Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
12. schôdza výboru
Číslo: CRD-1742/2016
36
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 10. októbra 2016
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o návrhu zákona podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A.k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za gestorský výbor pri rokovaní o návrhu zákona k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála , Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 271);
B.u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Dušana Bublavého, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
poslanca Igora Chomu, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní pre prípad neúčasti spravodajcu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky (z vážnych dôvodov);
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r
predseda výboru
Vladimír S l o b o d a
overovateľ výboru