NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1463/2016
188a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 175 z 8. septembra 2016 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) odporučili Národnej rady Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 51 zo 4. októbra 2016,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 60 zo 4. októbra 2016,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 17 zo 6. októbra 2016.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa pred doterajší text vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
,,1. V § 55 ods. 2 sa slovo „1,5-násobku“ nahrádza slovom „2-násobku“.
2. V § 58 ods. 3 sa slovo „1,5-násobku“ nahrádza slovom „2-násobku“.
3. V § 138 ods. 6, 7 a 9 sa slovo „5-násobok“ nahrádza slovom „7-násobok“.“.
V súvislosti s vložením nových bodov sa v názve vládneho návrhu zákona a v úvodnej vete čl. I slová „sa dopĺňa“ nahrádzajú slovami „sa mení a dopĺňa“.
V súvislosti s vložením nových bodov sa vykoná prečíslovanie nasledujúceho bodu a toto prečíslovanie sa premietne do čl. II o účinnosti.
Čl. II o účinnosti sa upraví tak, aby navrhované body nadobudli účinnosť 1. januára 2017.
Navrhuje sa zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity. Zároveň sa navrhuje zvýšenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok, t. j. nemocenského, materského, ošetrovného a vyrovnávacej dávky.
3
Výboru NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I úvodná veta vrátane nadpisu nad § 293dq znie: „Za § 293dp sa vkladajú § 293dq a 293dr, ktoré vrátane nadpisu nad § 293dq znejú:
Prechodné ustanovenia účinné od 30. októbra 2016
§ 293dq“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výboru NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I § 293dq ods. 1 sa za slovom „dávka“ 2x, za slovom „príplatku“ 2x, za slovami „ods. 9 a 10“ a v odseku 2 za slovom „bodu“ vypúšťajú čiarky.
Navrhuje sa vypustenie interpunkčných znamienok v súlade s pravidlami slovenského jazyka, čím dôjde k spresneniu navrhovaného textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výboru NR SR pre financie a rozpočet
Výboru NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I sa za § 293dq vkladá § 293dr, ktorý znie:
§ 293dr
(1) Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2017 je
a)8,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,
b)2,50 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
c)7,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
d)3 eurá, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
e)7,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,
f)2,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,
4
g)4 eurá, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
h)1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,
i)5,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
j)2,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
k)2,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
l)1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.
(2) Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 je 2 %.
(3) Ustanovenia § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 sa v roku 2016 neuplatňujú.“.
Od 6. septembra 2016 je známy údaj o medziročnom raste priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok 2016, ktorý je potrebný na výpočet pevnej sumy zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkových dávok a percenta zvýšenia úrazovej renty.
Vzhľadom na to, že známe všetky údaje potrebné na výpočet pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok, nie je potrebné v roku 2016 vydať osobitné opatrenie, ktorým sa ustanovia pevné sumy zvýšenia dôchodkových dávok a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017. Tieto konkrétne sumy zvýšenia a percento zvýšenia možno stanoviť priamo zákonom o sociálnom poistení.
Výboru NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
5
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 21 zo 6. októbra 2016.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Jozefa Buriana, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 6. októbra 2016
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru