NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
ZÁKON
z ................. 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z, zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z.. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 34 odsek 17 znie :
,,(17) Pozemkový fond na svojej internetovej stránke zverejní zmluvu, ktorej je účastníkom, do piatich pracovných dní od jej podpisu zmluvnými stranami.
1. Vo zverejnení zmluvy23hb)podľa osobitného predpisu o fyzickej osobe uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, katastrálne územie, číslo parcely a cenu pozemku; rodné číslo sa nezverejňuje23hc),
2. Vo zverejnení zmluvy o prevode nehnuteľností na inú osobu uvedie
a) o fyzickej osobe uvedie meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, katastrálne územie, číslo parcely a cenu pozemku; rodné číslo sa nezverejňuje23hc),
b) o právnickej osobe uvedie názov, sídlo, identifikačné číslo, katastrálne územie, číslo parcely a cenu pozemku.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. február 2017.