Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
8. schôdza výboru
CRD: 1519/2016
29
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 4. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 192)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s touto pripomienkou:
K čl. I bod 1
V § 18a ods. 3 znie: „Na hračky a na výrobky určené na starostlivosť o dieťa25a) sa vzťahuje obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát a dibutyl-ftalát podľa osobitného predpisu.25b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:„25a) Bod 4. stĺpec 2. bod 51. prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006) v platnom znení.
25b) Bod 51. prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 v platnom znení“.“
2
Predloženým pozmeňujúcim návrhom sa spresňuje ustanovenie návrhu zákona a zlepšuje sa jeho zrozumiteľnosti pre adresáta právnej normy (negatívne vymedzenie sa nahrádza pozitívnym). Zároveň sa uľahčuje implementácia všeobecne záväzného a priamo aplikovateľného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení, ktoré upravuje obmedzenie používať nebezpečné látky bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát a dibutyl-ftalát v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť s pripomienkou.
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výboru predseda výboru