Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1516/2016
191a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 182 z 8. septembra 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 74 zo 4. októbra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 59 zo 4. októbra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 43 zo 4. októbra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 31 zo 4. októbra 2016.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 1 písm. c) sa slová „podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 5“.
Ide o úpravu vnútorného odkazu na ustanovenie zákona, ktoré upravuje oblasti medzinárodných sankcií.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I § 2 písm. a) sa slová „v predpisoch podľa písm. b)“ nahrádzajú slovami „v predpisoch o medzinárodnej sankcii podľa písmena b)“.
Navrhuje sa formulačná úprava textu vzhľadom na pojem definovaný v § 2 písm. b), zároveň sa upravuje vnútorný odkaz.
3
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I § 2 písm. d) sa slová „pracovnou skupinou EÚ“ nahrádzajú slovami „pracovnou skupinou Európskej únie“. V tejto súvislosti sa v celom texte zákona slová „pracovná skupina EÚ“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „pracovná skupina Európskej únie“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na bod 8 legislatívno-technických pokynov legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa formulačne upravuje znenie vymedzeného pojmu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I § 2 písm. u) sa za slová „Zbierke zákonov“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Navrhuje sa doplniť oficiálny názov publikačného orgánu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I § 4 ods. 2 sa slovo „ma“ nahrádza slovom „má“.
Ide o formulačnú úpravu textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
6.V čl. I § 4 ods. 7 sa slová „(ďalej len „Ministerstvo zahraničných vecí“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“)“ a slová „(ďalej len „Ministerstvo vnútra“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“. V tejto súvislosti sa vykoná úprava § 21 ods. 7 a 8.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava zavedenej legislatívnej skratky vzhľadom na bod 8 legislatívno-technických pokynov podľa ktorého sa legislatívny skratka začína malým písmenom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „za účelom“ nahrádzajú slovami „na účely“.
Navrhuje sa formulačné úprava textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I § 10 ods. 3 písm. b) sa slová „akcie organizovanom“ nahrádzajú slovami „akcii organizovaných“.
Ide o formulačné spresnenie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
9.V čl. I § 11 ods. 2 sa slovo „oznámenie“ nahrádza slovom „oznámenia“.
Ide o formulačné spresnenie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I § 12 úvodnej vete sa slová „bez omeškania“ nahrádzajú slovami „bezodkladne“.
Ide o spresnenie vyjadrenia skutočnosti, kedy sa právny úkon vykonať po prvýkrát.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I § 13 ods. 3 sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o správnom konaní“.
Navrhuje sa spresnenie odkazu na zákon o správnom konaní.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I § 13 ods. 9 sa slová „V prípade porušenia“ nahrádzajú slovami „Ak dôjde k porušeniu“.
Ide o formulačné spresnenie podmienky vyjadrenej v ustanovení.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
6
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V čl. I § 14 ods. 2 úvodnej vete sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovami „sú povinní“.
Navrhuje sa formulačné spresnenie textu tak, aby sa ustanovená povinnosť týkala oboch subjektov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I § 14 ods. 4 sa slová „Ak je vzhľadom na okolnosti nevyhnutné pre zachovanie hodnoty zaisteného majetku“ sa nahrádzajú slovami „Ak je vzhľadom na zachovanie hodnoty zaisteného majetku nevyhnutné“.
Navrhuje sa formulačná úprava ustanovenia tak, aby objektívne vyjadrovala skutočnosti za ktorých je možné zaistený majetok predať.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I § 15 ods. 4 sa slovo „odseku“ nahrádza slovom „odsekov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
7
16.V čl. I § 15 ods. 4 druhej vete sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „príslušný orgán štátnej správy“.
Ide o formulačnú úpravu textu ktorej účelom je doplniť do ustanovenia subjekt viazaný ustanovenou povinnosťou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I § 16 ods. 2 sa slovo „prípadne“ nahrádza slovom „alebo“.
Vzhľadom na jednoznačnosť vyjadrenia alternatívy v texte ustanovenia sa navrhuje formulačné úprava ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V čl. I § 18 ods. 3 sa slová „bez omeškania“ nahrádzajú slovami „bezodkladne“ a slová „za účelom“ sa nahrádzajú slovami „na účely“.
Ide o spresnenie vyjadrenia skutočnosti, kedy sa právny úkon vykonať po prvýkrát a navrhuje sa formulačná úprava textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. I § 19 ods. 1 sa slovo „oprávnené“ nahrádzajú slovom „oprávnení“ a slová „osobitného predpisu“ sa nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov“.
8
Navrhuje sa formulačné spresnenie textu ustanovenia a odkazu na zákon o ochrane osobných údajov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.V čl. I § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „len vtedy“, slovo „prípadne“ nahrádza slovom „alebo“ a slová „osobitným predpisom“ sa nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi“.
Navrhuje sa vypustiť slová pre nadbytočnosť, spresňuje sa vyjadrenie alternatívy v ustanovení a spresňuje sa odkaz na demonštratívny výpočet právnych predpisov citovaných v poznámke pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V čl. I § 19 ods. 4 písm. a) prvom bode, šiestom bode, ôsmom bode, jedenástom bode, trinástom bode a písm. b) prvom, piatom, šiestom, deviatom, trinástom, štrnástom, pätnástom a šestnástom bode sa slovo „prípadne“ nahrádza slovom „alebo“.
Spresňuje sa vyjadrenie alternatívy v texte ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V čl. I § 19 ods. 4 písm. a) trinástom bode sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo manželky“ a v § 19 ods. 4 písm. b) trinástom bode sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo manželky“ a slová „a jeho“ sa nahrádzajú slovami „a ich“.
9
Navrhuje sa spresnenie ustanovenia tak, aby bolo možné poskytovať údaje aj o manželke fyzickej osoby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.V čl. I § 25 ods. 1 slová „konanie“ nahrádzajú slovami „konania začaté a“.
Ide o formulačnú úpravu prechodného ustanovenia tak, aby zahŕňalo aj konania, ktoré boli do nadobudnutia účinnosti začaté.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, s odporúčaním gestorského výboru s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 54 z 11. októbra 2016.
10
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 11. októbra 2016
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti