NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......... 2016,
o zrovnoprávnení povinností občanov Slovenskej republiky s povinnosťami predsedu vlády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Predmetom tohto zákona je zrovnoprávnenie povinností občanov Slovenskej republiky s povinnosťami, ktoré dodržiavať predseda vlády Slovenskej republiky (ďalej len „predseda vlády“).
§ 2
Povinnosť predsedu vlády
Predseda vlády je povinný dodržiavať zákony ako každý občan Slovenskej republiky.
§ 3
Marenie výkonu orgánov štátu
Ak predseda vlády marí výkon orgánu štátu tým, že nedodrží povinnosti ustanovené osobitnými predpismi1) a neposkytne primeranú súčinnosť príslušníkovi Policajného zboru,2) orgánu činnému v trestnom konaní3) alebo súdu4) najmä tým, že nepreberie zásielku alebo inak zmarí doručovanie zásielky vo veci predvolania za účelom podania vysvetlenia k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu a na zistenie jeho páchateľa alebo k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu a na zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb alebo na úkon v trestnom konaní alebo na úkon v súdnom konaní, občan Slovenskej republiky je oprávnený konať rovnako ako predseda vlády bez toho, aby bol za svoje konanie postihovaný alebo sankcionovaný inak, ako predseda vlády.
1) Napríklad § 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
2) § 17 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
3) § 127 zákona č. 301/2005 Z. z.
4) § 100 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
§ 4
Občiansky odpor
(1) Občan Slovenskej republiky v konaniach uvedených v § 3 využíva svoje právo postaviť sa na odpor.5)
(2) Príslušník Policajného zboru, orgán činný v trestnom konaní alebo súd nesmie voči občanovi Slovenskej republiky postupovať inak, ako postupoval voči predsedovi vlády; ak príslušník Policajného zboru alebo orgán činný v trestnom konaní alebo súd vykoná voči občanovi Slovenskej republiky taký úkon, ktorý nevykonal voči predsedovi vlády, občan právo žiadať náhradu škody, 6) ktorá mu takýmto úkonom vznikla.
§ 5
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
_____________________________
5) Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky.
6) § 259 zákona č. 160/2015 Z. z.