VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD - 1463/201612. schôdza výboru
21
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 6. októbra 2016
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188a);
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Buriana, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová