Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
17. schôdza
1506/2016
70
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 4. októbra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 70
17. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I, 6. bodu
V 6. bode 79a ods. 4) sa slová „rozhodnutie o úroku“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o priznaní úroku“.
Pripomienka precizuje a zároveň zosúlaďuje navrhované ustanovenie so znením § 79a ods. 3 návrhu zákona.
2.K čl. I, 6. bodu
V 6. bode (§ 79a ods. 5) sa vypúšťajú slová „ani v úložnej lehote“.
Pripomienka vypúšťa nadbytočné a vágne slová, ktoré samotný zákon č. 222/2004 Z. z. a ani Daňový poriadok nepozná.
3.K čl. I, 6. bodu
V 6. bode (§ 79a ods. 7) sa slovo „sa“ nahrádza slovami „daňový úrad“.
Pripomienka precizuje predmetné ustanovenie doplnením konkrétneho orgánu.
4.K čl. I, 8. bodu
§ 85l vrátane nadpisu znie:
㤠85l
Prechodné ustanovenie k uplatneniu dane pri dovoze tovaru
Na daň pri dovoze tovaru vrátane odpočítania dane a opravy odpočítanej dane, ktorá bola vyrubená colným úradom do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Európska komisia (Eurostat) zverejnila údaje o výške dlhu verejnej správy Slovenskej republiky, podľa ktorých rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným pre príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy Slovenskej republiky za tento príslušný rozpočtový rok bol väčší ako 11 percentuálnych bodov, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Európska komisia (Eurostat) zverejnila údaje o výške dlhu verejnej správy Slovenskej republiky, podľa ktorých rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným pre príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy Slovenskej republiky za tento príslušný rozpočtový rok bol väčší ako 11 percentuálnych bodov.“.
3
Navrhuje sa precizovanie prechodného ustanovenia v nadväznosti na čl. II návrhu zákona, v ktorom dochádza k zmene účinnosti ustanovení týkajúcich sa uplatnenia dane pri dovoze a jej naviazaniu na akt Európskej komisie, teda nie na konkrétny dátum.
5.K čl. II
V čl. II sa vypúšťa slovo „aktuálne“.
Legislatívno-technická pripomienka vypúšťa nadbytočné slovo.