NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 427/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V Čl. 89 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak je zvolený predseda Národnej rady Slovenskej republiky členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich bezprostredne po zvolení do funkcie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky nesmie vystupovať v mene politickej strany alebo politického hnutia alebo pôsobiť v ich prospech. Obmedzenia podľa prvej vety a druhej vety sa vzťahujú na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky aj počas jedného roka od skončenia výkonu jeho funkcie.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.V Čl. 90 ods. 2 sa slová „čl. 89 ods. 3“ nahrádzajú slovami „čl. 89 ods. 4“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.