ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
21. schôdza
Číslo: CRD-1494/2016
83
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. októbra 2016
k správe Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 176a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s c h v a ľ u j e
správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 176a) ;
B. p o v e r u j e
spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Oľgu Nachtmannovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák