DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Milan Krajniak, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, návrh zákona o zrovnoprávnení povinností občanov Slovenskej republiky s povinnosťami predsedu vlády Slovenskej republiky.
Cieľom tohto zákona je zrovnoprávnenie povinností občanov Slovenskej republiky s povinnosťami, ktoré má dodržiavať predseda vlády Slovenskej republiky.
Predseda vlády Slovenskej republiky sa dlhodobo a opakovane vyhýba súdu s tým, že sa mu nepodarilo doručiť predvolanie pred súd ako svedka. Sudca, ktorý nástroje na jeho predvolanie to odmieta s vysvetlením, že predsedovi vlády Slovenskej republiky a ani poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky by takéto niečo neurobil.
Konaním sudcu a predsedu vlády Slovenskej republiky dochádza k znemožneniu zákonných prostriedkov zabezpečenia účasti predsedu vlády Slovenskej republiky v konaní pred súdom, čím sa vytvára nerovnosť zákona. V prípade občana Slovenskej republiky sudcovia konajú ihneď, napríklad jeho predvedením pred súd v súlade so zákonom. Predsedovi vlády Slovenskej republiky je tak de facto poskytovaná imunita na porušovanie zákona, ktorá je v našom právnom poriadku neodôvodnená a neprípustná.
V tejto súvislosti sa navrhuje využiť čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú občania právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K § 1
Stanovuje sa predmet zákona, ktorým je zrovnoprávnenie povinností občanov Slovenskej republiky s povinnosťami, ktoré má dodržiavať predseda vlády Slovenskej republiky.
K § 2
Ukladá za povinnosť predsedovi vlády Slovenskej republiky dodržiavať zákony ako každý občan Slovenskej republiky v súlade so sľubom, ktorý skladá predseda vlády Slovenskej republiky do rúk prezidenta Slovenskej republiky: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“
K § 3
Stanovujú sa rovnaké práva predsedovi vlády Slovenskej republiky a občanovi Slovenskej republiky v prípade, ak nedodrží povinnosti ustanovené osobitnými predpismi a neposkytne primeranú súčinnosť príslušníkovi Policajného zboru, orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu najmä tým, že nepreberie zásielku alebo inak zmarí doručovanie zásielky vo veci predvolania za účelom podania vysvetlenia k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu a na zistenie jeho páchateľa alebo k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu a na zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb alebo na úkon v trestnom konaní alebo na úkon v súdnom konaní.
K § 4
Upravuje sa spôsob využitia čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú občania právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
K § 5
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť 1. marcom 2017.