NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________
(Návrh)
Z Á K O N
z ............ 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Za § 195 sa vkladajú nové § 195a až 195d, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Konanie volieb
do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase
§195a
(1)Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v jeden deň v rovnakom čase; to sa nevzťahuje na voľby vyhlásené podľa § 149 ods. 3 a voľby vyhlásené podľa § 181 ods. 3.
(2)Po vykonaní volieb podľa odseku 1 prvej vety sa ako prvé zisťujú výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí; výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov sa zisťujú v nasledujúci deň po oznámení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí štátnou komisiou.
(3)V rozhodnutí o vyhlásení volieb predseda Národnej rady Slovenskej republiky okrem skutočností podľa § 20 ods. 2 uvedie aj deň a čas kedy sa začnú zisťovať výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.
(4)Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov sa vzťahujú šiesta a siedma časť, ak v odseku 5 a v § 195b, 195c a 195d nie je ustanovené inak.
(5)Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 1 prvej vety
a)volebné okrsky a volebné miestnosti utvorené pre voľby do orgánov samosprávy obcí platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
b)obec odovzdá okrskovej volebnej komisii zoznam voličov vyhotovený podľa § 11 osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
c) informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený obec zverejní osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; rovnakým spôsobom obec postupuje aj pri doručovaní oznámenia podľa § 21 ods. 3,
d)volebná schránka, prenosná volebná schránka, hlasovacie lístky, obálky a tlačivá zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí musia byť farebne odlíšené od volebnej schránky, prenosnej volenej schránky, hlasovacích lístkov, obálok a tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
e)obec a v deň konania volieb okrsková volebná komisia na základe žiadostí voličov o hlasovanie mimo volebnej miestnosti vyhotoví osobitne zoznam tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne zoznam tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
§ 195b
(1)Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa § 195a odsek 1 prvej vety, okrsková volebná komisia utvorená pre voľby do obecného zastupiteľstva plní aj úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov;
(2)Ak politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, nemá v okrskovej volebnej komisii zastúpenie, môže delegovať do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(3)Okrsková volebná komisia utvorená podľa odseku 1 plní úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí podľa § 181 ods. 3.
(4)Okrsková volebná komisia utvorená podľa odsekov 1 a 2 plní úlohy okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa § 149 ods. 3.
§ 195c
(1)Po skončení hlasovania začnú volebné komisie zisťovať výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí.
(2)Okrsková volebná komisia zapečatí pred začatím zisťovania výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku, do ktorej vkladali voliči hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; spolu
so zapečateným zoznamom voličov a zapečatenými nepoužitými hlasovacími lístkami a obálkami určenými pre voľby do orgánov samosprávnych krajov ich odloží vo volebnej miestnosti tak, aby sa zabránilo manipulácii s nimi.
(3)Okrsková volebná komisia po skončení činnosti podľa § 185 ods. 2 zapečatí volebnú miestnosť.
(4)Ochranu zapečatených volebných miestností do zisťovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov zabezpečí Policajný zbor.
195d
(1)Okrsková volebná komisia začne zisťovať výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v čase uvedenom v rozhodnutí o vyhlásení volieb potom, čo členovia okrskovej volebnej komisie overili neporušenosť pečatí na volebnej miestnosti a na volebných schránkach.
(2)Výsledky overenia neporušenosti pečatí uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
(3)Ak okrsková volebná komisia zistí, že pečate na volebnej miestnosti alebo na volebných schránkach boli porušené, oznámi túto skutočnosť bezodkladne Policajnému zboru; okrsková volebná komisia o tom uvedie záznam v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
(4)Ak okrsková volebná komisia zistí, že pečate na volebných schránkach boli porušené, výsledky volieb v tomto okrsku nezisťuje; okrsková volebná komisia doručí obvodnej volebnej komisii len zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku podľa odseku 3.
Čl. II
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 1 sa za písmeno c) dopĺňa nové písmeno d), ktoré znie:
„d) na funkciu predsedu samosprávneho kraja a zároveň funkciu starostu obce alebo primátora mesta spolu najviac 250 000 eur.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Novela Ústavy Slovenskej republiky zakotvila v osobitnom článku predĺženie volebného obdobia orgánov vyšších územných celkov, čím vytvorila podmienky pre prijatie zmien zákona o podmienkach výkonu volebného práva na to, aby sa voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022 mohli konať v rovnakom termíne.
Navrhovaná zmena zákona o podmienkach výkonu volebného práva a s tým súvisiace zmeny v zákone o volebnej kampani vytvárajú zákonné podmienky na to, aby sa voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí mohli konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. V rovnakom čase sa vykonajú vždy voľby vyhlásené na pravidelné štvorročné volebné obdobie.
Pre voliča navrhovaná zmena znamená voliť tieto orgány v jeden deň, na rovnakom mieste, čo mu v konečnom dôsledku nielen usporí čas, ale najmä zvýši záujem vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch.
Pre kandidátov a politické strany zmena prinesie lepšie podmienky pri vytváraní volebných programov, pri vyberaní kandidátov a je predpoklad že aj zvýši záujem voliča o voľby do orgánov územnej samosprávy, čím sa posilní mandát zvolených funkcionárov.
Voľby do orgánov územnej samosprávy sa nebudú vykonávať v rovnakom čase vtedy, ak je potrebné vyhlásiť voľby z dôvodu uprázdnenia mandátu predsedu samosprávneho kraja, poslanca samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta alebo poslanca mestského alebo miestneho zastupiteľstva počas volebného obdobia.
Realizácia navrhovaného zákona nepredpokladá výrazné úspory verejných prostriedkov a nemá vplyv na životné prostredie ani na zamestnanosť. Pokiaľ ide o finančnú stránku na spoločné voľby budú vynakladané takmer rovnaké prostriedky ako tomu bolo doteraz, mierne úspory na materiálnom a technickom zabezpečení volieb, odmenách členov okrskových komisií však nemožno v súčasnosti presne vyčísliť. Zvýšené prostriedky si však vyžiada súčinnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní ochrany volebných miestností.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
Ustanovuje sa pravidlo, že voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí sa vykonajú v rovnaký deň a v rovnakom čase. Toto pravidlo sa nevzťahuje na voľby vyhlásené z dôvodu uprázdnenia mandátu počas volebného obdobia.
Na vykonanie spoločných volieb nemožno komplexne uplatňovať ustanovenia šiestej a siedmej časti zákona, ktoré určujú postupy pri vykonaní volieb do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí. Preto sa upravujú odlišnosti na utváranie okrskových volebných komisií, informovanie voličov a najmä činnosť okrskovej volebnej komisie, ktorá bude spoločná pre obidva druhy volieb.
Zároveň sa ustanovuje spôsob zisťovania výsledkov volieb. Keďže voľby sa vykonajú v jeden deň a v jednej volebnej miestnosti, navrhuje sa postup volebných komisií pri zisťovaní výsledkov tak, aby bola zabezpečená všeobecná dôvera voličov vo výsledky volieb. Vzhľadom na čas vykonania volieb, ktoré sa končia o 22,00 hod. nemožno pri zisťovaní výsledku volieb postupovať tak, ako keby sa konali voľby samostatne.
Navrhuje sa, aby sa najprv vykonalo sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávy obcí z dôvodu, že okrskové volebné komisie podľa zápisníc z predchádzajúcich volieb končia svoju činnosť spravidla v skorých ranných hodinách. Keďže členovia okrskových komisií svoju činnosť vykonávajú nepretržite od 5,00 hod ráno v sobotu do ranných hodín v nedeľu nie je fyzicky možné kontinuálne pokračovať v sčítavaní hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Sumarizačné útvary vyhotovujú zápisnice o výsledku volieb do obcí v doobedňajších hodinách v nedeľu.
Z vyššie uvedených dôvodov sa navrhuje, aby sa volebné komisie zišli opätovne za účelom zisťovania výsledkov volieb do VÚC až nasledujúci deň, t. j. v pondelok.
Navrhovaný postup vytvára pre členov okrskových a ďalších volebných komisií nevyhnutný čas na odpočinok. Zároveň je potrebné zaistiť bezpečnosť odložených hlasovacích lístkov, ktorú budú zabezpečovať orgány Policajného zboru.
Pokiaľ ide o poznatky z krajín Európskej únie, možno konštatovať, že pre právny poriadok Slovenskej republiky nemožno prevziať do praxe žiadny z existujúcich modelov. Tieto modely založené buď na tom, že niektoré výsledky sa zisťujú po uplynutí viacerých dní, voľby sa konajú spravidla v pracovný deň a nezisťujú sa v okrskoch ale v tzv. sčítacích centrách. Pri inom modeli sa síce výsledky zisťujú v jeden deň, ale samotné voľby sa konajú počas dvoch dní a končia v sobotu o 14,00 hod. (Česká republika) V prípade Českej republiky ide o spojenie volieb do obcí a do jednej tretiny senátu.
Okrskovej volebnej komisii sa ukladajú povinnosti súvisiace s osobitným postupom pred zisťovaním výsledkov volieb, pri zisťovaní výsledkov volieb, ako aj postup v nasledujúci pracovný deň pri kontrole neporušenosti pečatí na volebných miestnostiach a na volebných schránkach. Tak ako doteraz aj pri týchto voľbách budú podrobné pokyny pre volebné komisie upravené metodikou ministerstva vnútra a orgánov štátnej štatistiky.
K čl. II
V súvislosti s navrhovanou zmenou zákona o konaní volieb do orgánov územnej samosprávy v jeden deň a v rovnakom čase sa navrhuje upraviť v zákone o volebnej kampani limit pre nezávislého kandidáta vo voľbách do orgánov územnej samosprávy pre prípad, že by kandidoval na funkciu predsedu samosprávneho kraja a zároveň na funkciu starostu obce alebo primátora mesta. V tomto prípade sa navrhuje, aby tento nezávislý kandidát mohol použiť na volebnú kampaň spolu najviac 250 tis. eur.
K čl. III
Navrhuje sa, aby zmena volebných pravidiel nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Takto určená účinnosť totiž nezasiahne do procesu prípravy volieb do vyšších územných celkov v roku 2017.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vladimír Faič, Martin Glváč, Tibor Glenda, Gábor Gál, Andrej Hrnčiar, Dušan Jarjabek, Martin Nemky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Nízka účasť voličov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov
3. Ciele a výsledný stav
Zabezpečiť, aby sa voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v jeden deň konali v jeden deň a v rovnakom čase
4. Dotknuté subjekty
Kandidujúce subjekty, voliči, volebné orgány
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Martin.glvac @nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK