NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1494/2016
176a
S p r á v a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (tlač 176) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (tlač 176) v druhom čítaní.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 168 zo 7. septembra 2016 pridelila vládny
návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
(tlač 176)
na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny
návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
(tlač 176)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 71 zo 4. októbra 2016 schváliť.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V čl. I § 3 ods. 4 sa za slovo „vyplýva“ vkladajú slová „zo skutočností uvedených žalobcom a“.
Precizuje sa právna úprava preukazovania dôvodnosti nároku aj o tvrdenia žalobcu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V čl. I § 3 ods. 7 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a vkladá sa nové písmeno c), ktoré znie:
„c) návrh podávajú viacerí žalobcovia a nemajú spoločného zástupcu, alebo“.
Ostávajúce písmená sa primerane prečíslujú.
3
Upravuje sa pravidlo o nevyhnutnosti spoločného zástupcu pri aktívnom procesnom spoločenstve. Aj keď z procesného hľadiska ide o ojedinelú situáciu, nedostatok pravidla by spôsoboval viacero komplikácii pri efektivite komunikácie súdu so žalobcami.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3. V čl. I § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o neprípustnosť podľa § 3 ods. 7 a návrh možno prejednať ako žalobu podľa Civilného sporového poriadku“.
V upomínacom konaní je prípustné uplatňovať len právo na zaplatenie peňažného nároku. Z dôvodu efektivity konania je preto potrebné, aby žalobca prostredníctvom návrhu na začatie upomínacieho konania neuplatňoval také nároky, ktoré by neboli v takomto konaní prejednateľné.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4. V čl. I § 9 ods. 1 sa vypúšťa slovo „predpísaným“.
Účelom navrhovanej zmeny je upustiť od formalizovaného chápania odporu a umožniť posudzovať odpor vždy podľa obsahu a nie formy, ak je tento podávaný inak ako elektronickými prostriedkami. Pri elektronickom odpore sa naďalej bude vyžadovať predpísaný formulár.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5. V čl. I § 11 odsek 2 znie:
„(2) Ak sa odpor podáva elektronickými prostriedkami, musí byť podaný prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.4)“.
Účelom navrhovanej zmeny je upustiť od formalizovaného chápania odporu a umožniť posudzovať odpor vždy podľa obsahu a nie formy, ak je tento podávaný inak ako elektronickými prostriedkami. Pri elektronickom odpore sa naďalej bude vyžadovať predpísaný formulár.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
6. V čl. I § 12 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) elektronickými prostriedkami inak ako podľa § 11 ods. 2,“.
Účelom navrhovanej zmeny je upustiť od formalizovaného chápania odporu a umožniť posudzovať odpor vždy podľa obsahu a nie formy, ak je tento podávaný inak ako elektronickými prostriedkami. Pri elektronickom odpore sa naďalej bude vyžadovať predpísaný formulár.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7. V čl. I § 13 ods. 3 písm. a) sa slová „žalovaný je fyzickou osobou“ nahrádzajú slovami „žalovaný, ktorý je fyzickou osobou“.
Legislatívno-technické upresnenie textu ustanovenia v kontexte predvetia odseku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8. V čl. I § 13 ods. 3 písm. b) sa za slová „priznaný nárok“ vkladá čiarka a slová „vrátane náhrady trov konania,“.
Precizuje sa obsah pojmu „priznaný nárok“, tak aby nebolo sporné, že zahŕňa aj náhradu trov konania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9. V čl. I § 13 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,“.
Z dôvodu správneho systematického zaradenia pravidla je ho potrebné vypustiť. Ide o pravidlo pre rozhodovanie súdu o podmienkach jednotlivých splátok.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10. V čl. I § 13 odsek 5 znie:
„(5) Ak súd žiadosti vyhovie, určí podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku. Na tento účel súd odpočíta od výšky nároku žalobcu ku dňu podania žiadosti výšku prvej splátky a zvyšok nároku žalobcu s výnimkou poslednej splátky rozvrhne rovnomerne. Poslednú splátku čo do výšky neurčuje. V poslednej splátke je žalovaný povinný zaplatiť zvyšnú časť nároku, vrátane toho, čo prirástlo počas plnenia jednotlivých splátok. Nesplnenie
5
čo i len jednej zo splátok včas za následok stratu výhody splátok. Ustanovenie § 263 Civilného sporového poriadku sa v prípade povolenia plnenia v splátkach nepoužije.“.
Z dôvodu existencie odlišných pravidiel pre započítavanie čiastočných plnení v normách obchodného a občianskeho práva je potrebné upraviť pravidlá pre určenie podmienok a výšky jednotlivých splátok. Z obdobného dôvodu nie je možné pri vyhovení žiadosti aplikovať pravidlo o platobnom mieste pre náhradu trov konania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11. V čl. I § 15 ods. 3 sa slová „Ak tento zákon v § 6 ods. 1 písm. a) neustanovuje inak, na“ nahrádzajú slovom „Na“.
Precizovanie právnej úpravy s ohľadom na zmenu v § 6 ods. 1 písm. a).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12. V čl. I § 15 ods. 4 písm. i) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa písmeno j), ktoré znie:
„j) uplatnenie nárokov, o ktorých nemožno rozhodovať v konaní, vrátane návrhov na neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenie.“.
V upomínacom konaní je prípustné uplatňovať len právo na zaplatenie peňažného nároku. Žalobca by nemal uplatňovať také nároky, ktoré by neboli v takomto (skrátenom) konaní prejednateľné.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13. V čl. II sa doterajší novelizačný bod označuje ako prvý bod a dopĺňajú sa druhý a tretí novelizačný bod, ktoré znejú:
„2. V sadzobníku súdnych poplatkov položke 20a sa poznámka dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. V upomínacom konaní a v exekučnom konaní sa poplatok podľa tejto položky neplatí.“.
3. V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 20b dopĺňa poznámkou, ktorá znie:
„Poznámka:
V upomínacom konaní a v exekučnom konaní sa poplatok podľa tejto položky neplatí.“.“.
6
Z povahy dotknutých konaní (podpora elektronizácie) nie je vhodné, aby sa v nich uplatňovali dotknuté súdne poplatky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14. V čl. IV sa slovo „januára“ nahrádza slovom „februára“.
Navrhuje sa o jeden mesiac posunúť účinnosť zákona z dôvodu vytvorenia materiálnych a organizačných predpokladov pre jeho riadne uplatňovanie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 až 14), s návrhom schváliť.
V.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny
návrh zákona o upomínacom
konaní a o doplnení niektorých zákonov (tlač 176)
schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu
zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v druhom
čítaní (tlač 176a)
bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 83 z 11. októbra 2016.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajkyňu Oľgu Nachtmannovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona
7
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 11. októbra 2016