1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1504/2016
180a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 153 zo 6. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 64 zo dňa 4. októbra 2016)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 56 zo dňa 4. októbra 2016)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 49 zo dňa 4. októbra 2016)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa slová „písm. a) až l), o)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až l) a o)“.
Citácia sa zosúlaďuje s platným a účinným znením § 1 ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z..
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Gramatická úprava. Dopĺňa sa chýbajúca čiarka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I bod 13
V čl. I bode 13 v § 7 ods. 19 sa nad slovom „banky“ vypúšťa odkaz „17“.
Vypustenie nesprávneho odkazu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
4.K čl. I bod 13
V čl. I bode 13 v § 7 ods. 22, ods. 32 písm. b) a ods. 36 sa slovo „doby“ nahrádza slovom „lehoty“.
Zosúladenie terminológie návrhu zákona so zákonom č. 129/2010 Z. z.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I bod 20
Doterajší bod 20 znie:
„20. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; to neplatí, ak prechádza alebo sa postupuje pohľadávka so všetkými právami s ňou spojenými a
a)prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru a
b)ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver na blízku osobu21aa) spotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
21aa) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.“.
Súčasne sa vykoná súvisiaca legislatívno-technická úprava v bode 21, kde sa v úvodnej vete slová „odsek 2“ nahradia slovami „odsek 3“ a v označení odseku sa číslo „2“ nahradí číslom „3“ a v bode 22, kde sa v úvodnej vete slová „odsekom 3“ nahradia slovami „odsekom 4“ a v označení odseku sa číslo „3“ nahradí číslom „4“.
Nový odsek 2 v § 17 bolo potrebné zaviesť z dôvodu nemožnosti kumulatívnosti všetkých výnimiek týkajúcich sa prevádzania práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere na tretiu osobu. Doterajšie písmená a) a b) v odseku 1 ustanovujú podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené, aby bol možný prechod alebo postúpenie pohľadávky. Dopĺňanú výnimku, ktorá upravuje prechod alebo postúpenie na blízke osoby je však potrebné aplikovať iba v spojitosti a v situáciách, ak ide o zosplatnenú pohľadávku.
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2017.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
6.K čl. I bod 22
V čl. I bod 22 § 17 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
Navrhuje sa vypustiť výnimku z povinnosti oznámiť postúpenie pohľadávky pre jej negatívne dopady na informovanosť spotrebiteľov o tom, kto je majiteľom pohľadávky. Uvedená výnimka je zneužiteľná a v rozpore so všeobecnou zásadou povinnosti oznámiť postúpenie pohľadávky povinnému.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I bod 22
V čl. I bode 22 v § 17 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 22aa a poznámka pod čiarou k odkazu 22aa.
Vypúšťa sa nadbytočný odkaz, keďže samotný návrh zákona upravuje osobitný spôsob informovania, ktorý je podrobnejší ako všeobecná úprava uvedená v poznámke pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I bod 28
V čl. I bode 28 v § 20a ods. 3 písm. d) sa slovo „získanom“ nahrádza slovom „dosiahnutom“.
Zjednocuje sa terminológia návrhu zákona so zákonom č. 129/2010 Z. z., v ktorom sa používa spojenie „doklad o dosiahnutom vzdelaní“.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K čl. I bod 41
V čl. I bode 41 v § 20d ods. 3 písm. d) sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „h) a i)“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu. Ako je uvedené v dôvodovej správe na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 20d ods. 1 písm. d) je potrebné splniť podmienky týkajúce sa prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami a právneho poriadku štátu, na ktorého území skupina úzke väzby, t. j. podmienky uvedené v § 20a ods. 1 písm. h) a i).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
5
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.K čl. I bod 44
V doterajšom bode 44 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 10“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vloženie nových odsekov 4 a 5 v § 23. Predmetná úprava zahrňuje všetky odseky, ktoré v zákone o spotrebiteľských úveroch zavádzajú osobitnú úpravu dohľadu nad dodržiavaním povinností veriteľa, ktorá sa odlišuje od zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2017.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.K čl. I bod 45
Doterajší bod 45 znie:
„45. V § 23 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Ak Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom bez povolenia vyžadovaného týmto zákonom, Národná banka Slovenska na účely preskúmania tohto podozrenia je v súlade s osobitným predpisom22a) oprávnená od dotknutej osoby vyžiadať si informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia určené Národnou bankou Slovenska.
(5) Dotknutá osoba podľa odseku 4 je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť Národnej banke Slovenska ňou vyžiadané informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, a to v požadovanej forme, podobe, štruktúre a termíne; Národná banka Slovenska je tiež oprávnená a dotknutá osoba je povinná umožniť Národnej banke Slovenska overiť si tieto informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia priamo na mieste u dotknutej osoby. Na postup Národnej banky Slovenska a dotknutej osoby pri zisťovaní a preskúmavaní podozrenia o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,22a) pričom dotknutá osoba povinnosti a postavenie dohliadaného subjektu podľa osobitného predpisu.22a)“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa jednoznačne a prehľadnejšie ustanovujú povinnosti osôb vymedzených v odseku 4.
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2017.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6
12.K čl. I bod 46
V doterajšom bode 46 úvodnej vete a v označení odseku sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“ a v novooznačenom odseku 6 sa slová „4, môže jej uložiť“ nahrádzajú slovami „5, uloží jej“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vloženie nových odsekov 4 a 5 v § 23. Zmena je zavedená z dôvodu jasnej špecifikácie odkazu na porušovanú povinnosť. Zmena z možnosti uložiť pokutu na povinnosť uloženia pokuty zabezpečí čo najdôslednejšie postihovanie porušených povinností Národnou bankou Slovenska.
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2017.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.K čl. I bod 47
V doterajšom bode 47 sa slová „6 8“ nahrádzajú slovami „7 9“ a slová „a 5“ sa nahrádzajú slovami „a 6“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vloženie nových odsekov 4 a 5 v § 23.
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2017.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.K čl. I bod 48
V doterajšom bode 48 úvodnej vete a v označení odsekov sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“ a číslo „10“ sa nahrádza číslom „11“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vloženie nových odsekov 4 a 5 v § 23.
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2017.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.K čl. I
V čl. I sa za bod 52 vkladá nový bod 53, ktorý znie:
„53. V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „15 až 17“ nahrádzajú slovami „16 až 18“.“
V súvislosti s vložením nového bodu sa doterajšie body primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 12 návrhu zákona (vloženie nového odseku v § 7).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
7
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.K čl. II bod 7
V čl. II bode 7 v § 8 ods. 31 písm. b) a ods. 34 sa slovo „doby“ nahrádza slovom „lehoty“.
Zosúladenie terminológie návrhu zákona so zákonom č. 90/2016 Z. z.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.K čl. II bod 9
V čl. II bode 9 v úvodnej vete k poznámkam pod čiarou sa za slovo „Poznámky“ vkladajú slová „pod čiarou“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.K čl. III bod 2
V čl. III bode 2 v § 91 ods. 12 sa nad slovom „povinnosti“ odkaz 87e)“ označuje ako odkaz 86h)“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz 87f)“ označuje ako odkaz 86i)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava. V zmysle legislatívnych pravidiel sa odkazy číslujú priebežne a ak sa vkladá nový odkaz, označí sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza a pripojením malého písmena abecedy. Nové odkazy sa vkladajú medzi odkaz 86g v § 91 ods. 11 a odkaz 87 v § 92 ods. 3.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.K čl. III bod 3
V čl. III bode 3 v § 92 ods. 8 prvej vete sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“.
8
Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.K čl. IV
V čl. IV sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „čl. I bodov 26, 40 a 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2017 a“, za číslo 3 sa vkladá čiarka a slová „a 8“ sa nahrádzajú slovami „8 a 9“.
Odkladá sa účinnosť bodov 26, 40 a 51, keďže 1. januára 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 389/2015 Z. z., ktorý v čl. VIII tiež novelizuje ustanovenia novelizované v bodoch 26, 40 a 51 návrhu zákona. Súčasne sa do ustanovenia o účinnosti dopĺňa chýbajúci novelizačný bod 9. Bod 8 je iba legislatívno-technickou úpravou, na ktorú nadväzuje úprava v bode 9.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 20 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 77 z 11. októbra 2016.
9
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Radovana Baláža, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 11. októbra 2016
Ladislav Kamenický, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet