1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1505/2016
182a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182)
__________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 156 zo 6. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 68 zo dňa 4. októbra 2016)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 58 zo dňa 4. októbra 2016)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 5. bodu
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. .../2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
Ide o doplnenie relevantného právneho predpisu do poznámky pod čiarou vzhľadom na úplnosť odkazovanej právnej úpravy v práve a právnom poriadku SR, keďže zákon o dôveryhodných službách (PT 132) je vnútroštátnym implementačným opatrením k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, ktorý upravuje to, čo nariadenie (EÚ) č. 910/2014 výslovne ponecháva na vnútroštátnu úpravu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I, 8. bodu
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 prvá citácia znie:
„Zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Pripomienka aktualizuje znenie navrhovanej poznámky pod čiarou prostredníctvom zmeny zrušeného pôvodne citovaného zákona.
3
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I, 18. bodu
V 18. bode sa za slová „V § 50 ods. 1“ vkladajú slová „úvodnej vete“.
Legislatívno-technická pripomienka precizuje citovaný novelizačný bod.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I, 22. bodu
V 22. bode 50 ods. 9) sa druhé slovo „vrátení“ nahrádza slovom „použití daňového“.
Pripomienka zjednocuje navrhované znenie so znením ustanovenia § 79 ods. 1 Daňového poriadku, na ktorý § 50 ods. 9 priamo odkazuje.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I, 30. bodu
V 30. bode 60 ods. 4) sa slová „do 15 dní, odkedy“ nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa, keď“.
Legislatívno-technická pripomienka spresňuje predmetné ustanovenie v zmysle zavedenej praxe.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. I, 37. bodu
V 37. bode (§ 68a ods. 3) sa slovo „orgánu“ nahrádza slovami „správcovi dane“.
Pripomienka konkretizuje citované ustanovenie a zároveň použitý pojem harmonizuje s navrhovanými ustanoveniami § 68a.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
7.K čl. I, 44. bodu
V 44. bode sa za slovo „Nadpis“ vkladá slovo „pod“.
Legislatívno-technická pripomienka konkretizuje znenie novelizačného bodu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I, 49. bodu
V 49. bode 108 ods. 9) sa slová „Pri vedení daňového exekučného konania“ nahrádzajú slovami „Pri daňovej exekúcii“.
Pripomienka zjednocuje v zákone používané pojmy, napr. § 108 ods. 1 a § 109 ods. 1 Daňového poriadku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K čl. III, 3. bodu
V 3. bode 85 ods. 11) sa odkaz a poznámka pod čiarou 84a nahrádza odkazom a poznámkou pod čiarou 84aa.
Legislatívno-technická pripomienka správne upravuje označenie nového odkazu a poznámky pod čiarou s cieľom zamedziť ich duplicite.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (1 9) hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
5
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 79 z 11. októbra 2016.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Eduarda Adamčíka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 11. októbra 2016
Ladislav Kamenický, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet