D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa predkladáme s cieľom zabezpečiť a sprehľadniť spravovanie majetku štátu v rámci povinného zverejňovania zmlúv ktorých účastníkom je Slovenský pozemkový fond aj zverejňovanie katastrálneho územia, parcely a ceny pozemku pri predaji alebo prevode nehnuteľnosti, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude predmetom vnútro-komunitárneho pripomienkového konania.
Osobitná časť
K Čl. I
Slovenský pozemkový fond spravuje majetok štátu a je verejným záujmom, aby s týmto majetkom hospodárilo transparentne, bez špekulácií.
K Čl. II
V ustanovení sa navrhuje účinnosť zákona od 1. februára 2017.