VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1463/2016 12. schôdza výboru
17
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 6. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia schváliť;
C. p o v e r u j e
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD - 1463/2016Príloha k uzneseniu č. 17
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa pred doterajší text vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
,,1. V § 55 ods. 2 sa slovo „1,5-násobku“ nahrádza slovom „2-násobku“.
2. V § 58 ods. 3 sa slovo „1,5-násobku“ nahrádza slovom „2-násobku“.
3. V § 138 ods. 6, 7 a 9 sa slovo „5-násobok“ nahrádza slovom „7-násobok“.“.
V súvislosti s vložením nových bodov sa v názve vládneho návrhu zákona a v úvodnej vete čl. I slová „sa dopĺňa“ nahrádzajú slovami „sa mení a dopĺňa“.
V súvislosti s vložením nových bodov sa vykoná prečíslovanie nasledujúceho bodu a toto prečíslovanie sa premietne do čl. II o účinnosti.
Čl. II o účinnosti sa upraví tak, aby navrhované body nadobudli účinnosť 1. januára 2017.
Navrhuje sa zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity. Zároveň sa navrhuje zvýšenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok, t. j. nemocenského, materského, ošetrovného a vyrovnávacej dávky.
2.V čl. I úvodná veta vrátane nadpisu nad § 293dq znie: „Za § 293dp sa vkladajú § 293dq a 293dr, ktoré vrátane nadpisu nad § 293dq znejú:
Prechodné ustanovenia účinné od 30. októbra 2016
§ 293dq“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
3.V čl. I § 293dq ods. 1 sa za slovom „dávka“ 2x, za slovom „príplatku“ 2x, za slovami „ods. 9 a 10“ a v odseku 2 za slovom „bodu“ vypúšťajú čiarky.
3
Navrhuje sa vypustenie interpunkčných znamienok v súlade s pravidlami slovenského jazyka, čím dôjde k spresneniu navrhovaného textu.
4.V čl. I sa za § 293dq vkladá § 293dr, ktorý znie:
§ 293dr
(1) Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2017 je
a)8,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,
b)2,50 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
c)7,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
d)3 eurá, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
e)7,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,
f)2,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,
g)4 eurá, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
h)1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,
i)5,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
j)2,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
k)2,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
l)1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.
(2) Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 je 2 %.
(3) Ustanovenia § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 sa v roku 2016 neuplatňujú.“.
Od 6. septembra 2016 je známy údaj o medziročnom raste priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok 2016, ktorý je potrebný na výpočet pevnej sumy zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkových dávok a percenta zvýšenia úrazovej renty.
Vzhľadom na to, že známe všetky údaje potrebné na výpočet pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok, nie je potrebné v roku 2016 vydať osobitné opatrenie, ktorým sa ustanovia pevné sumy zvýšenia dôchodkových dávok a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017. Tieto konkrétne sumy zvýšenia a percento zvýšenia možno stanoviť priamo zákonom o sociálnom poistení.