Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1518/2016
172a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 191 z 12. septembra 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 75 zo 4. októbra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 44 zo 4. októbra 2016.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bode 6 § 23b ods. 1 sa slovo „deviatich“ nahrádza číslom „9“ a slovo „dvanástich“ sa nahrádza číslom „12“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súlade s bodom 6 legislatívno-technických pokynov Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Ak sa v jednom ustanovení uvádzajú základné číslovky od 1 do 10 a nad 10, vypisujú sa číslicami.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I bode 6 § 23c ods. 1 sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“.
Ide o formulačnú úpravu textu v súlade s terminológiou používanou v platnom texte zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
3.V čl. I bode 14 prílohe č. 3 prvej skupine porušení B4 a B8 sa v časti „druh porušenia“ slová „prestávky/odpočinku“ nahrádzajú slovami „prestávky alebo bez odpočinku“.
Vzhľadom na zrozumiteľnosť textu sa navrhuje jeho formulačná úprava a to aj v súlade s terminológiou použitou v prílohe č. 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I bode 14 prílohe č. 3 prvej skupine porušení E6, E7 a druhej skupine porušení H15 sa v časti „druh porušenia“ slovo „pokiaľ“ a slovo „pričom“ nahrádza slovom „ak“.
Navrhuje sa úprava textu ustanovenia tak, aby jednoznačne vyjadrovala podmienku, za splnenia ktorej sa bude ustanovenie aplikovať.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I bode 14 prílohe č. 3 druhej skupine porušení H2, H5 a H9 sa v časti „druh porušenia“ slová „a/alebo“ nahrádzajú slovom „alebo“.
Navrhuje sa úprava textu ustanovenia tak, aby jednoznačne vyjadrovala skutkovú podstatu porušenia dotknutých predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I bode 15 úvodná veta znie: „Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:“, a 9. bod sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa z predmetnej prílohy vypúšťa priamo uplatniteľný právne záväzný akt
4
EÚ, nakoľko v uvedenom zozname sa uvádzajú iba právne záväzné akty, ktoré členské štáty povinné prebrať do svojich právnych poriadkov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. II bode 1 poznámka pod čiarou k odkazu 11bca znie:
11bca) Napríklad čl. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).“.
Legislatívno-technická úprava spočívajúca vo vypustení odkazu, ktorý nesúvisí s príslušným ustanovením.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. II bode 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 11i v okrúhlej zátvorke sa za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8“ dopĺňa bodkočiarka a slová „Ú. v. L 96, 31. 3. 2004“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zjednocuje zaužívaný spôsob citovania právne záväzných aktov EÚ.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, s odporúčaním gestorského výboru s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
5
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 55 z 11. októbra 2016.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 11. októbra 2016
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti