Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
17. schôdza
1505/2016
68
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 4. októbra 2016
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 68
17. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 182)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I, 5. bodu
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. .../2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
Ide o doplnenie relevantného právneho predpisu do poznámky pod čiarou vzhľadom na úplnosť odkazovanej právnej úpravy v práve a právnom poriadku SR, keďže zákon o dôveryhodných službách (PT 132) je vnútroštátnym implementačným opatrením k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, ktorý upravuje to, čo nariadenie (EÚ) č. 910/2014 výslovne ponecháva na vnútroštátnu úpravu.
2.K čl. I, 8. bodu
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 prvá citácia znie:
„Zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Pripomienka aktualizuje znenie navrhovanej poznámky pod čiarou prostredníctvom zmeny zrušeného pôvodne citovaného zákona.
3.K čl. I, 18. bodu
V 18. bode sa za slová „V § 50 ods. 1“ vkladajú slová „úvodnej vete“.
Legislatívno-technická pripomienka precizuje citovaný novelizačný bod.
4.K čl. I, 22. bodu
V 22. bode (§ 50 ods. 9) sa druhé slovo „vrátení“ nahrádza slovom „použití daňového“.
Pripomienka zjednocuje navrhované znenie so znením ustanovenia § 79 ods. 1 Daňového poriadku, na ktorý § 50 ods. 9 priamo odkazuje.
3
5.K čl. I, 30. bodu
V 30. bode 60 ods. 4) sa slová „do 15 dní, odkedy“ nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa, keď“.
Legislatívno-technická pripomienka spresňuje predmetné ustanovenie v zmysle zavedenej praxe.
6.K čl. I, 37. bodu
V 37. bode (§ 68a ods. 3) sa slovo „orgánu“ nahrádza slovami „správcovi dane“.
Pripomienka konkretizuje citované ustanovenie a zároveň použitý pojem harmonizuje s navrhovanými ustanoveniami § 68a.
7.K čl. I, 44. bodu
V 44. bode sa za slovo „Nadpis“ vkladá slovo „pod“.
Legislatívno-technická pripomienka konkretizuje znenie novelizačného bodu.
8.K čl. I, 49. bodu
V 49. bode 108 ods. 9) sa slová „Pri vedení daňového exekučného konania“ nahrádzajú slovami „Pri daňovej exekúcii“.
Pripomienka zjednocuje v zákone používané pojmy, napr. § 108 ods. 1 a § 109 ods. 1 Daňového poriadku.
9.K čl. III, 3. bodu
V 3. bode 85 ods. 11) sa odkaz a poznámka pod čiarou 84a nahrádza odkazom a poznámkou pod čiarou 84aa.
Legislatívno-technická pripomienka správne upravuje označenie nového odkazu a poznámky pod čiarou s cieľom zamedziť ich duplicite.