Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1506/2016 - VHZ
50
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 4. októbra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
13. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 50
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (tlač 183)
1.K čl. I, 6. bodu
V 6. bode 79a ods. 4) sa slová „rozhodnutie o úroku“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o priznaní úroku“.
Pripomienka precizuje a zároveň zosúlaďuje navrhované ustanovenie so znením § 79a ods. 3 návrhu zákona.
2.K čl. I, 6. bodu
V 6. bode (§ 79a ods. 5) sa vypúšťajú slová „ani v úložnej lehote“.
Pripomienka vypúšťa nadbytočné a vágne slová, ktoré samotný zákon č. 222/2004 Z. z. a ani Daňový poriadok nepozná.
3.K čl. I, 6. bodu
V 6. bode (§ 79a ods. 7) sa slovo „sa“ nahrádza slovami „daňový úrad“.
Pripomienka precizuje predmetné ustanovenie doplnením konkrétneho orgánu.
4.K čl. II
V čl. II sa vypúšťa slovo „aktuálne“.
Legislatívno-technická pripomienka vypúšťa nadbytočné slovo.