NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona cč. 280/1999 Z. z., zákona č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z . z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 140/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 196 sa v prvej vete za slovo „času“ vkladá čiarka a slová „ktorých výška v súhrne nesmie presiahnuť hodnotu vymáhanej pohľadávky.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.