NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1734/2016
305
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. októbra 2016
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára, Eduarda Hegera a Petra Štarchoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 267) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter Š u c a v. r.
Silvia S h a h z a d v. r.