DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Súčasná právna úprava vytvára stav, kedy pri dlžných sumách častokrát výrazne presahuje odmena exekútora výšku pôvodnej pohľadávky. Aj to spôsobuje, že sociálne slabé skupiny obyvateľstva sa neúmerne zadlžujú.
Cieľom tohto návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov je zabezpečiť, aby ľudia neboli zaťažovaní pri ich vymáhaní formou exekúcie nadmernými nákladmi, ktoré si ako odmenu účtujú exekútori.
Odstráni sa tým stav, na ktorý občania Slovenskej republiky dlhodobo poukazujú ako na nevyvážený, neprimeraný a nespravodlivý.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa doplniť maximálna horná hranica, do akej výšky môže v súhrne siahať odmena exekútora za výkon exekučnej činnosti, ktorou sa stáva hodnota samotnej vymáhanej pohľadávky.
K čl. II:
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť 1. marcom 2017.