NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
(Návrh)
Z Á K O N
z ............ 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. a zákonač. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Zapisovateľovi štátnej komisie patrí mesačná odmena vo výške násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlený nahor na celé euro. Podmienky na činnosť zapisovateľa štátnej komisie utvára ministerstvo vnútra.“.
2. V § 24 ods. 2 tretej vete sa za slovom „nemôže“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať,“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: Okrsková volebná komisia vykoná pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname voličov.“.
3. V § 24 ods. 7 tretej vete sa za slovom „urobiť“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať,“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie vykonajú pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname.“.
4. V § 140 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 139 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
5. V § 145 ods. 2 sa za písmeno b ) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
2
„c) ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 144 ods. 4 písm. a) alebo ods. 7,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
6. V § 149 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) kandidáti na predsedu samosprávneho kraja získali vo voľbách rovnaký počet hlasov,“.
7. V § 157 ods. 3 sa slová „volebná komisia samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „obvodná volebná komisia“.
8. V § 157 ods. 4 sa slová „nadpolovičnú väčšinu“ nahrádzajú slovom „najviac“.
9. § 162 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „pre obidve kolá volieb“.
2. V § 17 sa vypúšťajú slová „alebo druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
3
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť:
Návrh zákona reaguje na poznatky z aplikácie pravidiel pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a na základe vykonanej analýzy sa navrhuje upraviť voľbu predsedu samosprávneho kraja tak, aby vo voľbách bol zvolený za predsedu samosprávneho kandidát, ktorý vo voľbách získa najviac platných hlasov. Praktické skúsenosti ukázali, že voliči skôr motivovaní zúčastniť sa prvého kola volieb, v ktorom volia aj poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účasť na druhom kole volieb býva veľmi nízka a preto ani voľby v tomto prípade nie úplným odrazom vôle voličov. Štát však na zabezpečenie druhého kola voľby vynakladá nezanedbateľné finančné prostriedky.
Pravidlo jednokolovej voľby sa uplatňuje aj pri voľbách starostov obcí a primátorov miest, pričom postavenie a zodpovednosť primátorov veľkých krajských miest porovnateľné s postavením a zodpovednosťou predsedov samosprávnych krajov.
Pokiaľ ide organizačno-technické a rozpočtové zabezpečenie volieb, konzultovali sme návrh so zástupcami ministerstva vnútra a zistili sme, že zmenou zákona dôjde k významnej úspore rozpočtových prostriedkov. Najvýznamnejšiu úsporu predstavuje položka odmeny členom komisií v deň konania volieb, ďalej to výdavky na materiál (hlasovacie lístky, obálky) a mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich organizačne a technicky vykonanie volieb . Úspora je premenlivá, pretože závisí od toho, v koľkých krajoch by sa konalo druhé kolo voľby. Vo voľbách v roku 2013 sa druhé kolo konalo v piatich samosprávnych krajoch. Ak by sa druhé kolo volieb v tomto čase nekonalo, ušetrilo by sa približne 2 400 tis. Eur.
Okrem toho návrh reaguje na niektoré aplikačné problémy, ktoré rezonovali počas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, kedy sa prvý krát aplikoval zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (volebný zákon). Návrhy nemenia pravidlá, iba upresňujú postupy volebných orgánov a zabezpečujú tak správnu a jednoznačnú aplikáciu zákona. Okrem toho sa navrhuje zákonom určiť odmenu zapisovateľovi štátnej komisie.
Okrem spomenutého volebného zákona sa navrhuje novela zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, ktorou sa reaguje na vypustenie druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov a z toho dôvodu sa primerane upravujú dve ustanovenia zákona.
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočty verejnej správy.
4
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 2 a 3:
Návrh je reakciou na poznatky z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. V zákone sa navrhuje doplniť výška odmeny pre zapisovateľa štátnej komisie. Zapisovateľ štátnej komisie, ktorého vymenúva vláda a plní úlohy pre štátnu komisiu pre všetky druhy volieb a referendum, zúčastňuje sa zasadnutí štátnej komisie s poradným hlasom. Vzhľadom na postavenie zapisovateľa, jeho úlohy ako aj kontinuálne zabezpečovanie úloh je vhodné aby jeho odmena bola ustanovená zákonom a nie vyhláškou ministerstva vnútra. Ďalej sa vyskytli sa situácie, keď okrsková volebná komisia odmietla umožniť hlasovať voličovi, ktorý odmietol podpísať prevzatie hlasovacích lístkov a obálky. Z tohto dôvodu sa spresňuje postup okrskovej volebnej komisie v takejto situácii.
Taktiež vo verejnosti rezonovali sťažnosti voličov, že okrskové volebné komisie nevenovali pozornosť ochrane osobných údajov na zozname voličov pri podpisovaní prevzatia hlasovacích lístkov. Preto je žiaduce ustanoviť povinnosť pre okrskové volebné komisie ochraňovať osobné údaje voličov primeranými opatreniami.
K bodom 4 a 5:
Návrhom sa zabezpečuje uplatňovanie § 139 ods. 5 písm. a) a ods. 8, podľa ktorého ku kandidátnej listine musí byť pripojené a kandidátom vlastnoručne podpísané vyhlásenie, z ktorého volebná komisia samosprávneho kraja, ktorá preskúmava kandidátne listiny a registruje kandidátov zistí, že kandidát súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Doplnením ustanovenia sa precizuje postup volebnej komisie samosprávneho kraja pri registrácii kandidátnych listín. Ak kandidát vyhlásenie nepripojí, kandidátna listina nemôže byť zaregistrovaná.
K bodu 6:
Zmena súvisí s vypustením ustanovenia o druhom kole volieb predsedu samosprávneho kraja.
K bodu 7:
Zmenou sa ustanoví pôsobnosť príslušnej komisie, ktorá zisťuje výsledky volieb poslancov vo volebnom obvode.
K bodom 8 a 9:
Zmena súvisí s vypustením ustanovenia o druhom kole volieb predsedu samosprávneho kraja.
K. čl. II
K bodom 7 a 8:
5
Zmena súvisí s navrhovanou novelou zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa voľby predsedu samosprávneho kraja vykonajú len v jednom kole.
K. čl. III
Navrhuje sa aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, teda v dostatočnom časovom predstihu pred vyhlásením volieb do orgánov samosprávnych krajov.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
6
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vladimír Faič, Martin Glváč, Tibor Glenda, Gábor Gál, Andrej Hrnčiar, Dušan Jarjabek, Martin Nemky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Poznatky z aplikácie zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a potreba úpravy spôsobu voľby predsedu samosprávneho kraja
3. Ciele a výsledný stav
Vypustenie druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov
4. Dotknuté subjekty
Kandidujúce subjekty, voliči, volebné orgány
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
7
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
martin.glvac @nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK