NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1507/2016
262
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z.o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z.a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informáciío finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov(tlač 185)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z.a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informáciío finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter Š u c a v. r.
Silvia S h a h z a d v. r.