NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „ a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a“ nahrádzajú slovami „ alebo po dobu troch mesiacov v období jedného roka od splatnosti poslednej splátky výživného a predložila uznesenie o začatí trestného stíhania1a) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
1a) § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.“
2.V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
3.V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa3)“.
4.V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „,najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
5.§ 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) podáva návrh na exekúciu podľa osobitného predpisu. 7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
7a) § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.V § 8 ods. 2 sa slová „a odseku 4 písm. b)“ vypúšťajú.
7.V § 11 ods. 5 písmeno b) znie: „b) uznesenie o začatí trestného stíhania,1a)
8.V § 11 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c) .
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
9.§ 11 sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:
„(9) Poskytnutím náhradného výživného nárok oprávnenej osoby na výživné prechádza na úrad, a to do výšky poskytnutého náhradného výživného.
(10) Úrad si uplatňuje náhradu za poskytnuté náhradné výživné a penále od povinnej osoby rozhodnutím.
(11) Úrad vydá písomné rozhodnutie, ktorým uloží povinnej osobe uhradiť náhradu za poskytnuté náhradné výživné vo výške skutočne poskytnutého náhradného výživného a penále výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti povinnej osoby zaplatiť náhradné výživné do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet v Štátnej pokladnici alebo zaplatená v hotovosti na úrade.
(12) Rozhodnutie podľa odseku 11, proti ktorému nebolo podané odvolanie, alebo rozhodnutie vydané v odvolacom konaní je právoplatné a vykonateľné. Také rozhodnutie je podkladom pre exekúciu podľa osobitného predpisu.7a)
(13) Uhradená náhrada za poskytnuté náhradné výživné a penále príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“
10.V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) vyšetrovateľ Policajného zboru alebo poverený príslušník Policajného zboru je povinný predložiť potvrdenie o začatí trestného stíhania1a),“.
11.V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
12.V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámka pod čiarok k odkazu 10 sa vypúšťa.
13.V § 13 ods. 1 sa slová § 12 ods. 2 za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 písm c) e) za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 2 písm. c) až e)“.
14.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1) V konaní o náhradnom výživnom začatom pred 1. marcom 2017, ktoré nebolo právoplatne skončené do 28. februára 2017, sa postupuje podľa zákona účinného do 28. februára 2017.
(2) Trvanie nároku na náhradné výživné, na ktoré vznikol nárok pred 1. marcom 2017 a ktoré sa vypláca po 28. februári 2017, úrad prehodnotí podľa tohto zákona do 31. júla 2017.
(4) Ak rozhodnutie o náhradnom výživnom nenadobudlo právoplatnosť do 28. februára 2017 z dôvodu, že bolo proti nemu podané odvolanie, odvolací orgán zruší toto rozhodnutie a vráti vec prvostupňovému orgánu, ktorý postupuje podľa tohto zákona.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.