez konkrétne typy činností, alebo všeobecne („v rozsahu voľnej živnosti“), alebo kombináciou oboch možností, teda aj s uvedením konkrétnych predmetov podnikania, aj s uvedením podnikania v rozsahu voľnej živnosti ako jedného z predmetov podnikania.
K bodu 3
Navrhuje sa novým spôsobom upraviť inštitút pozastavenia prevádzkovania živnosti. Navrhuje sa zrušiť časové ohraničenie možnej doby pozastavenia prevádzkovania živnosti, ktoré je v súčasnosti možné na dobu najmenej 6 mesiacov a najviac tri roky. Pozastavenie prevádzkovania živnosti bude teda možné aj na dobu kratšiu ako 6 mesiacov a dlhšiu ako 3 roky. Okrem pozastavenia prevádzkovania živnosti na dobu určitú bude možné ohlásiť pozastavenie prevádzkovania živnosti na dobu neurčitú.
Znovunadobudnutie živnostenského oprávnenia pri živnosti, ktorej prevádzkovanie bolo pozastavené na dobu určitú nastane rovnako ako doteraz uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti. Navrhuje sa doplniť, že zmenu doby prevádzkovania živnosti možno urobiť kedykoľvek počas pozastavenia prevádzkovania živnosti, najneskôr do dňa uplynutia doby pozastavenia prevádzkovania živnosti. Zmena môže byť aj na dobu neurčitú. Pozastavenie na dobu neurčitú sa bude ukončovať oznámením podnikateľa o ukončení pozastavenia.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona prvým dňom nasledujúceho štvrťroka kalendárneho roka po predpokladanom schválení zákona.