Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
8. schôdza výboru
CRD:1636/2016
35
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 4. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/1995 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
na svojej 8. schôdzi 4. októbra 2016 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/1995 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233)
A. k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pri rokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/1995 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233) rozhodnutím č. 242 z 13. septembra 2016 za gestorský výbor;
B.u r č u j e
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení
2
neskorších predpisov Jána Kvorku, poslanca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k predmetnému materiálu v prvom čítaní;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Vladimír Matejička Peter A n t a l
overovateľ výboru predseda výboru